အ႐ြက္ေရာက္ၿပီး အင္တာနက္သုံးစြဲသူ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ အြန္လိုင္းတြင္ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ဖူးသူမ်ား ျဖစ္ဟုဆိုအင္တာနက္သုံးစြဲေနသည့္ အ႐ြယ္ေရာက္ရွိသူ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အြန္လိုင္းတြင္ တစ္စုံတေယာက္ကို ေႏွာင့္ယွက္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ၎တို႔အနက္မွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားစြာ ကိုယ္တိုင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေၾကာင္း Pew သုေတသနစင္တာမွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။


အဆိုပါ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားတြင္ လူမႈေရးမီဒီယာႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၌ ေစာ္ကားသည့္ နာမည္မ်ား ေခၚဆိုခံရျခင္းအျပင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းတြင္ ေျခရာခံေႏွာင့္ယွက္ခံေနရျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ယခုစစ္တမ္းသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၅၀ ေက်ာ္အတြင္းရွိ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၂,၈၄၉ ဦးထံမွ အြန္လိုင္း၌ ေႏွာင့္ယွက္ခံရသည့္ လူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို တိုင္းတာရန္ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


စစ္တမ္းအတြင္းရွိ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အထက္ပါ အ႐ြယ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဆိုး႐ြားေသာ အြန္လိုင္း ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို အျမင့္မားဆုံး ႀကဳံေတြေနရၿပီး အမ်ိဳးသမီးေလးဦးအနက္ တစ္ဦးသည္ အြန္လိုင္းတြင္ ေျခရာခံေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာက္ယွက္ခံျခင္းတို႔ျဖင့္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ထို႔အျပင္ ၎စစ္တမ္းတြင္ အမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပုိမုိႀကိဳဆိုသည့္ ဆိုက္မ်ားႏွင့္ လိင္မခဲြျခားဘဲ ညီမွ်စြာ ႀကိဳဆိုသည့္ဆိုက္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ စစ္တမ္း ေကာက္ယူရာ၌ အြန္လိုင္းတြင္ ခ်ိန္းေတြ႕သည့္ ဆိုက္ႏွင့္ app မ်ား၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အင္တာနက္ မွတ္ခ်က္က႑ႏွင့္ ဖိုရမ္ဆိုက္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အသုံးျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုသူ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကမူ အြန္လိုင္း ဂိမ္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ပိုမိုသုံးစြဲၾကရန္ ဖိတ္ေခၚေလ့ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။


Ref: CNET


comments

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ Line သုံးစြဲသူ သန္း ၃၀ ခန္႔ရွိလာအိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ၎တို႔၏ Messaging app ကုိ သုံးစြဲသူ သန္း ၃၀ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Line ကုမၸဏီမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအေရအတြက္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Line သုံးစြဲသူ ၁၀ သန္းခန္႔ ရွိခဲ့ရာမွ တစ္ရိွန္ထိုး ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ Line app ကို၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေစ်းႏႈန္း အလြန္ျမင့္မားေသာ တီဗြီေၾကာ္ျငာမွ တစ္ဆင့္ လူအမ်ား သိရွိေအာင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ Line သုံးစြဲသူ သန္း ၆၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး လစဥ္သုံးစြဲသူ သန္း ၁၇၀ ခန္႔ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ သုံးစြဲသူ အေရအတြက္ကို ေဒသတြင္း မီဒီယာမ်ားသို႔ ကုမၸဏီ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဒါမန္ဒီဆင္းဆိုနီက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Line အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္ေသာ WhatsApp ႏွင့္ Facebook Messenger မ်ားထက္ သာလြန္ေစရန္ သုံးစြဲသူ အေရအတြက္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္ Line သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္းရွိ သုံးစြဲသူမ်ား ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီး အထူးႏႈန္းျဖင့္ သုံးစြဲခြင့္ရေစရန္ Groupon ႏွင့္ Jabong ကုမၸဏီတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း Line သည္ ကမၻာအႀကီးဆုံး လူမႈေရးမီဒီယာ ေစ်းကြက္ကို ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ Facebook ၏ WhatsApp ေနာက္တြင္သာ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနေသးသည္။

Ref: TechinAsia

comments

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို အြန္လိုင္းေပၚမွ ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ စီစဥ္


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ေပါင္း၂၀ ေက်ာ္မွ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း kaymu.com.mm မွသိရသည္။

အဆိုပါပစၥည္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္ အျခားၿမိဳ႕ ၂၃ ၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပစၥည္း၏ တန္ဖိုးအေပၚ အခေၾကးေငြေကာက္ယူျခင္း မရွိေသးဘဲ ပို႔ေဆာင္မႈအတြက္သာ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ www.kaymu.com.mm တြင္ ဖက္ရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို အြန္လိုင္းမွဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၄ နာရီလံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ Mobile App တို႔မွ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔လက္ထဲ မွာယူထားေသာ ပစၥည္းေရာက္ရွိမွသာ ေငြေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၾကည့္ရႈရန္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ မိမိႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ အဝတ္အထည္၊ ဖိနပ္မ်ား၊ လက္ပတ္နာရီမ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ႏွင့္ဧည့္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပ၊ ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္မီဒီယာ၊ အားကစားသံုး ပစၥည္းမ်ား စသည္ျဖင့္ ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ခြဲျခားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

comments

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ထုိင္းဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခု ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္တြင္းအင္တာနက္အျမန္ႏႈန္း 10 GB အထိ တိုးခ်ဲ႕မည္


ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစုိက္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခု ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ မွစတင္၍ ျပည္တြင္း အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းမ်ားကို 10 GB အထိ တုိးခ်ဲ႕ေပးသြားရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။

ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္တြင္း အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ နုိင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို ယခုစ္ဆန္းပိုင္းကာလက တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေလွ်ာက္ထားၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ ထုိင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Communication Authority of Thailand Company ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လုပ္ကုိင္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္း အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈလုပ္ငန္းသည္ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း အၿပီးသတ္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရိွ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ အသံုးျပဳေနသည့္ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္း 30.4 GB ထက္ပိုမို တုိးခ်ဲ႕ အသံုးျပဳႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။


comments

Android 5.0 Lollipop ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိမည္


Android Lollipop 5.0 ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ စတင္ ျဖန္႔ခ်ိမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။


အဆိုပါ ေနာက္ဆံုးေပၚ Google mobile operating system ျဖန္႔ခ်ိမည့္ ေန႔ကို Android Police မွ ရရွိခဲ့သည့္ app developer မ်ားထံေပးေသာ ရွင္းလင္းခ်က္တစ္ခု၌ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ developer မ်ားအတြက္ Android 5.0 Software Development Kit ကို ယခုအခါ ရရိွၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ developer မ်ားအေနျဖင့္ Android 5.0 platform မွတစ္ဆင့္ app မ်ားကို ဖန္တီး စမ္းသပ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ mobile operating system အတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ app မ်ားကို Google Play Store တြင္ တင္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ Android 5.0 ကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။


ထို႔အျပင္ Google သည္ Nexus 6 ဖုန္းႏွင့္ Nexus 9 tablet တို႔ကို ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေရာင္းခ်မည္ဟု ေၾကညာထားရာ Android 5.0 ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိမည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ မွန္ကန္ဖြယ္ရိွသည္။


ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ Android 5.0 ကို ျဖန္႔ခ်ိသည့္အခါ Android သံုးစြဲသူအားလံုးမွ အဆိုပါ ေနာက္ဆံုးေပၚ Android operating system ကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကမူ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ စီစဥ္မႈမ်ား စတင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။


Google ကမူ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 ႏွင့္ Nexus 10 ထုတ္ကုန္မ်ား၌ Android 5.0 ကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ ထို႔အျပင္ HTC ကလည္း Google ထံမွ ေနာက္ဆံုးေပၚ software ကို ရရိွၿပီး ရက္ ၉၀ အတြင္း HTC One M8 ႏွင့္ HTC One M7 တို႔အတြက္ Android 5.0 ကို ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Motorola ကလည္း ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ Moto X ႏွင့္ Moto G အျပင္ အျခားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ Android 5.0 ကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

Ref: CNETcomments

♪ Facebook မွ မိမိဘယ္သူမွန္းမသိေစဘဲ chatting ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ Rooms app အားထုတ္လႊင့္ ♫


အင္တာနက္ စတင္အသံုးမ်ားခဲ့ၾကတဲ့ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက သံုးစြဲသူမ်ားဟာ ဖိုရမ္မ်ား၊ chat rooms မ်ားမွာ မိမိရဲ႕ nick name နဲ႕ ဝင္ေရာက္စကားေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

ယခုေတာ့ facebook က စမတ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ ယင္းကဲ့သို႕ မိမိမည္သူမည္ဝါမွန္းမသိေစဘဲ စကားေျပာ ဆိုႏိုင္မည့္ Room ဆိုေသာ apps ကိုထုတ္လႊင့္ေပးလိုက္ပါျပီ။

မိမိတို႕စိတ္ဝင္စားရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးေဆြးေႏြးစကား ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ကုိယ္ပိုင္ Room ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ကာ members မ်ားကို ဖိတ္ေခၚႏိုင္ပါတယ္။ စာသားမ်ားသာမက ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယို ဖိုင္မ်ား၊ emoji icon မ်ားကိုပါတင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ email နဲ႕ sign up လုပ္ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ Facebook နဲ႕ခ်ိတ္ထားမွာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ Rooms account ကသီးျခားစီရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင့္အေနျဖင့္အျခားေသာ room မ်ားကိုခ်ိတ္ဆက္ဝင္ေရာက္ကာ status မ်ားေရးသားႏိုင္မွာ လည္းျဖစ္ပါ တယ္။ လတ္တေလာအေနျဖင့္ iOS အတြက္ သာရရွိႏိုင္ေသးျပီး ေအာက္ပါ Link မွာ apps ကိုရယူႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။

comments

♪ ေပါ့ပါးျမန္ဆန္ျပီး FB Account အသစ္ဖြင့္ဖို႕သင့္ေတာ္တဲ့ Browser - Dolphin Browser v11.2.3 APK (22-Oct) ♫

Dolphin Browser for Android - screenshot

ကဲဗ်ာ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ အသစ္ထြက္လာခဲ့တဲ့ Dolphin ဆိုတဲ့ Browser အသစ္ေလးတစ္ခုကိုတင္ေပးလိုက္ ပါတယ္ဗ်ာ။ စမ္းျပီးအသံုးျပဳၾကည့္ရတာ ျမန္မာစာကိုအေထာက္အပံ့ေပး ႏိုင္တဲ့အျပင္ ေပါ့ပါးျမန္ဆန္မႈရွိတာ ကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ကြန္ျပဴတာမွာအသံုးျပဳတဲ့ Web Browser ပံုစံအတိုင္း New Tab ေတြကို ထပ္တိုးအသံုးျပဳႏိုင္ပါေသးတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ Dwonloader တစ္ခုပါ၀င္ျပီး Download Speed ကိုျမန္ဆန္စြာ နဲ႕ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး Player တစ္ခုကလည္းပါ၀င္တာေၾကာင့္ Video & Music မ်ားကို Offline ၾကည့္ရႈနားဆင္ခံစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အၾကိဳက္ဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့ Browser နဲ႕ Facebook ကို အသံုးျပဳရတာျမန္ဆန္မႈရွိတဲ့အျပင္ Facebook Account အသစ္ဖြင့္ရာမွာလည္း လြယ္ကူျမန္ဆန္တာကိုေတြ႕ ရပါတယ္ဗ်ာ။ Android OS တိုင္းမွာအသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Browser ပံုစံေလးကိုေတာ့ ေအာက္မွာ Screen Shot ေတြရိုက္ျပထားပါတယ္ဗ်ာ။


Dolphin Browser for Android - screenshot     Dolphin Browser for Android - screenshot


Dolphin Browser for Android - screenshot     Dolphin Browser for Android - screenshot

Dolphin Browser for Android - screenshot

Dolphin Browser for Android - screenshot


**  Step-1.ေအာက္က Download Button ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ

**  Step-2. "5sec". ေလာက္ေစာင္႕ေပးပါ။

**  Step-3. "  << SKIP AD >>   ".ကိုႏွိပ္ေပးပါ။

**  Step-4. Download Link က်လာပါလိမ္႕မယ္။

**  အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။

comments

♪ ၾကိဳး၀ိုင္းထဲမွာ စက္ရုပ္ခ်င္း လက္ေ၀ွ႕ထိုးမယ့္ - Real Steel HD v1.6.6 Apk 16MB (22-Oct) ♫

https://lh6.ggpht.com/sLpIpeIY3j1huSnDRUuQCJkS4sPkk5M8eKBhMMJ6cpIRg-aNL3qe2gxPINEunD1A7vA=h900

Real Steel ကို ကစားရတာၾကိဳက္လြန္းလို႕ Version အသစ္ထြက္တိုင္းတင္ေပးေနၾကျဖစ္ပါတယ္။ အခု အသစ္ ထြက္လာတဲ့ version မွာေတာ့ ရုပ္ထြက္ေတြကအစ ကစားရတာလည္းပိုျပီး မိုက္လာပါတယ္။ ထိုးၾကိတ္ရမယ့္စက္ရုပ္ေတြက လည္းအရင္ကထက္ပိုျပီးမ်ားလာတယ္ဗ်ာ။ Real Steel ဆိုတာကေတာ့ Movie မွာ နာမည္ၾကီးလူၾကိဳက္မ်ားခဲ့တဲ႕ စက္ရုပ္ေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကိဳး၀ိုင္းထဲမွာ ယွဥ္ျပိဳင္တိုက္ခိုက္တဲ႕ Move ေလး တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ့ အေတာ္ေလးကို သေဘာက် နွစ္သက္ခဲ႕ပါတယ္။ အခု Android Phone ေပၚမွာ Real Steel ဆိုတဲ႕ Game ေလးေပၚလာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ကစားၾကည့္တာ အေတာ္ေလး ကိုေကာင္းပါတယ္။ စက္ရုပ္ Game ဆိုေပမယ့္ ကေလးကလားလို႕ေတာ့မထင္ နဲ႕ဗ်ာ။ ရုပ္ထြက္အေတာ္ေလး ကိုေကာင္းမြန္တဲ့စက္ရုပ္ေတြအခ်င္းခ်င္း ၾကိဳက္၀ိုင္းထဲမွာ လက္ေ၀ွ႕ထိုးသလိုမ်ိဳး ကစား ရတဲ႕ Game ပံုစံမ်ိဳးပါ။ Real Steel HD v1.6.6 ကို ကစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Android OS 2.0.1 အနည္းဆံုး ရွိထားဖို႕လိုအပ္ပါ တယ္ေနာ္။


Real Steel - screenshot

Real Steel - screenshot


 
 
Real Steel - screenshot
 
 
 


**  Step-1.ေအာက္က Download Button ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ

**  Step-2. "5sec". ေလာက္ေစာင္႕ေပးပါ။

**  Step-3. "  << SKIP AD >>   ".ကိုႏွိပ္ေပးပါ။

**  Step-4. Download Link က်လာပါလိမ္႕မယ္။

**  အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။

comments