♪ “စမတ္လုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားနဲ႔ကာကြယ္ျခင္း” ♫


ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္လုံၿခံဳေအးခ်မ္းမႈရိွရန္၊ၿငိမ္းခ်မ္းရန္လုိအပ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္မေအးခ်မ္း ၾကသလုိ၊အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားကေတာ့ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ရိွေသာသူမ်ားေၾကာင့္ပင္ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ယေန႔အခ်ိန္တြင္အစြန္း ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာျခင္းေၾကာင့္အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေျခအေနပိုဆိုးလာခဲ့ပါသည္။အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊ ျပန္ေပးဆဲြမႈ မ်ားျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္လာၾကပါသည္။နယ္စပ္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္၍တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသလို၊အင္တာနက္စနစ္ မ်ားကိုၾကားခံျပဳ၍ႏိုင္ငံတြင္းရိွသူမ်ားကိုဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းျခင္းလည္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားမွေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကေသာလူဦးေရမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္တတိယႏိုင္ငံမ်ားသည္ပင္လက္ခံရန္အခက္အခဲျဖစ္ၾကရပါသည္။တရားမ၀င္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ျခင္းကိစၥသည္ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္အေရးႀကီး ေသာအေျခအေန ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ထိုကိစၥကိုတားဆီးကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္လုံၿခံဳေရးစနစ္ မ်ားကိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာၾကပါသည္။ ေျမျပင္၊ ေရျပင္ဧရိယာမ်ားကို ေသခ်ာစစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္လာၾကပါသည္။လူေမွာင္ခုိကူးျခင္းမ်ားကိုသတိျပဳမိေစရန္လည္းအသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ နယ္စပ္ ဂိတ္မ်ားတြင္အဆင့္ျမင့္ဆင္ဆာစနစ္မ်ား၊ကင္မရာမ်ားသုံး၍မူးယစ္ေဆး၀ါး မ်ား၊တရားမ၀င္ကုန္ပစၥည္းမ်ားပါရိွျခင္းရိွမရိွကိုေစာင့္ၾကည့္ၾကပါသည္။
မေကာင္းမႈျပဳလုပ္သည့္အခါနည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္က်ဴးလြန္တတ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ လုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားအတြက္လည္းအဆင့္ျမႇင့္ေအာင္ပိုမိုေဆာင္ရြက္လာၾက ပါသည္။လူ႕ခႏၶာတစ္ကိုယ္လုံးကိုဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္းျဖင့္စစ္ေဆးတတ္ၾက သလုိ၊လက္ေဗြဖတ္စနစ္၊မ်က္ႏွာႏွင့္မ်က္လုံးအိမ္သိရိွစစ္ေဆးျခင္းစနစ္မ်ားကိုလည္းအသုံးျပဳၾကပါသည္။

ထုိသုိ႔နည္းစနစ္မ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားတင္းၾကပ္လာျခင္းနဲ႔ပတ္သက္၍လည္း ေ၀ဖန္ျငင္းခုံၾကပါသည္။ဒုစ႐ိုက္သမားမ်ားကျပည္သူ မ်ား၏လုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကိုခ်ဳိးေဖာက္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ျပဳလုပ္ သလုိ၊သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားဘက္မွလည္းတားဆီးကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏သုံးစြဲမႈအေနအထားမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သုံးစြဲသူမ်ားသည္အဘက္ဘက္မွထိခိုက္နစ္နာၾကရၿပီး၊လြတ္လပ္ ခြင့္အေနအထားအခ်ဳိ႕ဆုံး႐ံႈးၾကရပါသည္။သုိ႔ေသာ္နည္းပညာစနစ္မ်ားကို မသုံးဘဲစြန္႔ပစ္ဖုိ႔ဆိုသည္မွာယခုအခါတြင္မျဖစ္ႏိုင္ေသာအေျခအေနျဖစ္ေန ပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္သုံးစြဲသူမ်ားပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္အတြက္သာနည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားကဖန္တီးေပးလာခဲ့ၾကပါသည္။နည္းပညာပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ လူသုံးအမ်ားဆုံးကေတာ့စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ထိုစမတ္ဖုန္းမ်ားအတြင္းတြင္ထည့္သြင္းသိမ္းဆည္းထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားတစ္ပါးသူလက္ထဲ မပါသြားေစရန္အဆင့္ျမင့္လုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကိုအသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလာခဲ့ပါသည္။ဖုန္းအမ်ားစုတြင္လက္ေဗြဖတ္စနစ္ေနရာ ယူလာခဲ့ပါသည္။တန္ဖိုးမ်ားစြာရိွေသာဖုန္းမ်ားတြင္သာထုိစနစ္ကိုအသုံးျပဳ ႏိုင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲတန္ဖုိးသင့္ဖုန္းမ်ားတြင္လည္းလက္ေဗြဖတ္စနစ္ကုိသုံးစြဲ ႏိုင္ပါသည္။

စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊laptop မ်ားသည္လည္းေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားတြင္ မပါ မျဖစ္အေရးပါေသာနည္းပညာပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ထုိပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားမွာပို၍ပင္မ်ားျပားပါေသးသည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားအျပင္လုပ္ငန္းကိစၥဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားလည္းထည့္သြင္းထားၾကပါသည္။အသုံးျပဳမႈမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္virus မ်ား၏ တိုက္ခုိက္မႈလည္းပိုမိုခံၾကရပါသည္။virus မ်ားကိုကာကြယ္ရန္antivirus software မ်ားကိုသုံးၾကရၿပီး၊အခ်ဳိ႕software မ်ားအသုံးျပဳသည့္အခါ ေငြေၾကးကုန္က်မႈရိွၿပီး၊အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုၾကာသည့္အခါအဆင့္ျမႇင့္တင္ၾကရပါသည္။နာမည္ႀကီးေသာsoftware တစ္ခုကေတာ့Kaspersky ျဖစ္ပါသည္။Kaspersky Lab ၏႐ုံးခ်ဳပ္သည္႐ုရွားႏိုင္ငံ၊ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕တြင္ တည္ရိွပါသည္။၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္၀င္ေငြUS ေဒၚလာ711 million ၀န္းက်င္ရိွခဲ့ပါသည္။CEO ကေတာ့ Eugene Kaspersky ျဖစ္ၿပီး၊၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္၀န္ထမ္းအင္အား၃၀၀၀ ေက်ာ္ရိွ ခဲ့ပါသည္။ႏိုင္ငံ၃၀ခန္႔တြင္လည္းဆက္စပ္႐ုံးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။
“လုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကိုအၿမဲအသုံးျပဳေနရမွာျဖစ္ၿပီး၊မသုံးျဖစ္ခဲ့ပါက ဆုံး႐ႈံး နစ္နာရမယ့္တန္ဖုိးသည္ပစၥည္းရဲ႕တန္ဖိုးထက္ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္”ဟု Kaspersky မွအနာဂတ္နည္းပညာဆိုင္ရာစီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာAndrey Nikishin ကေျပာပါသည္။PC Mag မွေဖာ္ျပသည့္၂၀၁၆ခုႏွစ္ရဲ႕ ထိပ္တန္း antivirus မ်ားထဲတြင္ေစ်းႏႈန္းတန္ဖိုးအနည္းဆုံးကေတာ့Webroot SecureAnywhere Antivirus 2016 ျဖစ္ၿပီး၊တန္ဖိုးအျမင့္ဆုံးကေတာ့Panda Antivirus Pro 2016 ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕သူမ်ားကေတာ့အခ်က္အလက္မ်ားကိုေနရာတစ္ခုတည္းတြင္မသိမ္း ဆည္းထားဘဲအရန္သိမ္းဆည္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားပါသည္။Device မ်ားခုိးယူ ခံရမွာ၊ပ်က္စီးမွာကိုစိုးရိမ္သူမ်ားကေတာ့တိမ္တိုက္ထဲတြင္သိမ္းဆည္းတတ္ ၾကပါသည္။သုိ႔ေသာ္ရာႏႈန္းျပည့္လုံၿခံဳမႈေတာ့မရရိွၾကပါဘူး။နာမည္ႀကီး သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာက္ထြင္းခံရကာ၊ ဓာတ္ပုံမ်ား ျပန္႔ႏွံ႕ခဲ့ပါသည္။အိမ္၊ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္အိမ္အတြင္းရိွ အသုံးအေဆာင္မ်ား ကိုခ်ိတ္ဆက္၍စမတ္နည္းပညာမ်ားျဖင့္အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကရာပစၥည္းတစ္ခုထိခိုက္ခံရပါကအျခားအရာမ်ားပါပ်က္စီးႏိုင္ပါသည္။ “အရာ၀တၳဳတိုင္းသည္အခ်ိန္ခဏအတြင္းမွာပင္အႀကီးစားအမႈိက္ တစ္ခု ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။သူတုိ႔ေတြအကုန္လုံးကတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ေနၾကလုိ႔ပါ” ဟုNikishin ကေျပာပါသည္။“အကယ္၍စနစ္ထဲမွာအားနည္းခ်က္ တစ္ခု ရိွတယ္ဆုိရင္အဲဒီအားနည္းခ်က္ကေနhacker ေတြကထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ ၿပီးအကုန္လုံးကိုထိန္းခ်ဳပ္သြားႏိုင္ပါတယ္။လုံၿခံဳေရးစနစ္ကအပိုင္းလိုက္ခဲြၿပီးတားဆီးကာကြယ္ေပးထားမယ္ဆုိရင္အပုိင္းတစ္ပိုင္းရဲ႕အားနည္းခ်က္ကို သိၿပီးဖ်က္ဆီးတဲ့အခါထိုအပိုင္းသာဆုံး႐ံႈးမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုNikishin က လုံၿခံဳေရး စနစ္မ်ားမွကာကြယ္ေပးသည့္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္၍ေျပာဆုိပါသည္။ အိမ္ထဲမွာပင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္စနစ္မ်ားသုံး ျခင္း၊wifi ထုတ္လႊင့္၍ မွ်ေ၀သုံးစြဲျခင္းမ်ားျပဳတတ္ၾကၿပီး၊ထုိမွတစ္ဆင့္လုံၿခံဳေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရတတ္ပါသည္။ထုိေၾကာင့္အရန္အတားကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားလည္း ထုတ္လုပ္ေပးထားၾကပါသည္။

