အာရွေဒသမွ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး (၁၈) ဦးႏွင့္ ေဒၚစု ေတြ ့ဆုံနိုုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္ အာရွေဒသရွိ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးမ်ား၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ဇြန္လ (၁၄)ရက္ေန ့ မြန္းလြဲ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္၌ နုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဧရာဝတီခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးမ်ားသည္ အစိုးရသစ္၏မူဝါဒမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာသံရံုးမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားညွိႏိႈင္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အာရွေဒသမွ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး (၁၈)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမွ လမ္းညႊန္မႈျပဳရာတြင္ သံတမန္ေရးရာနည္းလမ္းျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ေပးရန္၊ လူမႈေရးအရ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားေဟာင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္၊ မိမိတို႔ထက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ားစြာေရွ႕ေရာက္ေနသည့္ နို္င္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ႏွလံုးရည္၊ ဥာဏစြမ္းရည္ႏွင့္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား၏ ညီညီညြတ္ညြတ္ေထာက္ခံမႈကို အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊ ျပည္သူလူထုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္
 ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရန္ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုအေလးထားလုပ္ေဆာင္သြားရန္၊ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမွ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ျပီး
 ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒေအာင္ျမင္မွ ျပည္သူလူထုကို ပံ့ပိုးနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ရန္ စသည္တို႔ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


Ref: Ministry of Foreign Affairs Myanmar0 comments:

Post a Comment