♪ “နည္းပညာနဲ႔သက္ရြယ္ႀကီးသူမ်ားကိုေဖးကူျခင္း” ♫


ေကာင္းႏိုးရာရာစာသားမ်ား၊မွတ္သားလိုက္နာက်င့္သုံးဖြယ္ရာစကားစုမ်ားကိုအခ်ဳိ႕ေသာဆိုင္မ်ား၊အိမ္၏ဧည့္ခန္းမ်ားတြင္ကပ္ထား(သုိ႔)ခ်ိတ္ဆြဲထားတတ္ ၾကပါသည္။ထိုစာသားမ်ားသည္စိတ္ဓာတ္ခြန္အားကိုျဖစ္ေစသလုိ၊အသိတရားမ်ားကိုလည္းတိုးပြားေစပါသည္။ပညာေရး၊လူမႈေရး၊စီးပြားေရး၊ဘာသာေရး စသည္ျဖင့္ဘက္ေပါင္းစုံအတြက္အသိဥာဏ္ရေစမည့္စာသားမ်ားရိွသလုိ၊မိဘမ်ား၏ေက်းဇူးကိုသိတတ္ေအာင္ ေဖာ္ညႊန္းထားေသာစာသားမ်ား၊ ေန၀င္ခ်ိန္ ဘ၀မ်ားကိုစာနာသတိျပဳမိေစမည့္စာသားမ်ားရိွပါသည္။မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာအေၾကာင္း၊အက်ဳိးတရားမ်ားေၾကာင့္သာအခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္အသက္ အရြယ္ႀကီးသည့္အခ်ိန္အထိမေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ပုံမွန္ဘ၀ခရီးလမ္းမွာ ေတာ့လူငယ္မွသည္လူႀကီး၊ထိုမွတစ္ဆင့္သက္ႀကီးရြယ္အိုအျဖစ္ရွင္သန္ ေနထိုင္ၾကရပါသည္။ႏိုင္ငံတိုင္း၊ၿမိဳ႕တိုင္းတြင္ဘ၀အေထြေထြ၊အရြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာလူမ်ားစြာတုိ႔ရွင္သန္ ေနထိုင္သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကရာ ထုိသူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာကိုသက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွအစိုးရမ်ားကနည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္အစြမ္းရိွသေရြ႕ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကပါသည္။အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွလည္းသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကိုကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကပါ သည္။လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္မႈမ်ားျပားလာ ေသာအခါအားကိုးရာမဲ့ေသာအဘိုး၊အဘြားမ်ားအေျခအေနတစ္ခုအထိ အဆင္ေျပၾကပါသည္။ခုိကုိးရာမဲ့သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ အျခားေသာအဘိုး၊အဘြားမ်ား၏ ေနထိုင္မႈပုံစံမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ဳိးလည္းရိွပါသည္။

သြားလာေရးစနစ္တြင္သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအဆင္ေျပမႈရိွေစရန္ဦးစားေပး ထိုင္ခုံမ်ားထားရိွေပးထားၾကပါသည္။Bus စီးသည့္အခါသီးသန္႔ ထိုင္ခုံမ်ား ထားရိွေပးသလုိ၊ ေျမေအာက္ရထားမ်ားစီးသည့္အခါတြင္လည္းအ၀င္၊ အထြက္တံခါးေပါက္မ်ားႏွင့္နီးေသာေနရာမ်ားတြင္သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ ကိုယ္၀န္သည္မ်ား၊မသန္စြမ္းမ်ားထိုင္ႏိုင္ရန္စီစဥ္ေပးထားၾကပါသည္။ကား ေပၚသုိ႔အတက္၊အဆင္းအဆင္ေျပေစရန္လည္းေရြ႕လ်ားမတင္စက္ အေသးစားမ်ားတပ္ဆင္အသုံးျပဳၾကပါသည္။ ေျမေအာက္ရထားမ်ားစီးနင္း သည့္အခါလူၾကပ္ခ်ိန္တြင္ရထားေပၚလုိက္ပါႏိုင္ေရးအရင္ႀကိဳးစားတတ္ၾက ပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္လူစီးမ်ားခ်ိန္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေျဖရွင္းၾကပါသည္။သြားလာရသည့္ ဘူတာအကြာအေ၀းေပၚမူတည္၍ထိုင္ခုံေနရာသည္လည္းတစ္ခါတေလ အေရးပါပါသည္။သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ထိုင္ခုံမ်ားလြတ္ေနပါက၀င္ေရာက္ထိုင္တတ္ၾကၿပီး၊အခ်ဳိ႕မွာစမတ္ဖုန္းသုံးျခင္း၊အိပ္ငိုက္ ျခင္းမ်ားျဖစ္ၿပီးေနရာဖယ္ေပးရမည္ကိုမသိရိွျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္တတ္ပါ သည္။အေျခအေနအရလူႀကီးမ်ားမွ ေနရာမဖယ္ခိုင္းတတ္ၾကပါဘူး။ထို အတြက္နည္းပညာျဖင့္သတိေပးႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။အာရွတိုက္မွအင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ဆင္ဆာစနစ္ပါရိွေသာကတ္ျပားမ်ားကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ထုတ္လုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါ သည္။ကားမ်ား၊ရထားမ်ားတြင္ရိွေသာသတ္မွတ္ထိုင္ခုံမ်ားအနီးတြင္လည္း ဆင္ဆာစနစ္မ်ားတပ္ဆင္ထားမွာျဖစ္ကာ၊ ေနရာဖယ္ေပးရမည့္သူေရာက္ရိွ လာပါကဆင္ဆာခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မိၿပီးအခ်က္ေပးသံျမည္မွာျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခါေနရာဖယ္ေပးဖို႔သတိရမွာျဖစ္ပါသည္။အသက္ႀကီးေပမယ့္ မပ်က္စီး ေသးဘူးဆုိသည့္စကားအတိုင္းအခ်ဳိ႕ေသာသက္ႀကီးသူမ်ားသည္အစုိးရ လုပ္ငန္းမ်ား(သို႔)ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွအနားယူေပမယ့္ကိုယ္တတ္ ႏိုင္သည့္အလုပ္တုိ႔ကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ရြယ္တူခ်င္း စုၿပီးရပ္ကြက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွသလုိ၊တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္းလည္းရိွပါသည္။အခ်ဳိ႕ ေသာလူႀကီးမ်ားကေတာ့ အေပါင္းအသင္းမမ်ားၾကပါဘူး။ထုိသူမ်ားတစ္ေန႔တာကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ျဖင့္ျဖတ္သန္းေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္လည္းသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကိုတစ္ေန႔တာ(သုိ႔)အခ်ိန္ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ေနရာမ်ားရိွပါသည္။အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ား ကေတာ့ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားခံစားေနၾကရပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ဆရာ၀န္၊ ေဆးခန္းမ်ားနဲ႔ဆက္သြယ္မႈပိုျပဳၾကရပါသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕တြင္ လည္းသက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုနည္းပညာစနစ္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာမွတ္သားၿပီးပိုမိုေထာက္ပ့ံကူညီႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကားစီးနင္းေသာအခါ၊ ေစ်း၀ယ္သည့္အခါအသုံးျပဳသည့္ ကတ္မ်ားေပၚအေျခခံ၍အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းရယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရမ်ားျပားေသာၿမိဳ႕ျပမ်ားထဲတြင္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။တိုးပြားလာေသာလူဦးေရမ်ားထဲတြင္ပ်မ္းမွ်အသက္၆၀ႏွစ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာလူႀကီးပုိင္းအေရအတြက္သည္ခန္႔မွန္းေျခ3million နီးပါး ရိွပါသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္နည္းပညာစနစ္ပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္၍ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရိွရာအခုကဲ့သုိ႔ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ပတ္သက္၍Premier Li Keqiang ကဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မယ့္စီမံကိန္းအသစ္အတြက္အစပ်ဳိးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ထုိသုိ႔သက္ရြယ္ႀကီးသူမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္ သည့္အခ်က္အလက္မ်ားရယူရျခင္းမွာ ေနာင္အနာဂတ္တြင္မည္သုိ႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားထပ္မံလုိအပ္မည္ဆုိသည္ကိုခန္႔မွန္းရန္အတြက္လည္းျဖစ္ပါသည္။ထုိသုိ႔ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းသည္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေငြေၾကးက႑အတြက္လည္းထိုက္သင့္သေလာက္အဆင္ေျပေစပါသည္။Beijing Community Service Association ၏vice president ျဖစ္သူBai Qiang က
“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အခုေကာက္ယူသည့္အခ်က္အလက္အားလုံးထဲတြင္ ပန္းၿခံ သုိ႔သြားလည္ျခင္း၊အမ်ားျပည္သူသုံးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားစီးနင္း ျခင္း၊ ေစ်း၀ယ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားစသျဖင့္အားလုံးပါ၀င္ပါတယ္။ အသက္ႀကီး သူမ်ားမည္သည့္အခ်ိန္တြင္သြားလာမႈနည္းပါးသြားသည္၊ဘယ္အခ်ိန္မွာ လႈပ္ရွားမႈေႏွးေကြးေစသည္ဆုိတာကိုခန္႔မွန္းႏိုင္ေစဖို႔အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကကူညီႏိုင္ပါတယ္” ဟုေျပာပါသည္။အခ်က္အလက္မ်ားအရသက္ႀကီး တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ပန္းၿခံသုိ႔သြားမႈနည္းလာျခင္း၊ကားစီးမႈနည္းလာျခင္း ျဖစ္လာပါကဆက္စပ္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုစဥ္းစား၍အဆင္ေျပညီညြတ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

ပန္းၿခံမ်ားပိုမိုအဆင့္ျမႇင့္ရန္လို၊မလို ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးျမႇင့္ ရန္လို၊မလုိကိုသုံးသပ္ၾကရပါမည္။နည္းပညာနဲ႔အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္း ရယူသည့္အခါအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ဳိး၊ဟက္ကာမ်ား၏ရန္ျပဳျခင္းခံရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္တတ္ပါသည္။ကတ္အသုံးျပဳေသာသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကေတာ့သူတို႔၏အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးရမွာကိုစိုးရိမ္မႈမရိွေၾကာင္း၊အဆုိပါအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိုပင္ ေက်နပ္ေၾကာင္းေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆုိထားပါသည္။“အဘြားကေတာ့စိုးရိမ္ စိတ္မရိွပါဘူး။အသက္ႀကီးသူေတြဆီမွာလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မရိွပါဘူး”ဟု ေစ်း၀ယ္ စင္တာအေသးတစ္ခုတြင္ကတ္နဲ႔ ေပါင္မုန္႔၀ယ္ေနေသာအသက္၈၄ႏွစ္ အရြယ္Liu Huizhen ကေျပာပါသည္။နည္းပညာစနစ္သုံးကတ္မ်ားရိွျခင္း သည္ သက္ရြယ္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ကိစၥမ်ားစြာတြင္ပိုမိုအဆင္ေျပေစပါသည္။ ေငြစကၠဴသုံးျခင္းထက္ပိုမိုလြယ္ကူေစပါသည္။“လူႀကီးမ်ားအတြက္အေၾကြမ်ား၊ ေငြစကၠဴမ်ားကို ေရတြက္သုံးရျခင္းဟာအခက္အခဲျဖစ္ေစပါတယ္။ အခုေတာ့ ကတ္ကိုသက္ဆိုင္ရာစက္အနီးမွာကပ္ျခင္း (သို႔)ပြတ္ဆြဲျခင္းျဖင့္ လြယ္ကူစြာ သုံးႏိုင္ပါတယ္”ဟုLiu ကေျပာပါသည္။ကတ္ကိုအသုံးျပဳျခင္းသည္ ေငြစကၠဴ နဲ႔ပတ္သက္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွလည္းအထိုက္အေလ်ာက္ကင္းလြတ္ ေစပါသည္။အဆိုပါကတ္မ်ားသည္IDသေဘာမ်ဳိးလည္းျဖစ္ကာ၊သြားလာေရးစနစ္ႏွင့္ပန္းၿခံသုိ႔၀င္ေရာက္ရာတြင္အခမဲ့အျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။အစုိးရမွအဘိုး၊အဘြားမ်ားအတြက္ကတ္ထဲသုိ႔လစဥ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးပါေသး သည္။ကတ္ကိုအသုံးျပဳ၍လည္းဘဏ္မ်ားနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္၍ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္း ျခင္းျပဳႏိုင္ပါေသးသည္။Shanghai ၿမိဳ႕မွာေတာ့အသက္၆၅ႏွစ္အရြယ္ လူႀကီးမ်ားအတြက္သတ္မွတ္ထားေသာကတ္မ်ားသည္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္သုံးပါကေလွ်ာ့ေစ်းရရိွႏိုင္ၿပီး၊သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္အတြက္လည္း အခမဲ့သုံးႏိုင္ပါသည္။

အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈျပဳလုပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္သည္အေမရိကန္၊ၿဗိတိန္ႏွင့္ဂ်ာမနီတို႔ထက္ ေနာက္က်ေၾကာင္း တ႐ုတ္ရိွThe Boston Consulting Group ၏MD ျဖစ္သူZhang Yue မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။“အစိုးရပိုင္းကကူညီေပးမွသာထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။အခ်က္အလက္ပိုင္းလည္းတိက်မွန္ကန္မွာျဖစ္ၿပီး၊ထပ္တိုး၀န္ေဆာင္မႈပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ကာသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္အထူးအခြင့္အေရးမ်ားရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာ-ေစ်း၀ယ္သည့္အခါ၊ စားေသာက္ဆိုင္ တြင္စားသည့္အခါလူတန္းမစီရေအာင္၊ ေလွ်ာ့ေစ်းရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ဳိးပါ”ဟုBai ကမွတ္ခ်က္ျပဳပါေသးသည္။အခ်ဳိ႕ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္အိမ္ျပင္ထြက္၊သြားလာမႈနည္းပါးၿပီးေန႔စဥ္နီးပါး အိမ္ထဲမွာပင္အခ်ိန္ကုန္တတ္ၾကပါသည္။ထိုအခါကိုယ္နဲ႔စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။အခ်ဳိ႕ေသာမိသားစု၀င္မ်ားကေတာ့အဘိုး၊အဘြားမ်ားကူေဖာ္ေလာင္ဖက္ရရိွေစရန္အေဖာ္သေဘာမ်ဳိးအမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားငွားရမ္းခန္႔ထားၾကပါသည္။ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေန႔စဥ္နီးပါးကစားေနသည့္သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားလည္းရိွပါ သည္။မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူလူႀကီးမ်ားသည္သူတုိ႔၏ပညာႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားကိုလူငယ္မ်ားအားသင္ၾကားျပသ၊လက္ဆင့္ကမ္းေပးတတ္ၾကၿပီး၊ႏုနယ္ပ်ဳိျမစ္သည့္လူငယ္၊လူရြယ္မ်ားသည္လည္းတစ္ခ်ိန္တြင္အိုၾကရမည္ျဖစ္ရာအခ်ိန္ရိွခိုက္တြင္လုပ္သည့္လုပ္ထိုက္ေသာေကာင္းမြန္သည့္အရာမ်ားကို ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မွသာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္အသက္အရြယ္ႀကီးခ်ိန္တြင္ တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ဆည္းဆာခ်ိန္ကိုကုန္ဆုံးႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းတိုး

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment