ျမန္မာလက္ကြတ္ေလ့က်င့္လိုသူမ်ားအတြက္

ျမန္မာလက္ကြတ္ေလ့က်င့္လိုသူမ်ားအတြက္
ျမန္မာလက္ကြတ္ေလ့က်င့္လိုသူမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္အလြယ္တကူ ေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳေလ့က်င့္ႏိုင္သည့္ Software ျဖစ္ပါသည္။ Software ကို ဖန္တီးသူမွာ စိုင္းရန္ႏိုင္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာလက္ကြတ္ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေရးသားႏိုင္ရန္ ေလ့ က်င့္လိုသူမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ေသာ Software တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Portable Software တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာလက္ကြတ္ေဖာင့္ကိုအသံုးျပဳရန္ CE Font ကိုအသံုးျပဳထားပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ CE Font မရွိပါက Download ခ်ရာတြင္ ပါရွိ သည့္ CE Font ကို Control Panel မွတစ္ဆင့္ Font သို႔သြား၍ ထည့္ေပးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Software ကို စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ Setup File ကို Double Click ျဖင့္ႏွိပ္၍ အသံုး ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းႏွစ္ဟူ၍ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္သက္ရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါသည္။
Download ခ်ရန္

0 comments:

Post a Comment