သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Telecom ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္ အေျခခံမွ မလိုအပ္ဘဲ အခက္အခဲမရွိ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အေျခခံ သင္တန္းမ်ားျဖစ္တဲ့  Huawei Certified Network Graduate ( HCNG ) ႏွင့္ Mobile Broadband Network ( MBB ) ကို ဦးစြာဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ ။

HCNG သင္တန္းမွာ ၃ လ တာၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ ICT အေျခခံမ်ား ၊ Network အေျခခံမ်ားကို စတင္ေလ့လာျပီး Core Network, Access Network, Transmission Network, GSM/WCDMA Network အစရွိတဲ့ Mobile Network ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကို သင္ၾကားပို႕ ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

MBB ကေတာ့ သင္တန္းကာလ ၁ လေက်ာ္သာၾကာျမင့္ျပီး Mobile Base Station တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ Tower တိုင္တပ္ဆင္ျခင္း ၊ တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ BTS တပ္ဆင္ျခင္း ၊ စမ္းသပ္ျခင္း တို႔ကို Huawei ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအပါဝင္ အျခား ေသာ ပစၥည္းကရိယာမ်ားျဖင့္ပါ ေပါင္စပ္သင္ၾကား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းမ်ား ကို  KMD မွ ဆရာ ၊ ဆရာမမ်ားအျပင္ Huawei မွ Engineer မ်ားကိုယ္တိုင္ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေဆြးေႏြး သင္ၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္ ။

သင္တန္းျပီးတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား အေနျဖင့္ KMD ႏွင့္ Huawei မွ ေပးအပ္မည့္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး Huawei International Exam မ်ားကိုေျဖဆိုႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း Huawei ႏွင့္ KMD မွေထာက့္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ Telecomနည္းပညာဆိုင္ရာ Company ၾကီးမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင္႔အေရးရွိႏိုင္ရန္စာေတြ႔ေရာလက္ေတြပါ ေပါင္းစပ္ သင္ၾကားေပး မည္ၿဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးေသာ အခ်ိဳ ့လူငယ္မ်ားမွာ လည္း Telecom နည္းပညာဆိုင္ရာ company ၾကီးမ်ား ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး Operator ၾကီးမ်ား ၏ Core Network, Radio Network, Network Monitoring အစရိွေသာ လုပ္ငန္းအပိုင္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္လ်က္ရိွၾကပါသည္။

KMD ႏွင့္ Huawei မွ လက္တြဲ၍ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ Telecom Training ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းစုံးစမ္းလိုပါက ဖုန္း KMD ၀၁-၇၀၀၈၉၅၊ ၃၈၁၁၂၉၊၃၈၁၀၃၅ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ ။ www.facebookcom/kmdedu.mm တြင္လည္း၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရွဴ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။