ကြန္ပ်ဴတာ ေႏွးေကြးလာျခင္းျပႆနာမ်ား ႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကြန္ပ်ဴတာ ေႏွးေကြးလာျခင္းျပႆနာမ်ား ႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား


1.သင့္ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သည္ အသုံးျပဳေသာ စက္လည္းပတ္ေစေသာ ပရုိဂရမ္းမ်ား (op erating system) ၀င္းဒုိးမႈကြဲအလုိက္ လုိအပ္ေသာမွတ္ဥာဏ္ (RAM) ပမာဏ အနည္း ဆုံး လုိအပ္ခ်က္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနပါသလား။ အသုံးခ် ပရုိဂရမ္းမ်ား (Application so ftware) အတြက္မွတ္ဥာဏ္ (RAM) ကုိ ႏွစ္ဆ အနည္းဆုံးတုိးလုိ္က္ပါ။ မ်ားေလ ေကာင္းေလပါ။


2.သင့္ကြန္ပ်ဴတာစနစ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ဓာတ္ျပားအမာ (Hard drive) သည္ ဆံံ့အား ပမဏ (GB) ငယ္ၿပီး လည္ပတ္ႏႈံး (RAM) နည္းေနေသာ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေန လွ်င္ ပုိျမန္ေသာ၊ ဆံ့အားပမဏ ႀကီးေသာဓာတ္ျပား အမာကုိေလ့လာပါ။ ဓာတ္ျပားပမာ ဏ (Hard disk) ၏ ဆံ့အားပမာဏ ၃၀ ခန္႔ လြတ္ေနေသာ အသုံးမျပဳရေသးသည့္ ပ မာဏ က်န္ေနသင့္ပါသည္။ လည္းေကာင္းထက္ နည္းေလး ကြန္ပ်ဴတာ၏ လုပ္ေဆာင္ မႈ ပုိးၿပီး ေႏွးေကြးေလ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မလုိအပ္ေသာ ေဒတာဖုိင္တုိ႔ကုိ ဖ်က္ပစ္ပါ။ ယာ ယီ ဖုိင္းမ်ား (*TMP) မ်ားကို ဖ်က္ပစ္လုိ္က္ပါ။


3.သင့္ကြန္ပ်ဴတာစနစ္၏ ျပစက္မွန္ျပင္ေပၚမွာ ၀င္းဒုိးေဒတာ၏ icons မ်ားေနပါက (ပရုိ ဂရမ္းေဒတာ) အုိင္ကြန္း (icons) တုိ႔ကို ဖ်က္ပစ္ပါ။


၄။ သင့္ကြန္ပ်ဳတာစနစ္ Star မီႏႈးတြင္ လုံး၀မသုံးျဖစ္ေသာ၊ ပရုိဂရမ္းမ်ားကို control panel မွ addorRemove program Applet အသုံးျပဳၿပီး ျဖဳတ္ပစ္ပါ။


၅။ ၀င္းဒုိးစနစ္အစျပဳတုိင္း အလုပ္လုပ္ေစသည့္ ပရုိဂရမ္မ်ားမွ အခ်ဳိ႕သည္ Startup folder ပါ ရွိေနပါသည္။ လည္းေကာင္းတုိ႔မွ မလုိအပ္ေသာ ပရုိဂရမ္တုိ႔ကုိ ျဖဳတ္ပစ္ပါ။


၆။ ၀င္းဒုိး၏ Screen Saver ႏွင့္ Wall paper တုိ႔ကဲ့သုိေသာ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္၏ အရင္း အျမစ္ျဖစ္ ေသာစီပီယူ၊ မွတ္ဥာဏ္ (RAM) တုိ႔သည့္ ပရုိဂရမ္းမ်ားကုိျဖဳတ္ပစ္ပါ။


၇။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာစနစ္တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း လုံး၀ အသုံးမျပဳေသာစာလုံး ပုံစံ (Fonts) ဖုိင္း မ်ားကိုဖ်က္ပစ္ပါ။


၈။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာစံနစ္သည္ ကြန္ယက္ဖြဲ႔စနစ္ (Network system) ျဖစ္ပါက၊ ကြန္ ယက္ဖြဲ႔စနစ္ အသြင္းအျပင္ အထားအသုိ (Network setting) ႏွင့္ IP Address တုိ႔ကို စစ္ေဆးပါ။


၉။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာစနစ္တြင္ ဗုိင္းရပ္(စ္)၀င္ေနလွ်င္ ေႏွးေကြးတတ္ပါတယ္။ သင့္ေတာ္ ရာ Antivirus ပရုိဂရမ္းမ်ားျဖင့္ ဗုိင္းရပ္(စ္) ကုိ ရွင္းပစ္ပါ။


၁၀။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာစနစ္၏ ဓါတ္ျပားအမာ (Hard disk) တြင္ေနရာလြတ္မ်ားစြာ ရွိၿပီး၊ ဖုိင္းမ်ား၏ တည္ရွိမႈသည္ ပ်႕ံက်ဲေနလွ်င္ ေႏွးေကြးတတ္ပါသည္။ Start မီးႏႈး၏ Acces sory မီးႏႈးထဲမွ system Tools ေအာက္တြင္ပါရွိေသာ Defrag ပရုိဂရမ္ကုိ အသုံးျပဳပါ။


၁၁။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာစနစ္တြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚ အသုံးခ်ပရုိဂရမ္မ်ား (Software) တစ္ခု ခုကိုုသုံးမိပါက လုိအပ္ေသာစက္ကရိယာပုိင္း လုိအပ္ခ်က္ လက္ရွိပရုိဂရမ္မ်ားျဖင့္ ဆီ ေလွ်ာ္ညီညႊတ္မွဳ မကုိက္ ညီပါ က ေႏွးေနတတ္ပါသည္။ လည္းေကာင္းအသုံး ခ်ပရုိဂရမ္ မ်ား (Software) ကုိ ျဖဳတ္ၾကည့္ပါ။


၁၂။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာစနစ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ Dirve (ကရိယာေမာင္းပရုိဂရမ္ မ်ား) အခ်ဳိ႕ သည္မွန္ကန္ကုိက္ညီ ရန္လုိအပ္သလုိ၊ ေနာက္ဆုံးမႈကြဲ ျဖစ္သည္အထိ အဆင့္ျမႇင့္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။


၁၃။ ၀င္းဒုိး၏ ၀န္ေဆာင္မႈ ပရုိဂရမ္မ်ား (Services) အနက္အခ်ဳိ႕မွာ အလုပ္လုပ္ေန (Running) ေသာ္လည္း၊ မလုိအပ္ဘဲ အပုိျဖစ္ေနပါသည္။ စံနစ္တက် နားလည္ခဲ့ေသာ္ ျဖဳတ္ပစ္သင့္ပါသည္။


၁၄။ ၀င္းဒုိးစနစ္၏ ဒက္စ္ေတာ့ေပၚမွာ Systemtray အတြင္းမွ (icons) ပရုိဂရမ္မ်ားကို လည္းမလုိ အပ္လွ်င္ျဖဳတ္ထားပါ။


၁၅။ ၀င္းဒုိးစနစ္ပရုိဂရမ္သည္ Virtual memory ကုိအသုံးျပဳသည္။ Virtual memory သည္ paging system ကုိ အသုံးျပဳသည္။ လည္းေကာင္း paging system မွ page size (minimum/ maximum) ပမာဏ တုိ႔ကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ ပုိမုိျမန္ဆန္လာပါသည္။


၁၆။ Windows ၏ System Restore လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ဓာတ္ျပားအမာ (Hard disk) ၏ ေနရာလြတ္ပမာဏ (အျမင့္ဆုံး ၁၂) ခန္႔ကုိ ရယူပါသည္။ လည္းေကာင္းကို ပိတ္ ထားလွ်င္ပုိမုိ ျမန္ဆန္လာႏုိင္ပါသည္။


၁၇။ Themes ပရုိဂရမ္စနစ္၏ ရုပ္ပုံမ်ားသည္ လႈပ္ရွားရုပ္ပုံမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနရာယူသလုိး စ နစ္၏ မွတ္ဥာဏ္၊ စီပီယူ၏ အျမန္ႏႈံးတုိ႔ကုိ စားသုံးပစ္သျဖင့္ စနစ္ကုိ ေႏွးေကြးေစပါ သည္။ လည္းေကာင္းကုိ ျဖဳတ္ျခင္းျဖင့္ ပုိမုိျမန္ဆန္လာႏုိင္ပါသည္။


၁၈။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ကုိ အခုမဖြင့္မွီ ယခင္အႀကိမ္ ပိတ္ခဲ့စဥ္က စနစ္တက် ပိတ္ ျခင္းမဟုတ္ခဲ့လွ်င္၊ ယခုစတင္ဖြင့္ေသာ အခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳလုပ္ေနသ ျဖင့္လည္း ေႏွးေကြးတတ္ပါသည္။


၁၉။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကုိ System Property ၏ Advanced Tab ရွိ Performance Frame မွ Setting သုိ႔၀င္ၿပီး စိတ္ႀကဳိက္ေရြးခ်ယ္ပါ။


၂၀။ Run/msconfig ျဖင့္ systemfiguration utility ၀င္းဒုိးျပကြက္ကုိ ေအာက္ပါ အ တုိင္း ေတြ႔ျမင္ ႏုိင္ပါသည္။ General Tab မွ selective startup ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ok ကုိ ႏွိပ္ပါ။ စနစ္ကုိ ျပန္လည္ အစ ျပဳပါ။


PDF ေလး လုိခ်င္တဲ့သူမ်ား..ေအာက္မွာေဒါင္းယူႏုိင္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္


0 comments:

Post a Comment