F-Secure's Sense router ကေနအိမ္ရိွစမတ္ပစၥည္းအမ်ားစုကို ကာကြယ္ ေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါပစၥည္းရဲ႕အရြယ္အစားကေတာ့8.54×4.88× 3.54 inရိွၿပီး၊RAM 512MB DDR3 ပါရိွပါတယ္။CPU ကေတာ့1GHz Dual Core ျဖစ္ကာ၊Flash ကေတာ့1GB ပါ။ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကိုအၿမဲျပဳလုပ္၍ ပစၥည္းသစ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ဒီဇိုင္းပိုင္းႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္းကုမၸဏီမွမွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မယ့္ပလက္ေဖာင္းကေတာ့iOS 9 ႏွင့္၄င္း၏အထက္ျဖစ္ၿပီး၊ Android version ကေတာ့4.1 ႏွင့္အထက္ျဖစ္ပါသည္။Google ရဲ႕OnHub router လည္းရိွပါေသးသည္။OnHub သည္ဒီဇိုင္းပုံစံႏွစ္မ်ဳိးရိွပါသည္။Asus ကထုတ္လုပ္ေသာOnHub သည္ဆလင္ဒါပုံစံက်က်မဟုတ္ဘဲ ေဘးဘက္ သည္အနည္းငယ္ျပန္႔ကားေသာအသြင္ရိွပါသည္။ ေအာက္ဘက္တြင္single tri color LED ပါရိွပါသည္။TP-LINK ရဲ႕OnHub ကေတာ့အေပၚဘက္တြင္ အနည္းငယ္ျပန္႔ကားေသာဒီဇိုင္းပါ။LED light ကိုလည္းအေပၚဘက္တြင္ တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။ေလလိႈင္းမွ၀င္ေရာက္မယ့္အႏၲရာယ္မ်ားကို စမတ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ကာကြယ္သလုိ၊ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာပစၥည္း တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္Drone မ်ား ျဖင့္လည္းေျမျပင္မွအႏၲရာယ္မ်ားကိုကာကြယ္ ႏိုင္ပါသည္။ဒုစ႐ိုက္သမားမ်ား၏ရန္ကုိကာကြယ္ရန္အတြက္ ျပင္သစ္တြင္ Drone မ်ားကုိသုံး၍ကင္းလွည့္ႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

Drone မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားမယ့္အႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္းတစ္ျပန္ကာကြယ္ၾကရ ပါသည္။ ေလဆိပ္မ်ားတြင္Drone မ်ားသည္အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္ေသာအရာ မ်ားျဖစ္လာပါသည္။အေမရိကန္ရိွ ေလဆိပ္မ်ားသည္Drone မ်ား ေလယာဥ္ကြင္းတြင္အေႏွာင့္အယွက္မေပးႏိုင္ရန္Anti UAV Defense System ကိုအသုံးျပဳရန္ႀကံစည္ေနၾကပါသည္။နည္းပညာဆိုင္ရာ လုံၿခံဳေရး စနစ္မ်ားသည္မည္မွ်ပင္အဆင့္ျမင့္ပါေစမၾကာခဏဆိုသလုိပင္တိုက္ခိုက္ခံ ေနရပါသည္။အစုိးရဌာနမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္ေသာကြန္ပ်ဴတာမ်ားလည္းတိုက္ခုိက္ခံရေသာေၾကာင့္ႏိုင္ငံအလုိက္နည္းပညာဆိုင္ရာကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကရာအခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေဒသတြင္းမွနည္းပညာစနစ္မ်ားကိုသာအသုံးျပဳေစပါ သည္။နာမည္ႀကီးနည္းပညာစနစ္မ်ားကိုပိတ္ပင္ထားၾကပါသည္။အေရွ႕ ေတာင္အာရွမွႏိုင္ငံတစ္ခုသည္လည္းေနာက္ႏွစ္ေမလမွစ၍ ျပည္သူ႕ ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ႐ုံးမ်ားတြင္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၌အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းကိုကန္႔သတ္မွာျဖစ္ပါသည္။အနာဂတ္တြင္စက္႐ုပ္မ်ား၏အခန္းက႑မွာ လည္းပို၍အေရးပါလာပါမည္။စက္႐ုပ္မ်ားသည္အိမ္အတြင္းရိွစမတ္ပစၥည္း မ်ားနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္အေ၀းထိန္းညႊန္ၾကားမႈမ်ားအတြက္အဆင္ ေျပေစပါသည္။သာမန္လူတစ္ေယာက္အစားစက္႐ုပ္မ်ားကိုေနရာေပး၍ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခုိင္းၾကပါမည္။လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အားသတိေပး မွာၾကားခုိင္းသည့္အခါထုိလူသည္သတိေမ့၍အသိမေပးတတ္ပါဘူး။သုိ႔ေသာ္ စက္႐ုပ္မ်ားကိုေျပာဆုိထားရင္ေတာ့တိတိက်က်သတိေပးပါလိမ့္မည္။ ေဆးေသာက္ရမည့္အခ်ိန္၊ဆရာ၀န္ျပသရမည့္ရက္မ်ားကိုစက္႐ုပ္ကပိုင္ရွင္ အားအသိေပးပါလိမ့္မည္။မိမိ၏က်န္းမာေရးအတြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားမျဖစ္ေအာင္စမတ္နည္းပညာျဖင့္ကာကြယ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။အိမ္လုံၿခံဳေရးအတြက္လည္း စက္႐ုပ္မ်ားကိုအားျပဳႏိုင္ပါေသးသည္။အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေပၚလွ်င္ အိမ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္တကြရဲစခန္းကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားပါလိမ့္မည္။

နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားသည္စက္႐ုပ္ငယ္မ်ားကိုအၿပိဳင္အဆိုင္ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖင့္ေစ်းကြက္အတြင္းယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါဦးမည္။သုိ႔ေသာ္ထုိစက္႐ုပ္မ်ားတိုက္ခိုက္ မခံရရန္လည္းလုိအပ္ပါေသးသည္။နည္းပညာကမၻာမွအခ်ဳိ႕ေသာအေမွာင္လူသားမ်ားသည္ ေငြေရးေၾကးေရးေၾကာင့္တိုက္ခိုက္ျခင္းထက္လုံၿခံဳေရးစနစ္ မ်ားအားေဖာက္ထြင္းႏုိင္ျခင္း၊ဖ်က္ဆီးႏိုင္ျခင္းကိုဂုဏ္ယူၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Virus,Malware,Hacker ႏွင့္အျခားေသာနည္းပညာဆုိင္ရာဆိုးသြမ္းမႈမ်ား သည္ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားနဲ႔အၿမဲအားၿပိဳင္ေနမွာပါ။

ျငိမ္းခ်မ္းတိုး

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment