အူရီဒူးအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ က်ပ္သိန္း၃၀၀ ေငြသားအထူးဆုၾကီး၊ အရည္အေသြးျမင့္ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ အပတ္စဥ္ဆုမ်ား ႏွင့္ ေန႔စဥ္ဆု ေငြသားက်ပ္သိန္း၃၀ကို ရယူကံစမ္းႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း

ရန္ကုန္၊ျမန္မာ။
အူရီဒူးျမန္မာမွ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း၃၀၀၀ေက်ာ္ ဆုမ်ားပါ၀င္သည့္ “ခုေျဖခုေထာ” အစီအစဥ္ကို ထူးျခားသည့္ ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၈ရက္ (၀၀း၀၀း၀၀နာရီ) မွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္ (၂၃း၅၉း၅၉ နာရီ) အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ အဆိုပါ ပရိုမိုးရွင္းအစီ အစဥ္တြင္ ထူးျခားေသာ ကံထူးဆုမ်ားျဖစ္သည့္ က်ပ္သိန္း၃၀၀ အထူးဆုၾကီး၊ အရည္ အေသြးျမင့္ စမတ္ဖုန္း၊ တက္ဘလက္ အပတ္စဥ္ဆုမ်ား ႏွင့္ က်ပ္သိန္း၃၀ ေန႔စဥ္ ဆုမ်ားပါ၀င္ ပါသည္။

ထူးျခားသည့္ ကံထူးဆုမ်ားကို ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္ ႏွင့္ ပရိုမိုးရွင္းျပီးဆံုးသည့္ကာလ အထူးဆုအျဖစ္ ဆုေပးပံုသံုးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အူရီဒူးဆင္းကတ္အသံုးျပဳ သူမ်ားအေနျဖင့္ “WIN” ဟုရိုက္ႏွိပ္ျပီး 777 သို႔ စာတိုေပးပို႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အူရီဒူးအသံုးျပဳသူမ်ားမွ ပထမဆံုး စာတိုေပးပို႔လိုက္သည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ မိမိတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ျပီးသားျဖစ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို စာတိုမွတစ္ဆင့္ လက္ခံရွိ မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုစိတ္၀င္စားဖြယ္ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ အေထြေထြဗဟုသုတမ်ား၊ သ မိုင္းေၾကာင္း၊ အားကစား စသည္တို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ ကံစမ္း လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အေျဖတိုင္းအတြက္ အမွတ္မ်ားရရွိစုေစာင္းႏိုင္ရန္ စာတိုတစ္ေစာင္ေပး ပို႔ရမွာျဖစ္ျပီး ေပးပို႔ခ ၂၀၀က်ပ္ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ပါ၀င္ကံစမ္းသည့္ပုဂၢိဳလ္ မွ ေမးခြန္းတစ္ခု အတြက္ အေျဖတစ္ခုေျဖလိုက္တိုင္း ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္းထပ္မံလက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေျဖမွန္ခဲ့ပါက အမွတ္၂၀ရရွိမွာျဖစ္ျပီး အေျဖမွားခဲ့လွ်င္ ၁၀မွတ္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆိုကံစမ္းသူအေနျဖင့္ ရမွတ္မ်ားမ်ားရထားပါက ထူးျခားသည့္ဆုမ်ားကို ကံထူးရန္ အခြင့္အေရး ပိုမိုရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။

ေန႔စဥ္ဆုမ်ားအတြက္ ကံထူးရွင္မ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ က်ပန္းေရြးခ်ယ္ သြားမည္။ ေန႔စဥ္ဆုမ်ားအတြက္ အမွတ္မ်ားမ်ားရေလ၊ ကံထူးရန္အခြင့္အေရး ပိုမ်ားေလျဖစ္ပါ သည္။ တစ္ေန႔အတြင္း ျပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္အား သက္ ဆိုင္ရာေန႔ကုန္ဆံုးသည့္အခ်ိန္အထိ (၀၀း၀၀း၀၀ နာရီမွ ၂၃း၅၉း၅၉ နာရီ အထိ) ယွဥ္ျပိဳင္မႈ အသီးသီးမွ ရရွိထားေသာ စုစုေပါင္းရမွတ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျပီး ေန႔စဥ္ကံထူးရွင္ တစ္ဦး ကို ေရြးခ်ယ္ေပး မွာျဖစ္ပါသည္။

