♪ “မသူေတာ္လက္သို႔ Laptop ကြန္ပ်ဴတာပါမသြားမီမွာ” ♫


သြားရင္းလာရင္းအလုပ္လုပ္တတ္သူမ်ားအတြက္Laptop ကြန္ပ်ဴတာကို ကိုယ္ႏွင့္မကြာသယ္ေဆာင္ျခင္းသည္မထူးဆန္းေသာအရာျဖစ္ပါ၏။Laptop ကြန္ပ်ဴတာသည္ပစၥည္းတန္ဖိုးအရတန္ဖိုးရွိသလိုကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားသိုေသာအေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားကပို၍ပင္တန္ဖိုးရွိပါ ၏။ ကြန္ပ်ဴတာထဲရွိေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကကြန္ပ်ဴတာဆယ္လံုးစာမကတန္ဖိုးရွိျခင္းသည္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ မသူေတာ္ လက္သို႔Laptop ကြန္ပ်ဴတာပါမသြားမီမွာမည္သည္တို႔ကိုႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါသနည္း။ပါသြားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ေရာမည္သည္တို႔ကိုေဆာင္ရြက္သင့္ပါသနည္း။Laptopကြန္ပ်ဴတာသည္မျဖစ္စေကာင္း ျဖစ္စေကာင္းမသမာသူလက္သို႔ပါသြားႏိုင္ေျခရွိသည္ကိုတြက္ဆထားရပါ မည္။Laptop ကြန္ပ်ဴတာကိုခုိးယူသြားသူသည္တစ္စစီျဖဳတ္ၿပီး ေရာင္းစား မည္ မဟုတ္တစ္ေယာက္ေယာက္ထံလက္လႊဲေရာင္းခ်ေပလိမ့္မည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏လက္၀ယ္တြင္မိမိကြန္ပ်ဴတာဟုထင္သည့္Laptop ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးကိုေတြ႕သည္ဆိုပါစို႔။ထိုကြန္ပ်ဴတာသည္မိမိကြန္ပ်ဴတာ ျဖစ္ေၾကာင္းဥပေဒအရမည္သုိ႔သက္ေသျပမည္နည္း။မည္သည့္ brand ျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကိုေျပာႏိုင္႐ံုျဖင့္မိမိ၏ကြန္ပ်ဴတာျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသမထူႏိုင္ပါ။မိမိကြန္ပ်ဴတာပါဟုအတိအက်သက္ေသထူႏိုင္ေသာ အရာမွာLaptop ကြန္ပ်ဴတာ၏ေက်ာဖက္တြင္ေရးထားေသာserial number ျဖစ္ပါသည္။လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္Laptop ကြန္ပ်ဴတာ၀ယ္၍သံုးေသာ္ လည္းယင္းserial number အေၾကာင္းေယာင္၍ပင္မစဥ္းစားမိၾကပါ။ ယင္း နံပါတ္ကိုလက္ေရးျဖင့္ကူး၍မွတ္သားထားသူလည္းအလြန္ရွားပါသည္။ ကံေကာင္း၍အဆိုပါကြန္ပ်ဴတာသည္၀ရန္တီသက္တမ္းမကုန္ေသးဟုဆိုလွ်င္သိမ္းဆည္းထားေသာအေရာင္းေျပစာသို႔မဟုတ္၀ရန္တီကတ္ႏွင့္Serial numberရွိေနႏိုင္ပါသည္။

အေရာင္းေျပစာႏွင့္၀ရန္တီကတ္ကို၀ရန္တီသက္တမ္းမကုန္မီ၌သာဂ႐ု တစိုက္သိမ္းဆည္းမိတတ္ၾကသည္။ထိုကာလၿပီးခ်ိန္၌မရွိေတာ့သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။အသိမ္းလြန္ၿပီးေပ်ာက္ေနသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ထိုကိစၥ အတြက္အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္သည္မွာမိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္Laptop ကြန္ပ်ဴတာ ၏ေက်ာဘက္ရွိSerial number ကိုဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာကိုသာမကယင္းႏွင့္ဆက္စပ္အသံုးျပဳေသာတြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူထားသင့္ပါသည္။ထိုမွ်ျဖင့္မၿပီးေသးပါ။ကြန္ပ်ဴတာရွိ ထူးျခားထင္ရွားေသာအမွတ္သမားမ်ားကိုလည္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူထားသင့္ပါ သည္။ထိုသို႔႐ိုက္ယူေသာအမွတ္အသားသည္ႀကီးမားေသာပြန္းရာျခစ္ရာပဲ့ရာမွသည္အေရာင္အစြန္းအထင္းတစ္ခုခုထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။မိမိကြန္ပ်ဴတာ ပါဟုသက္ေသျပႏိုင္ေသာအရာထဲတြင္desktop ျမင္ကြင္းလည္းပါ၀င္သည္။ Print Scrခလုတ္ကိုႏွိပ္၍လည္းေကာင္းCtrl + print scrကိုႏွိပ္၍ လည္းေကာင္း၊ screen shot ႐ိုက္ယူႏိုင္သည္။ယင္းပံုကိုမိုဘိုင္းဖုန္းထဲသို႔ လႊဲပို႔ၿပီးသိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။Windows 7 မွအထက္သံုးသူမ်ားဆိုရင္screen shot ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေသာapp မ်ားတစ္ပါတည္းပါလာၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အလြယ္ တကူ ျပဳလုပ္လိုလွ်င္desktop screen ကိုမိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူ ထားသည္။Screen အလင္းမျပန္ေစရန္ႏွင့္လွ်ပ္တစ္ျပက္မီးမသံုးမိေစရန္ သတိထားရပါမည္။ယင္းထက္ပိုၿပီးေသခ်ာသည့္မွတ္တမ္းမွာကြန္ပ်ဴတာ ဆိုင္ရာသင္တန္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုကြန္ပ်ဴတာscreen ေပၚတြင္ဖြင့္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။Windows
10 မွေအာက္ အဆင့္ Version မ်ားတြင္Computer icon ကိုညာကလစ္ေထာက္ၿပီးေပၚလာ
ေသာအကြက္ထဲမွproperties ကိုေရြးလိုက္လွ်င္ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားေပၚလာပါမည္။ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ဓာတ္ပံု႐ိုက္၍ျဖစ္ေစ၊Screen shot ႐ိုက္၍ျဖစ္ေစ၊သိမ္းဆည္းသင့္ပါသည္။Windows 10 သံုးသူမ်ားကမူControl Panel > System and Security >
System > See the name of this computer သို႔အဆင့္ဆင့္၀င္ေရာက္ရ
ပါမည္။ၿပီးလွ်င္Screen shot ျဖစ္ေစ၊မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစမိမိကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ပါၿပီ။Screen shotကိုမေပ်ာက္မပ်က္သိမ္းဆည္းလိုလွ်င္မိမိ၏အီးေမးထဲသို႔ပို႔ထားႏိုင္သည္။Google Drive တြင္သိမ္းႏိုင္သည္။Printထုတ္ၿပီးဖိုင္တြဲ၍လည္းထားႏိုင္ပါ သည္။မွတ္သင့္မွတ္ရာမ်ားကိုသိမ္းဆည္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျပဳလုပ္ ထားသင့္သည္မွာမိမိပစၥည္းအားေနာက္ေယာင္ခံလုိက္ႏိုင္သည့္app တစ္ခု ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။မိမိ၏ကြန္ပ်ဴတာတြင္သာမကမိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္တြင္လည္းယင္းapp တစ္ခုခုထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ယင္းapp တို႔မွာမ်ားေသာအားျဖင့္အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။ယင္းapp တင္ထားလွ်င္အခိုးခံ ရသည့္ ကြန္ပ်ဴတာအားဖြင့္သံုးေနသည့္အခိုက္တြင္ယင္းကြန္ပ်ဴတာမည္သည့္ ေနရာသို႔ေရာက္ေနသည္ကိုအနီးစပ္ဆံုးသိႏိုင္ပါသည္။အေရးႀကီးdataမ်ားကိုအေ၀းမွလွမ္း၍ဖ်က္ခ်ႏိုင္သည္။အခ်ဳိ႕app မ်ားဆိုလွ်င္မိမိ၏device အားသံုး ေနသူ၏ဓာတ္ပံုကိုပင္႐ိုက္ယူေပးႏိုင္ပါေသးသည္။Windows OS အားလံုး အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးသည္မွာPrey ျဖစ္သည္။ယင္းကို https://preyproject.com/ မွdownload ခ်ႏိုင္သည္။ယင္းကိုWindows 7 မွWindows 10 အထိအေကာင္းဆံုးသံုးႏိုင္သည္။prey ကိုAndroid ႏွင့္iOS device သံုးapp အျဖစ္လည္းရႏိုင္သည္။ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္သံုးသံုး မိုဘိုင္းဖုန္း ႏွင့္တက္ဘလက္ေပၚတြင္သံုးသံုးအခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။


