♪ “Android ဖုန္းနဲ႔ဓာတ္ပံုေကာင္းရခ်င္ရင္” ♫


Android ဖုန္းမွကင္မရာမ်ားေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းလာသည္ကိုသံုးစြဲသူ
အမ်ားစုသတိျပဳမိၾကပါလိမ့္မည္။နာမည္ႀကီးတံဆိပ္၊တန္ဖိုးႀကီးအျမင့္တန္း
ဖုန္းမ်ားတြင္OIS (Optical Image Stabilizer) ပါလာသည္ပင္ရွိသည္။ Aperture
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေပးသည့္f/1.8ဆိုသည္မွာDSLR ကင္မရာႀကီးမ်ား
၌ပင္ရဖို႔မလြယ္သည့္အရာတစ္ခုပဲရွိသည္။ဖုန္းကင္မရာ၏sensor မွာ အျမင့္တန္း CSC
ကင္မရာမ်ားေလာက္အရြယ္မႀကီးေသးျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္အျမင့္တန္းဖုန္းအေတာ္မ်ားမ်ား၏Sensor မွာ1/2.3 in အရြယ္ရွိ
လာၿပီးယင္းမွာအိမ္သံုးအဆင့္ျမင့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာ၏Sensor အရြယ္
အစားအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ကင္မရာေကာင္းတိုင္းလည္းပံုေကာင္းမရတတ္ပါ။လိုက္နာသင့္သည့္စည္းမ်ဥ္း အခ်ဳိ႕ကိုလိုက္နာမွပံုေကာင္းရပါမည္။အဆိုပါ
စည္းမ်ဥ္းတို႔ကိုေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရပါမည္။
<Focus မိေအာင္ခ်ိန္ပါ>
Focus ကိုဆံုခ်က္ဟု ျမန္မာလို ျပန္ၾကပါသည္။ဆံုခ်က္မိမွတစ္နည္း ေျပာရ လွ်င္
ကင္မရာSensor ေပၚတြင္ပံုရိပ္မွအလင္းတန္းကြက္တိလာဆံုမွ တိက်
ျပတ္သားေသာပံုေကာင္းထြက္ပါမည္။ယေန႔ေခတ္Android ဖုန္းမ်ားတြင္
ပံုရိပ္ကိုခ်ိန္ရြယ္ၿပီးtouch စနစ္ျဖင့္focus ဖမ္းျခင္းမွာအလြန္လြယ္ပါသည္။
ၿငိမ္ေနေသာပံုရိပ္ကိုေအးေအးေဆးေဆးခ်ိန္တြယ္ၿပီးလက္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္႐ိုက္
မည္ဆိုလွ်င္focus လြတ္စရာမရွိပါ။မိမိကဓာတ္ပံုအျဖစ္ရယူမည့္ အရာေပၚ
တြင္မွန္ဘီလူးကတိတိက်က်ဆံုခ်က္ဖမ္းႏိုင္ေရးမွာဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးမႈတြင္
အဓိကက်ေသာအရာမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။လႈပ္ရွား ေနေသာ အရာ
၀တၳဳတို႔ကိုပံုရိပ္ဖမ္းလွ်င္focus ဖမ္းမႈ ျမန္ဆန္ေသာအမ်ဳိးအစားေကာင္း
Android ဖုန္းျဖစ္ဖို႔လိုပါသည္။သာမန္ဖုန္းျဖင့္႐ိုက္လွ်င္ပံုရိပ္ေ၀၀ါးေလ့
ရွိသည္မွာfocus ဖမ္းယူခ်ိန္ၾကာသည့္အျပင္အရာ၀တၳဳလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္
ေရြ႕လ်ားေနသျဖင့္focus ဖမ္းရခက္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ဓာတ္ပံု႐ိုက္လွ်င္လက္တုန္ေျခတုန္ရွိတတ္သူတို႔မွာလည္းကင္မရာက လႈပ္ေနသျဖင့္focus
လြဲတတ္ပါသည္။ထိုကိစၥအတြက္က်ပ္ေငြတစ္ေသာင္း
၀န္းက်င္ေပးရေသာTripotသံုးေခ်ာင္းေထာက္မ်ား၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါၿပီ။ Android
ဖုန္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္မိမိ႐ိုက္လိုေသာ ျမင္ကြင္းကိုခ်ိန္ပါ။Focus
ဖမ္းလိုေသာအရာေပၚတြင္လက္ျဖင့္တစ္ခ်က္ေထာက္ပါ။ပံုရိပ္ဖမ္းထား
ေၾကာင္းျပေသာ၊အစိမ္းေရာင္ အကြက္တစ္ကြက္ေပၚလာပါမည္။Focus
ဖမ္းမည့္ေနရာေျပာင္းလိုလွ်င္အျခားေနရာတစ္ခု၌လက္ျဖင့္ေခါက္ႏိုင္သည္။အစိမ္းေရာင္ကြက္ေပၚခ်ိန္တြင္ စိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္လက္ၿငိမ္ၿငိမ္ထားၿပီးကင္မရာ
