ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္ လႊင့္တင္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္ http://www.statecounsellor.gov.mm/  ကို စတင္လႊင့္တင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာကို အသံုးျပဳ၍ BETA အေနျဖင့္ လႊင့္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခန္းက႑ငါးခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ဆက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။Internet Journal0 comments:

Post a Comment