Androidအတြက္app ကို (www.snipca.com / 20470) မွdownload ဆြဲခ် အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီးiOSအတြက္app ကို (www.snipca.com/20471) မွdownload ဆြဲခ်အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။Prey ကိုinstall လုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ယင္းကေနာက္ကြယ္ တြင္ၿငိမ္သက္စြာအလုပ္လုပ္ေနပါမည္။ဘက္ထရီစားေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အနည္းဆံုးသာစားပါသည္။Prey ကိုဖြင့္ထားျခင္းေၾကာင့္device အခိုးခံရ လွ်င္ေနာက္ေယာင္ခံဖို႔အခြင့္သာေစပါသည္။အျခားdevice တစ္ခုေပၚမွာ လည္းPrey ရွိသည္ဟုဆိုလွ်င္ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္လည္းတားမည္ဆိုလွ်င္ အျခား device တစ္ခုမွlog in ၀င္ၿပီးအေ၀းမွထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။Laptop ေပၚမွာPrey ကိုတင္ထားၿပီးမိုဘိုင္းဖုန္းေပၚမွာPrey ရွိမည္ဆိုလွ်င္လည္းထိုအတိုင္းပင္ျဖစ္ သည္။Prey သည္ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာLaptop ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးႏိုင္သည္သာမကေသးေနာက္ကြယ္မွေနၿပီးLaptop သံုးစြဲေနသူ၏ဓာတ္ပံုကိုတိတ္တဆိတ္ရယူေပးႏိုင္သည္။အင္တာနက္သာခ်ိတ္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ထိုဓာတ္ပံုကိုသက္ဆိုင္ရာWebsite မွတစ္ဆင့္ရယူႏိုင္ပါ ေသးသည္။Laptop ၏Serial number၊screen shot မ်ားႏွင့္သံုးစြဲေနသူ ဓာတ္ပံုတို႔သည္ရဲမွတစ္ဆင့္အမႈဖြင့္ရာတြင္ခိုင္လံုေသာသက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္လာပါမည္။Laptopအားေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ ခိုးသူအား အမႈဖြင့္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းLaptop ျပန္ရေရးမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ မေသခ်ာပါ။ထို႔ေၾကာင့္ေနာက္ထပ္ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ အလုပ္တစ္ခုမွာLaptop အတြင္းမွအေရးႀကီးdataအားလံုးကိုbackup ျပဳလုပ္ ထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေသာappကမည္မွ်ပင္ေကာင္း သည္ဟုဆိုဆိုLaptop ရရွိသူကပါးေရနပ္ေရရွိၿပီးကြန္ပ်ဴတာအားformat ခ်လိုက္မည္ဆိုပါကမည္သို႔မွတတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

အကယ္၍Laptop အေဟာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္သူခိုးကေရာင္းလိုက္လွ်င္ လည္းယင္းကို ျပန္မေရာင္းမီတြင္ဆိုင္ကအတြင္းရွိappႏွင့္dataမ်ားကိုဖ်က္ခ် မည္။အေကာင္းဆံုးမွာdataထားရာအကန္႔တစ္ခုလံုးအားincremental back up ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။Laptopသည္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ရွိသည္ ဆိုပါကေနာက္ထပ္လုပ္သင့္သည့္အလုပ္မ်ားရွိပါေသးသည္။ပထမဆံုးကိစၥမွာဘဏ္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။အြန္လိုင္းဘဏ္သံုးသည္ဆိုပါကဤကိစၥမွာအေရးႀကီးပါသည္။ထိုကိစၥအတြက္ကြန္ပ်ဴတာသူခိုးလက္ပါၿပီးနာရီပိုင္းအတြင္း၌ဘဏ္သို႔အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။အြန္လိုင္းဘဏ္စာရင္းပိတ္ရမည္ျဖစ္သလိုထုတ္ေပးထားေသာဘဏ္ကတ္ကိုပိတ္သိမ္းႏိုင္ရပါမည္။ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္သင့္ သည့္အလုပ္တစ္ခုမွာမိမိ၏အီးေမးအပါအ၀င္အြန္လိုင္းအတြက္သံုးသည့္ password ေပါင္းစံုကိုအြန္လိုင္းမွပင္၀င္၍ဖ်က္ႏိုင္သေလာက္ဖ်က္ရန္ ျဖစ္ပါ သည္။Password မ်ားကိုbrowser အားမွတ္သားခိုင္းေသာအက်င့္ရွိပါက ဤ အလုပ္ကိုမလြဲမေသြလုပ္ရပါမည္။ထို႔ျပင္browser
sync လုပ္ေသာကိစၥကို လည္းပိတ္ရပါမည္။Sync လုပ္ေသာကိစၥေၾကာင့္Laptop
တြင္သာမက ယင္း ႏွင့္Sync လုပ္ရန္ခ်ိတ္ထားေသာအျခားdevice ေပါင္းစံုအတြက္ပါအႏၲရာယ္ ရွိပါသည္။


ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment