ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ျမဴးနစ္ေလဆိပ္တြင္ မဖြယ္မရာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈျဖင့္ ေတြ႕ရွိရသည့္ ထုိင္းအိမ္ေရွ႕စံမင္းသား

    


ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ျမဴးနစ္ေလဆိပ္တြင္ မဖြယ္မရာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈျဖင့္ ေတြ႕ရွိရသည့္ ထုိင္းအိမ္ေရွ႕စံမင္းသား၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ဂ်ာမာန္မီဒီယာမ်ား ေဖာ္ျပ

Photos - Guardian ၊ Blide


The Ladies News


0 comments:

Post a Comment