မေလးရွားနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ ထိန္းသိမ္းခံ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနမွု အေျခအေနနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မေလးရွားနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ မေလးရွားနိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ အက်ဥ္းစခန္း (၁၁) ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား စင္းလုံးငွားေလယာဥ္ (၅) စီးျဖင့္ အမိျမန္မာနိုင္ငံသို႔ အျမန္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္နိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနမွု အေျခအေနသတင္းမွန္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္း


၁။ မေလးရွားနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးအေနျဖင့္ မေလးရွားနိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ အက်ဥ္းစခန္း (၁၁) ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား နိုင္ငံသားစိစစ္၍ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ၃၀-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ (၁၀၉၁၄) ဦးကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေလယာဥ္စရိတ္ မတတ္နိုင္ၾကသူမ်ားလည္း ပါဝင္ကာ ၎တို႔အတြက္ သံ႐ုံးမွ တာဝန္ယူ၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ သံ႐ုံး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွုမွတ္တမ္းမ်ားကို သတင္းဓါတ္ပုံမ်ားႏွင့္တစ္ကြ ျမန္မာသံ႐ုံး၏ လူမွုကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ တရားဝင္ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 


၂။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သံ႐ုံး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလ့လာသတိျပဳမိၿပီးေနာက္ လြန္ခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္း မေလးရွားနိုင္ငံရွိ လူမွုကယ္ဆယ္ေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ သံ႐ုံးသို႔ ဆက္သြယ္ကာ သံ႐ုံး၏ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၎တို႔လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္လိုပါေၾကာင္း သံ႐ုံးသို႔ အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ သံ႐ုံးႏွင့္ မေလးရွားနိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ လူမွုကယ္ဆယ္ေရးအသင္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ (၁၃-၇-၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွစတင္၍ ယေန႔ (၂၂-၇-၂၀၁၆) ရက္ေန႔အထိ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး အမိနိုင္ငံသို႔ ျပန္ရန္ ေလယာဥ္စရိတ္မတတ္နိုင္သူ စုစုေပါင္း (၂၇၀) ဦးကို အမိေျမသို႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္နိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အလွူရွင္မ်ား လွူဒါန္းထားသည့္ ေငြစာရင္းအရ ထပ္မံျပန္ပို႔ရန္ က်န္ရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား (၆၇) ဦးကိုလည္း အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္နိုင္ေရး ျမန္မာသံ႐ုံးမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 


၃။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အလွူရွင္ ပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖိုးလမင္းထရိတ္ဒင္းကုမၸဏီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွုဒါရိုက္တာ ဦးစိုးမိုးနိုင္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ မေလးရွားနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ သံ႐ုံးသို႔ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ဆက္သြယ္ကာ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား အမိနိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ေလယာဥ္စရိတ္အျဖစ္ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၁၀,၀၀၀ ထည့္ဝင္လွူဒါန္းလိုပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ သံအမတ္ႀကီးမွ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသံ႐ုံး၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အလွူေငြမ်ားကို လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာသံ႐ုံး၏ လူမွုကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထပ္မံ၍ ဦးစိုးမိုးနိုင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ကပင္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ က်န္ရွိမည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားကို ေလယာဥ္စင္းလုံးငွား၍ အမိေျမကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္လိုပါေၾကာင္း သံ႐ုံးသို႔ စိတ္အားေစတနာ ထက္သန္စြာ ကမ္းလွမ္းအဆိုျပဳလာပါသျဖင့္ သံအမတ္ႀကီးက လက္ခံခဲ့ၿပီး ၎ကိစၥကို မေလးရွားနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံး၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလွူရွင္ ဦးစိုးမိုးနိုင္ႏွင့္အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း၍ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲကာ ၃-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ျမန္မာေလေၾကာင္းပိုင္ ေလယာဥ္ (၅) စီးျဖင့္ နိုင္ငံသား (၇၀၀) ခန္႔အား အမိေျမသို႔ ျပန္ပို႔နိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 


အစီအစဥ္အေနျဖင့္ မေလးရွားနိုင္ငံသံ႐ုံးႏွင့္အတူ ယခင္ကပင္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားရွိ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား ျပန္ပို႔ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပရဟိတ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး (ဒါရိုက္တာ၊ ေရႊေမတၱာႏွင့္ ေရႊခ်မ္းသာကုမၸဏီလီမိတက္)၊ ဦးျမင့္ေအာင္ (ေရႊဟသၤာ)၊ ဦးသီဟေမာင္ေမာင္ (သီတဂူ) တို႔ႏွင့္ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားရွိ ျမန္မာနိုင္ငံသားအင္အား (၇၀၀) အား ေလဆိပ္အေရာက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို လွူဒါန္းက်ခံ၍ ပို႔ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဦးစိုးမိုးနိုင္ႏွင့္အဖြဲ႕မွ လွူဒါန္းသည့္ စင္းလုံးငွားေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ (၃-၈-၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွစတင္၍ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား အမိေျမသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမွုမီဒီယာမ်ားတြင္ သတင္းမွားမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါသျဖင့္ ျမန္မာသံ႐ုံး၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ယခုကဲ့သို႔ အသိေပးေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္ေစတနာ သဒၵါတရားထက္သန္စြာ လွူဒါန္းခဲ့ၾကေသာ အလွူရွင္မ်ားအား မေလးရွားနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးအေနျဖင့္ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါေၾကာင္း ျပည္သူအမ်ား သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚဆိုနိုင္ရန္ ေလးစားစြာ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 


ေလးစားမွုျဖင့္
ျမန္မာသံ႐ုံး၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕။


0 comments:

Post a Comment