ခလုတ္ေနရာတြင္တစ္ခ်က္ေခါက္ပါ။Focus ျပတ္ေသာဓာတ္ပံုေကာင္း တစ္ပံုရပါမည္။
<မိမိ၏handsetအေၾကာင္းသိေအာင္လုပ္ပါ>
မည္မွ်ပင္ေကာင္းမြန္ေသာAndroid ဖုန္းျဖစ္ပါေစဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူသည့္
နည္းလမ္း၌မသိမသာကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိတတ္ပါသည္။Android စနစ္ကို
တိုက္႐ိုက္အသံုးျပဳျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲမိမိ၏သီးျခားinterface ႏွင့္သီးျခားapp
သံုးေသာဟန္းဆက္မ်ားတြင္သူတို႔ကိုယ္ပိုင္camera app လည္းရိွၿပီး ျဖစ္တတ္
ပါသည္။ယင္းapp ခိုင္းေစသည့္အတိုင္းလုပ္မွဓာတ္ပံုေကာင္းထြက္ပါမည္။
အခ်ဳိ႕camera app မ်ားကကင္မရာကိုဖြင့္ရန္သို႔မဟုတ္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရန္ gesture
control ကိုသံုးခြင့္ျပဳသည္။ထိုအခါမ်ဳိးတြင္screen ကိုလက္ျဖင့္
ထိရန္မလိုဘဲလက္လႈပ္ရွားမႈသက္သက္ျဖင့္ကင္မရာကိုဖြင့္ႏိုင္ပါမည္။ဓာတ္ပံု႐ိုက္ႏိုင္ပါမည္။ဖုန္းလက္စြဲ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္သက္ဆိုင္ရာကင္မရာ
အေၾကာင္းေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ္လည္းယင္းကင္မရာအတြက္ ျဖတ္လမ္းနည္း
မ်ား၊လွည့္ကြက္မ်ားအေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပေလ့မရွိပါ။ထိုကိစၥတို႔အတြက္
အြန္လိုင္းတြင္တက္ၿပီးေလ့လာျခင္းကတန္ဖိုးရွိပါသည္။ၿပံဳးျပ႐ံုျဖင့္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေပးေသာကင္မရာ၊လက္ခုပ္တီး ႐ံုျဖင့္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေပးေသာကင္မရာလက္ေ၀ွ႕ရမ္းျပ႐ံုျဖင့္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေပးေသာကင္မရာမ်ားအေၾကာင္း ပိုသိလာပါမည္။
<မိမိစိတ္ႀကိဳက္ခ်ိန္တြယ္ႏိုင္ေသာmanual mode ကိုသံုးပါ>
ေရွ႕ပိုင္းထြက္ခဲ့ေသာAndroid ကင္မရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာAuto စနစ္ျဖင့္
ပံုရိပ္ဖမ္းပါသည္။ကင္မရာ၏အရည္အေသြးအရွိအတိုင္းသာရပါမည္။ဓာတ္ပံုေကာင္းတစ္ခုထြက္ဖို႔ဆိုသည္ မွာShutter
speed, Aperture, ISO, White balance
စသည္တို႔ကိုအခ်ဳိးအခ်ိတ္က်ေအာင္ခ်ိန္ညႇိတတ္ဖို႔လည္းလိုပါသည္။
ယင္းအရာအားလံုးသည္Camera app ၌မပါ၀င္သည္လည္းရွိသည္။ သို႔တည္း
မဟုတ္Setting၌၀င္ၿပီးခ်ိန္ညႇိေပးရသည္လည္းရွိႏိုင္သည္။Third party Camera
app ျဖင့္အလုပ္လုပ္မွအဆင္ေျပသည္လည္းရွိသည္။မိမိ စိတ္ႀကိဳက္
ခ်ိန္တြယ္႐ိုက္ကူးႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမွာဖုန္းတစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုးၾကား
ကြဲျပားျခားနားမႈရွိပါသည္။တန္ဖိုးႀကီးအမ်ဳိးအစားေကာင္းဟန္းဆက္ျဖစ္ေလစိတ္ႀကိဳက္ခ်ိန္တြယ္ႏိုင္ ခြင့္
ျပည့္စံုေအာင္ရေလျဖစ္ပါသည္။အလယ္အလတ္ ဆင့္ ကင္မရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာwhite
balance ႏွင့္ISO ခ်ိန္ညႇိခြင့္ကိုေပး သည္။အခ်ဳိ႕ဟန္းဆက္မ်ား၌ကားEV
ကိုခ်ိန္ညႇိခြင့္ကိုေပးပါသည္။Camera FV-5 app ကိုသံုးလွ်င္မူDSLR
