♪ “နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ယူႏိုင္သည့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား” ♫


အခ်က္အလက္၊မွတ္တမ္းမွတ္ရာဆိုသည္မွာတစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အသံုး၀င္တတ္ပါသည္။ဒါေၾကာင့္တခုတ္တရေရးသားမွတ္တမ္းတင္ၾကပါ သည္။တစ္ေန႔တာအသံုးစရိတ္ကအစတစ္ႏွစ္တာဘတ္ဂ်က္ေငြတြက္ခ်က္မႈ အဆံုးစာရင္းဇယားအခ်က္အလက္မ်ားကအေရးပါပါသည္။အခ်က္အလက္မ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားဆိုလွ်င္တစ္ႏွစ္တာ၀င္ေငြမ်ားကိုတြက္ခ်က္ ခ်ိန္ထိုး ႏႈိင္းယွဥ္ၾကသလို၊၆လတစ္ျဖတ္၊၄လတစ္ျဖတ္၀င္ေငြမ်ားကိုလည္းတြက္ခ်က္ ၾကပါသည္။အခ်က္အလက္မ်ားကိုမွတ္သားသိမ္းဆည္းမႈပံုစံေတြကေတာ့ေခတ္အဆက္ဆက္ေျပာင္းလဲၾက ပါသည္။ေက်ာက္ထက္အကၡရာႏွင့္ေက်ာက္နံရံမ်ားတြင္ေရးျခစ္မွတ္သားျခင္း၊တိရစာၦန္သားေရမ်ားနဲ႔ေရး သားျခင္း၊ေရႊ၊ေငြ၊ ေၾကးႏွင့္အျခားသတၱဳမ်ားအေပၚတြင္အကၡရာအမွတ္အသားမ်ားမွတ္သားျခင္းစသျဖင့္ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔မွတ္သားခဲ့ၾကပါသည္။ေက်ာက္သင္ပုန္းႏွင့္ေက်ာက္တံမ်ားကိုလည္းသုံးခဲ့ၾကပါေသးသည္။ ယခုအခါမွာေတာ့စကၠဴမ်ား၊စာရြက္မ်ားျဖင့္ေရးမွတ္ျခင္းျပဳသလို၊ကြန္ပ်ဴတာ၊တက္ဘလက္ႏွင့္စမတ္ဖုန္းမ်ားနဲ႔ လည္းမွတ္သားလာၾကပါသည္။ေခတ္၏ပုံရိပ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာလက္ႏွိပ္စက္မ်ားနဲ႔လည္ပတ္ေနေသာေနရာ မ်ားလည္းရွိပါေသးတယ္။လူတိုင္းနီးပါးစမတ္ဖုန္းသုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ဟန္းဖုန္းမ်ားမွာလူတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကိုမွတ္သား သိမ္းဆည္းေပးေသာအဓိကအရာတစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။ထုိစမတ္ဖုန္းမ်ား အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ေပ်ာက္ပ်က္သြားပါကကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ားအတြက္ပါစိုးရိမ္စရာျဖစ္ေစပါသည္။
မိမိအတြက္ေန႔စဥ္အေဖာ္ျဖစ္ေနသည့္နည္းပညာပစၥည္းမ်ားမေပ်ာက္ပ်က္ ေသာ္လည္းကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ားကိုၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္အျခားေသာအႏၲရာယ္မ်ားရိွပါေသးသည္။ဟက္ကာမ်ား၊Virus ႏွင့္ Malware မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းတို႔ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။လူမႈကြန္ရက္တြင္ဓာတ္ပုံ၊အခ်က္အလက္တင္သူမ်ား အတြက္ပင္Account ခိုးယူ၊ ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ၾကရပါသည္။အျခားသူမ်ား၏ဓာတ္ပုံမ်ားျဖင့္အေကာင့္တုမ်ားဖြင့္၍ အေကာင့္ပိုင္ရွင္ႏွင့္အျခားသူမ်ားကိုထိခိုက္ေအာင္ျပဳတတ္ၾကပါသည္။ Account ခုိးယူခံရမႈ၊ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္မႈအခံရဆုံး ကေတာ့ မိန္းကေလးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ထုိသုိ႔အခ်က္အလက္ေတြေဖာက္ထြင္း သူမ်ား၊တျခားသူ၏Account ကိုအသုံးျပဳသူမ်ားသည္၀ါရင့္Hacker မ်ားပဲ မဟုတ္ပါဘူး။သိပ္မရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြမ်ား၊စိတ္မခ်ရေသာဖုန္းျပဳျပင္သည့္ဆုိင္မ်ားမွသူမ်ား၊မိမိမရိွခ်ိန္ (သုိ႔) မိမိထံမွဖုန္းကိုခဏအသုံးျပဳသူမ်ား၏ လက္ခ်က္လည္းအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ဖုန္း (သုိ႔) ကြန္ပ်ဴတာမ်ားျဖင့္ ေငြေပး၊ ေငြေခ်ကိစၥေဆာင္ရြက္သည့္သူမ်ားအတြက္ဆုိလွ်င္ထိခိုက္ဆုံး႐ံႈးမႈပိုမ်ားပါ သည္။Hacker မ်ားကလည္းနည္းပညာစနစ္နဲ႔ေငြေၾကးလည္ပတ္စီးဆင္း သည့္သူေတြႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားကိုအဓိကပစ္မွတ္ထားပါသည္။တုိက္႐ိုက္ေငြေၾကးေဖာက္ထြင္းလို႔မရပါက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ (သုိ႔) ကုမၸဏီ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖာက္ထြင္းရယူၿပီးေငြညႇစ္တတ္ၾကပါသည္။အခ်ဳိ႕ Hacker မ်ားကေတာ့ေငြေၾကးရလုိမႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲပညာခန္းျပသႏိုင္ဖို႔၊ တစ္ဖက္သားအခက္အခဲျဖစ္ေစဖို႔ရည္ရြယ္ပါသည္။အထူးသျဖင့္လုပ္ငန္းႀကီး မ်ား၊ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၏စာမ်က္ႏွာ မ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးဖို႔ႀကံရြယ္ တတ္ၾက ပါသည္။
အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကာကြယ္ေသာ Clearinghouse အဖြဲ႕ရဲ႕အစီရင္ခံစာအရၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္တကၠသိုလ္အမ်ားစု ၏ အခ်က္အလက္မ်ားလည္းခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည္ဟုဆုိပါသည္။မွတ္ခ်က္ျပဳခံ ခဲ့ရသည့္တကၠသိုလ္မ်ားကေတာ့University of Maryland, North Dakota University ႏွင့္Butler University in Indianapolis တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာကုသမႈမ်ားတြင္ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကုိနည္းပညာစနစ္မ်ားျဖင့္ပဲ လြယ္လင့္တကူသိမ္းဆည္းလာၾကပါသည္။အျခားတစ္ေနရာသုိ႔ေရာက္ရိွ ေနခုိက္ေဆး႐ုံ၊ေဆးခန္းျပသရသည့္ အခါမွာလည္းေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကို အလြယ္တကူလႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားဟာလည္းစိုးရိမ္ စရာပါ။လူနာႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏အခ်က္အလက္ မ်ားကိုရွာေဖြဖ်က္ဆီးပါက၊ ေဆး၀ါးကုသမႈဌာနမ်ား၏ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ေတြ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္သြားပါကလူနာမ်ား၏က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး၊ကုသမႈအပုိင္း၊ ေဆး၀ါးေပးမႈအပုိင္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။စနစ္တစ္ခုခ်ဳိးေဖာက္ခံရပါကအျခားစနစ္တူအသုံးျပဳသည့္ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွလူမ်ားပါထိခိုက္ မွာျဖစ္ပါသည္။ အာမခံလုပ္ငန္းနဲ႔သက္ဆိုင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္Anthem ရဲ႕ စာရင္းျပဳစုထားေသာအစီရင္ခံစာအရက်န္းမာေရးဆုိင္ရာဌာနမ်ားကိုHacker မ်ားထိခိုက္ပါကအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာအသုံးျပဳသူ 80 million နီးပါးရဲ႕အခ်က္အလက္မ်ားခြၽတ္ေခ်ာ္မွာျဖစ္ပါသည္။ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာစနစ္မ်ားအသုံးျပဳခ်င္ပါကအဆိုပါကုမၸဏီမ်ားမွသတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား (ဥပမာ-တည္ေနရာ၊အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာအျခား မွတ္တမ္းမ်ား)ကိုသေဘာတူလက္ခံမွအဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဘက္ ေပါင္းစုံမွေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားပိုမ်ားေနသည့္အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္လာပါသည္။
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၊ဟက္ကာမ်ားသာမကသက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွလည္းႏိုင္ငံလုံၿခံဳေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား ကိုေစာင့္ၾကည့္ေသာေၾကာင့္Privacy အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားရိွလာခဲ့ပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္အေမရိကန္၏ အခ်ဳိ႕ေသာေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားတြင္ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ဖုန္းနံပါတ္၊မိသားစု၊ေဆြမ်ဳိးႏွင့္အျခားကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ရသည့္အျပင္ ျဖည့္စြက္သူသည္လက္မထပ္ဘဲအတူေနသလားမေနဘူး လားဆုိတာကိုပါ ျဖည့္ဖို႔လုိအပ္ပါသည္။အစိုးရဘက္ကေတာ့ထိုသို႔အခ်က္အလက္မ်ဳိးစုံကို ေကာက္ယူမွ သာ ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္အကဲျဖတ္သည့္အခါပိုမိုအေထာက္ အပံ့ ျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုပါသည္။ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ထိပါး မႈအပိုင္းသည္လူႀကီးမ်ားတြင္သာသက္ေရာက္သည္မဟုတ္ဘဲကေလးမ်ားတြင္လည္းဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစပါသည္။ ယေန႔ေခတ္၏ကေလးသူငယ္မ်ားသည္အရြယ္မတိုင္မီငယ္စဥ္ကပင္နည္းပညာပစၥည္းမ်ားနဲ႔ရင္းႏွီးေနၾကပါ သည္။နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားကလည္းကေလးသူငယ္မ်ားသုံးစြဲႏိုင္သည့္စမတ္ကစားစရာမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးထားပါ သည္။ထုိအ႐ုပ္မ်ားတြင္ကစားသူကေလးငယ္ မ်ား၏ေယဘုယ်က်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားထည့္သြင္းထားၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အဆိုပါSmart Toy အ႐ုပ္မ်ားတြင္ရိွေသာကေလးငယ္မ်ား၏ နာမည္၊ အမူအက်င့္ကဲ့သုိ႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုနည္းပညာကြၽမ္းက်င္ ေသာဒုစ႐ိုက္သမားမ်ားကရ ယူ၍ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္းေခၚေဆာင္ျခင္းျပဳ ႏုိင္ပါသည္။GPS စနစ္ပါေသာကစားစရာမ်ားကိုတိုက္ခိုက္၍တည္ေနရာႏွင့္ အျခား ေသာမွတ္တမ္းမ်ားရယူၿပီးကေလးငယ္ႏွင့္မိသားစုကိုဒုကၡေပးျခင္းမ်ိဳး လည္းျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
မိမိသုံးစဲြေနေသာနည္းပညာပစၥည္းအေဟာင္းမ်ားကိုေရာင္းခ်သည့္အခါတြင္လည္းအခ်က္အလက္မ်ား တစ္ပါးသူလက္ထဲမပါသြားရန္အထူးသတိထားသင့္ ပါသည္။အခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ဖ်က္လိုက္ေသာ္လည္းအမွန္ တကယ္ပ်က္သြားျခင္းမရိွဘဲRecover ေၾကာင့္ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါသည္။OS မ်ားစြာရိွသည့္အထဲတြင္မွAndroid သည္အျခားOSမ်ားထက္ပိုမိုစိုးရိမ္ဖြယ္ ေကာင္းပါသည္။Asset Disposal & Information Security Alliance ၏ သုေတသနျပဳခ်က္တြင္Apple ႏွင့္BlackBerry ပစၥည္းမ်ားမွာပိုမိုေကာင္းမြန္ ေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ျပဳထားပါသည္။သို႔ေသာ္Apple ၏လုံၿခံဳေရးစည္းကိုFBI ကေက်ာ္လႊားလာႏိုင္ပါသည္။ေရာင္းခ်သည့္ေနရာေရာက္မွDevice ထဲရိွ Dataမ်ားကိုဖ်က္ျခင္း၊ကူးျခင္းထက္အျခားစိတ္ခ်ရသည့္တစ္ေနရာရာတြင္ Device အားမွတ္ဥာဏ္ရွင္းသင့္ပါသည္။အခ်ဳိ႕ေသာစမတ္ဖုန္းသုံးစြဲသူမ်ား ကေတာ့အေရးႀကီးသည့္အခ်က္အလက္အမ်ားအျပားကိုSD ကတ္ထဲတြင္သာ သိမ္းဆည္းၾကပါသည္။Virus သတ္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာကိစၥမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ အခါလြယ္လင့္တကူနဲ႔အခ်က္အလက္မ်ားမပ်က္စီးေစရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ Laptop, Desktop တို႔တြင္တပ္ထားေသာCam မ်ားမွေန၍လည္းဒုစ႐ိုက္ သမား မ်ားကသုံးစဲြသူမ်ားကိုပိုမိုေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္အခ်ဳိ႕သူမ်ား သည္Cam မ်ားကိုလုိအပ္ခ်ိန္သာသုံးၿပီး၊က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ဖုံးအုပ္ထား တတ္ၾကပါသည္။Hacker မ်ား၏ရန္သည္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာၿပီး၊အင္အား စိုက္ထုတ္မႈနည္းနည္းနဲ႔ပင္လုံၿခံဳမႈအားနည္းေသာNetwork မ်ားကို၀င္ေရာက္ ႏိုင္ပါသည္။ထုိ႔အျပင္Network မ်ား၊လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚမွလည္း ဆယ္ေက်ာ္ သက္မ်ားကိုေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းၿပီး၊အစြန္းေရာက္၀ါဒမ်ား ျဖန္႔ေ၀ကာ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားလည္းရိွပါသည္။
Hacker မ်ားကရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖာက္ထြင္းသလို၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကလည္းအြန္လိုင္းအသုံးျပဳ၍သက္ဆုိင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ၾကပါသည္။နည္းပညာစနစ္သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္Hacker မ်ားႏွင့္မေကာင္းမႈအႀကံအစည္ရိွေသာသူမ်ား၏ရန္ကိုနည္းပညာစနစ္ ျဖင့္တန္ျပန္ကာကြယ္႐ံုသာမကဘဲ အေထြေထြဗဟုသုတ ၾကြယ္၀မႈျဖင့္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ်ကာကြယ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။မေကာင္းေသာဓာတ္ပုံ၊ဗီဒီယိုမ်ား႐ိုက္ ျခင္းကိုလည္းေရွာင္ၾကဥ္ သင့္ပါသည္။အျခားေသာအခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားျခင္း၊ေဖာက္ထြင္းခံရျခင္းထက္မေကာင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါရိွသြားပါကနစ္နာမႈမ်ားစြာပိုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းတိုး
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment