ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအလိုက္ လူဦးေရရာခိုင္ႏႈန္းစာရင္း


 
ယေန႔ (ဇူလိုင္ ၂၁) ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ
 
 ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ၈၇ ဒသမ ၉ % ခရစ္ယာန္ ၆ ဒသမ ၂ % အစၥလာမ္ ၄ ဒသမ ၃ % ဟိႏၵဴ ၀ ဒသမ ၅ %နတ္ကိုးကြယ္သူ ၀ ဒသမ ၈ % အျခားဘာသာ ၀ ဒသမ ၂ % ႏွင့္ ဘာသာမဲ့ ၀ ဒသမ ၁ % အသီးသီးရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
0 comments:

Post a Comment