ကင္မရာႀကီးမ်ားတမွ်ခ်ိန္ညႇိႏိုင္စြမ္းကိုရပါ မည္။
မူလကထက္မ်ားစြာေကာင္းေသာပံုထြက္ကိုရပါမည္။Hardware
ပိုင္းလိုက္ႏိုင္ဖို႔ပဲလိုပါသည္။
<ကင္မရာၿငိမ္ဖို႔လိုပါသည္>

ကင္မရာၿငိမ္ဖို႔ထက္မွန္ဘီလူးၿငိမ္ဖို႔လိုသည္ဟုဆိုလွ်င္ပို၍မွန္ပါမည္။အေ၀းသို႔လွမ္းဆြဲ၍႐ိုက္ေသာကိစၥမ်ား တြင္သီးျခားမွန္ဘီလူးေျပာင္း၍မသံုးႏိုင္ေသာ
ကင္မရာတို႔တြင္မွန္ဘီလူးလႈပ္ယမ္းမႈပိုမ်ားပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ေ၀၀ါးေသာ
ပံုထြက္ႏိုင္ေျခလည္းပိုမ်ားပါသည္။ဖုန္းကင္မရာမ်ားတြင္သီးျခားမွန္ဘီလူး
တပ္၍သံုးႏိုင္ေသာေခတ္သို႔ပီပီျပင္ျပင္မေရာက္ေသးသည္ျဖစ္ရာZoom
ဆြဲသည္ႏွင့္မွန္ဘီလူးရမ္းပါမည္။လက္မၿငိမ္သူဓာတ္ပံု႐ိုက္လွ်င္မွန္ဘီလူးက
ပို၍ရမ္းပါမည္။သို႔အတြက္ယခုအခါတန္ဖိုးႀကီးေသာအဆင့္ျမင့္ ဟန္းဆက္
မ်ား၌Anti-shake technology ထည့္သြင္းလာပါသည္။4-Axis 5-Axis
စသည္ျဖင့္တည္ၿငိမ္ေအာင္ထိန္းေပးေသာစနစ္ပါသည္ျဖစ္ရာသာမန္
ဟန္းဆက္မ်ားထက္စာလွ်င္ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာဓာတ္ပံုရႏိုင္ပါသည္။ Anit-shake
နည္းပညာသံုးသည့္အတြက္processing power ပိုသံုးပါမည္။
ဘက္ထရီပို၍အကုန္ျမန္ပါမည္။သို႔ေသာ္ ေ၀၀ါးေသာဓာတ္ပံုမ်ားရမည္
ထက္စာလွ်င္သံုးေပ်ာ္ပါသည္။Anti-shake နည္းပညာမပါေသာAndroid
ကင္မရာျဖစ္လွ်င္ဟန္းဆက္ကိုအမာခံတစ္ခုခုေပၚတင္၍သို႔မဟုတ္ဟန္းဆက္သံုးTripod
ေပၚတင္္႐ိုက္သင့္ ပါသည္။
<HDR စနစ္သံုးသင့္လွ်င္သံုးရပါမည္>
HDR ဆိုသည္မွာဓာတ္ပံုကိုExposure သံုးမ်ဳိးသံုးပံု႐ိုက္ၿပီးတစ္ပံုတည္း
ျဖစ္ေအာင္ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ေပးေသာစနစ္ျဖစ္ပါသည္။Exposure
အနိမ့္သံုးသျဖင့္အေရာင္စိုျခင္း၊Exposure အျမင့္သံုးသျဖင့္အလင္းအား
ေကာင္းျခင္း၊အလယ္အလတ္Exposure ေၾကာင့္midtoneအေရာင္မွန္ျခင္း
စသည့္အရည္အေသြးမ်ားကိုHDR ျဖင့္႐ိုက္ေသာဓာတ္ပံုတစ္ပံုတြင္ေတြ႕ႏိုင္
ပါသည္။အလြန္လင္းေသာေကာင္းကင္ျပင္ႏွင့္အလြန္ေမွာင္ေသာေတာအုပ္တို႔ကိုဓာတ္ပံုတစ္ပံုတည္းတြင္ အေကာင္းဆံုးပါေစလိုလွ်င္HDR
က အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။အလင္းအားနည္းေသာအေျခအေနတြင္ Aperture 1.8
ကအေထာက္အကူျပဳသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း အလင္း
အေမွာင္ကြာဟခ်က္မ်ားေသာေနရာတို႔ကိုတစ္ၿပိဳင္တည္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ရသည့္အခါHDR
ကိုမျဖစ္မေနသံုးသင့္ပါသည္။
<လွ်ပ္တစ္ျပက္မီး(flash)ကိုလိုအပ္လွ်င္သံုးသင့္ပါသည္>
ယေန႔ေခတ္တန္းျမင့္Android ကင္မရာမ်ားတြင္f/1.8အထိ ေပးလာၿပီ
ျဖစ္ရာခပ္ပ်ပ်အလင္းတြင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရန္အဆင္ေျပပါသည္။ သို႔ေသာ္flash
ကိုပါကူမည္ဆိုပါကAperture က်ယ္က်ယ္တြင္ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာပံုကို
ရပါမည္။ဖုန္းကင္မရာမွflash သည္ႏွစ္မီတာေလာက္အထိသာေရာက္သည္
ကိုသိထားရပါမည္။အေမွာင္ထုထဲတြင္႐ိုက္ပါကflash ၏အလင္းအားက
သိသာသည္။အရိပ္ထဲတြင္ဆိုပါကအရိပ္က်ေသာေနရာကိုflash အလင္းက ျဖည့္ေပးပါမည္။


ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment