ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) သည္ လူသိမ်ားၿပီးျဖစ္ေသာ လိုတရ web portal တြင္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားရရွိႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။  ကူပြန္မ်ား၊ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ လိုတရ portal သံုးစြဲသူမ်ား သည္ သက္သာေသာ ေစ်းႏွဳန္းမ်ား ရရွိျခင္းႏွင့္ အခမဲ့ဆုလက္ေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကိုပါ ရရွိကံစမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

MPT သံုးစြဲသူမ်ားမွာ ယခုထပ္မံျဖည့္စြက္လိုက္သည့္ လိုတရ ကူပြန္ႏွင့္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ရရွိထားေသာ ကူပြန္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ စားေသာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ မ်ားကို ကံထူးႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး မ်ားကို ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုတရစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါဝင္၍ကူပြန္မ်ား ပံ့ပိုးေပးမည့္ စားေသာက္ဆိုင္ ၊ စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ YKKO, KFC, Fresh Thai, Potato Break, Hot Pot City, Manhattan, Pezzo, Gong Cha, Golden Park, First Thai Spa ႏွင့္ KMD တို႔ပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး အသံုးျပဳသူမ်ားမွ အဆိုပါဆိုင္မ်ားမွ မိမိႏွစ္သက္ရာ ကူပြန္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ပါဝင္ဆင္ႏြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကူပြန္မ်ားကိုေနာင္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ “issue” ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွတ္သား သိမ္းဆည္းရမွာျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားမွ “My coupon list” ကို မွတ္သားမသိမ္းဆည္းမီ “customer info” ကို ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ကိုမူ ကံစမ္းမဲ ေရြးခ်ယ္သည့္ စက္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ကာ MPT အသံုးျပဳသူအားလံုး (စီဒီအမ္ေအ အသံုးျပဳသူမ်ားမွ လႊဲ၍) ကံစမ္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကိုရရွိမည္ျဖစ္သည္ ဟုလည္း သိရသည္။ ကံစမ္းမဲ စက္ထဲမွ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုတူညီသြားပါက အပိုထပ္ေဆာင္း ေငြျဖည့္ကတ္ဆုမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး MPT မွ တစ္ေန ့လွ်င္ ကံထူးရွင္ ၃၀၀ ဦးကို ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ပထမအၾကိမ္ ကံထူးရွင္စာရင္းတြင္ မပါဝင္ပါက စိတ္ပ်က္စရာမလိုပဲ ေနာက္ထပ္ မိနစ္ ၃၀အၾကာတြင္ ထပ္မံ ကံစမ္းခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ကံထူးရွင္မ်ား၏ ဆုေၾကးမ်ားကို အပိုထပ္ေဆာင္းေငြပမာဏအျဖစ္ ၁၄ရက္အတြင္း လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ကံစမ္းမဲေပါက္သူမ်ားအေနျဖင့္ လည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ ကံစမ္းလိုပါေနာက္တစ္ရက္တြင္ ထပ္မံကံစမ္းႏိုင္မည္ဟုသိရသည္။

MPT အေနျဖင့္ လိုတရ web portal အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ကူပြန္ႏွင့္ ကံစမ္းမဲမ်ားသာမက အသံုးျပဳသူမ်ား အလြယ္တကူ ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ search box ကိုပါ အဆင့္ျမင့္ေပးခဲ့သည္။ ယခင္က search box တြင္ စာလံုးတစ္လံုးရွာေဖြပါက Google မွ ရွာေဖြရလာေသာ အေျဖသာ ရရွိခဲ့ၾကၿပီး ယခု လိုတရ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (Infotainment) ၊ ေခၚသူနားဆင္ ေတးသံစဥ္ (CRBT) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျဖမ်ားကိုပါ search box တြင္ ရွာေဖြႏိုင္ေတာ့ မွာျဖစ္သည္။ MPT ၏ လိုတရ Web Portal အသံုးျပဳလိုပါက  https://lotayamm.com ဟု၍ ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


 ေကာင္းျမတ္ရာ