အႏိုင္ရရွိသူအေနျဖင့္ က်ပ္သိန္း၃၀ ေငြသားကံထူးဆုကို ရရွိ မည္ျဖစ္ပါသည္။ အပတ္စဥ္ဆုအတြက္ကို လည္း သက္ဆိုင္ရာ သီတင္းပတ္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္အထိ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ထားသူအသီးသီးရရွိထားေသာ စုစုေပါင္းအမွတ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားျပီး သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္သူတစ္ဦး ကံထူးရွင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါ သည္။ အဆိုပါကံထူးရွင္သည္ အရည္အေသြးျမင့္ စမတ္ဖုန္း(iPhone 6S/ Samsung S7 Edge/ Samsung Note5) (သို႔) တက္ဘလက္ (Samsung Tab S2/Samsung Tab A/iPad Air 2) စသည့္တို႔မွ တစ္ခုကို ကံထူးဆုအျဖစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အထူးဆုၾကီးကို အဆိုပါ ပရိုမိုးရွင္းျပီးဆံုးသည့္အခါတြင္ က်ပ္သိန္း၃၀၀ ေငြသားဆု ခ်ီးျမွင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္ကံစမ္းသူအားလံုး၏ ရရွိထားေသာ အမွတ္မ်ားကို ပရိုမိုးရွင္းကာလာတစ္ေလွ်ာက္လံုး ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ကံစမ္းသူ တစ္ဦးလွ်င္ ေန႔စဥ္ဆု တစ္ၾကိမ္၊ အပတ္စဥ္ဆုတစ္ၾကိမ္ ႏွင့္ အထူးဆုၾကီးတစ္ၾကိမ္စီ (စုစုေပါင္း သံုးၾကိမ္ကံထူးခြင့္) ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

အသက္ ၁၈ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ၾကိဳတင္ေငြျဖည့္စနစ္အသံုးျပဳသူမ်ား အားလံုး အဆိုပါ “ခုေျဖခုေထာ” ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အူရီဒူး၀န္ထမ္း မ်ားအားလုံး၊ အူရီဒူးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားအားလုံး၊ မိသားစု၀င္မ်ားအားလုံးကုိ ပါ၀င္ယွဥ္ျပဳိင္ခြင့္ရမည္မဟုတ္ပါ။

ဆုရရွိသူ၏ အမည္စာရင္းကုိ အူရီဒူးျမန္မာ website ႏွင့္ အူရီဒူးျမန္မာ တရား၀င္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆုရရွိသူမ်ားကို အူရီဒူးျမန္မာ၏ ေခၚဆိုေရးစင္တာေအးဂ်င့္မွ ၄င္းတို႔ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မွတ ဆင့္ ေခၚဆို ဆက္သြယ္ျပီး ၃ရက္တာ ကာလအတြင္း အႏိုင္ရရွိသူထံသို႔ မနက္ ၁၀း၀၀နာရီမွ ညေန ၆း၀၀နာရီအၾကားတြင္ ေန႕စဥ္အနည္းဆံုး ၃ ၾကိမ္ အေၾကာင္းၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

“ကၽြန္မတို႔ တန္ဖိုးထား ေလးစားရတဲ့ အူရီဒူးျမန္မာ၏ မိုဘိုင္းဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳ သူမ်ားကို စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္ေစဖို႔ “ခုေျဖခုေထာ” ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္ကို က်င္း ပျပဳလုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈကို အျမဲအားေပးေနတဲ့ အသံုးျပဳသူေတြ အတြက္ ထူးျခားမႈတစ္ခုခုျပဳလုပ္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါ႕ေၾကာင့္ ယခုလို ထူးျခားတဲ့ တန္ဖိုးၾကီး ဆုမ်ားေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။”ဟု အူရီဒူးျမန္မာ၏ Chief Marketing Officer ျဖစ္ေသာ Ms. Charity Safford မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ “ခုေျဖခုေထာ” ပရိုမိုးရွင္းအစီ အစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို www.ooredoo.com.mm တြင္ ၾကည့္ရွဳေလ့လာႏိုင္ပါသည္