ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း MPT မွ Facebook ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Free Basic ႏွင့္ Facebook Flex ကို ဇြန္လ (၂) ရက္တြင္ စတင္ မိတ္ဆက္လိုက္သည္။


MPT သည္ ၄င္းတို႔၏ ေရွ႔သို႔လွမ္းခ်ီ MPT ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား မ်ား မိုဘိုင္းအင္တာနက္ကို ပိုမိုအသံုးျပဳလာႏိုင္ေစရန္အတြက္ မိုဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။ MPT သည္ သံုးစြဲသူတိုင္းအတြက္ အခ်ိန္တိုင္းအတူရွိေနႏိုင္သည့္ အဆင္ေျပ လြယ္ကူ ႏိုင္ေစသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္းေပးလ်က္ရွိသည္။ စစ္တမ္းမ်ားအရ Free Basic ၀န္ေဆာင္မႈ အပါအ၀င္ Facebook ၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူေပါင္း ၂၅ သန္းေက်ာ္ကို အြန္လိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေစ ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီဟုသိရသည္ ။


ယခုအခါ MPTႏွင့္ Facebook တို႔ပူးေပါင္း၍ သံုးစြဲသူမ်ား အေျခခံ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး  လူေပါင္းမ်ားစြာကို အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈေပးကာ ခ်ိတ္ဆက္ဆက္သြယ္မႈေျကာင့္  ရရွိမည့္အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ခံစားေစႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။


MPT ေဆြသဟာ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၆ရက္ေန႔မွစတင္ကာ Free Basics ႏွင့္ Facebook Flex ကို အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစတင္မႈသည္ Facebook ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ လူအမ်ားအျပားကို အင္တာနက္အြန္လိုင္း အသံုးျပဳႏိုင္ေစေရးအတြက္ လည္း အဓိကက်ေသာစတင္မႈျဖစ္သည္ ။


Facebook Flex ကို အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳး (အခမဲ့ပံုစံႏွင့္ေဒတာအသံုးျပဳပံုစံ ) ကို ကူးေျပာင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အခမဲ့ပံုစံအသံဳးျပဳေနစဥ္တြင္ စာမ်ားတင္ႏိုင္ျခင္း ၊ ကြန္မန္႔ေပးႏိုင္းျခင္း ၊ လိုက္ခ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အခမဲ့စာရိုက္စကားေျပာႏိုင္ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ဓာတ္ပံုႏွင့္ဗီဒီယိုမ်ားကို ျကည့္ရႈႏိုင္မည္မဟုတ္ ဟုသိရွိရသည္။


MPT အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Android သို႔မဟုပ္ iPhone ျဖစ္ေစ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွတဆင့္ အခမဲ့ျဖစ္ေသာ အေျခခံ application ကို ရယူသံုးစြဲႏိုင္သည္ ။Facebook Flex ကိုမႈ mobile app မ်ားမွတဆင့္ သို႔မဟုတ္ www.facebook.com ႏွင့္ အခမဲ့အေျခခံ၀က္ဆိုက္ www.freebasics.com တြင္လည္းျကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။


#Kaung_Myat_Yar