ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ Broadband အင္တာနက္

ထုတ္လႊင့္မႈေပးႏိုင္ဖို႔ VSAT (Very Small Aperture Terminal) ကြန္ရက္သစ္ကို

ေအာင္ျမင္စြာ လႊင့္တင္လိုက္ၿပီလု႔ိ SEANET Myanmar က ဇူလိုင္လ ၂ရက္ေန႔မွာ

ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရ႕ဲ သတင္းအခ်က္အလက္န႔ဲ ဆက္သယြ ္ေရး နည္းပညာ(ICT)

အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖံ႔ြၿဖိဳးေရး ေဆာင္႐ြက္ရာမာွ VSAT ဟာ အလနြ ္အေရးပါတဲ႔

က႑က ပါဝင္ေနတယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္”လို႔ ျမန္မာ့အိုင္တီနယ္ပယ္မွာ ထင္ရွားတ့ဲ

စြန္ဦးတီထငြ ္ လုပု္ငန္းရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ SEANET Myanmar ရ႕ဲ ဥကၠ႒နဲ႔

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးျပံဳးေမာင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈေတြေပးတဲ့ေနရာမွာ ဆယ္လူလာနဲ႔

ခ်ိတ္ဆက္တဲ့ Mobile Internet အေနနဲ႕ တိုးတက္မႈ အားေကာင္းေနေပမဲ့ဌာနခြဲေတြ

အမ်ားႀကီးရိွတ့ဲ အဖ႔အဲြ စည္းေတ၊ြ ေနာက္ၿပီး ရန္ကုန္ျပင္ပမွာ လုပ္ငန္းေတရြ ိွတ့ဲ

အဖ႔ဲြအစည္းေတအြ တြက္ ယုံၾကည္အားကိုးေလာက္တ႔ဲ Broadband

အင္တာနက္ဆက္သယြ ္မႈေတြ ရရိွဖ ို႔စိန္ေခၚမႈေတနြ ႔ဲ ရင္ဆုငိ္ေနရတုန္းျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တု႔ရိဲ႕ VSAT ဝန္ေဆာင္မႈကို ႏိုင္ငံတငြ ္း ဘယ္ေနရာမွာမဆို အလယြ တ္ ကူ

တပ္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

“ SEANET ဟာ ျမန္မာ့အိုင္တီနယ္ပယ္က လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔

ပူးေပါင္းၿပီးသူတို႔ရလဲ ပု္ငန္းေတအြ တြက္ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ျမန္ႏႈန္းလည္းျမင့္ၿပီး

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတ့ ဲ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္ေတြ ေပးဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ SEANET

ဟာ အေကာင္းဆုံး မိတ္ဖက္ေတနြ ႔ ဲ ပူးေပါင္းၿပီး Broadband အင္တာနက္၊ Cloud and

Colocation၊ Disaster Recovery၊ ERP and Enterprise၊ Content Distribution၊

စတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးဧရိယာျပင္ပသို႔ ေရာ

ေရာက္ရိွေနေသာ ေဒသမ်ားသို႔လည္း အလြယ္တကူ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခ်ထားႏိုင္တ့ဲ Mobile

Units ေတြန႔ဲပါ ၿပီးျပည့္စုတံ ့ဲ၀န္ေဆာင္မႈေတြေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” လ ို႔ SEANET

ရဲ႕အေရာင္းန႔ ဲ ေစ်းကကြ ္ဌာန အႀကီးအကဲ Jesse Gage (ဂ်က္ဆီေဂ႔ဂ်္)က

ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရိွလာႏိုင္ေစဖ႔ို Hughes Network Systems န႔ဲ ASIASAT စတ့ဲ

ကမၻာ့ထိပ္တန္း အဖြ႕ဲ အစည္းႏွစ္ခုတို႔န႔ပဲ ူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနတာပျဲဖစ္ပါတယ္။

SEANET ရဲ႕ Yangon Network Operations Center မွာ

ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာျဖစ္တ့ဲ Hughes Network Systems က ထုတ္လုပ္တ့ဲ

JUPITER စနစ္ကို တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ Hughes ရဲ႕ JUPITER စနစ္ဟာ

ကမၻာေပၚမွာ စမြ ္းေဆာင္ရည္အေကာင္းဆုံးန႔ဲ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး အသုံးျပဳေနတဲ႔

ၿဂိဳဟ္တုအင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

“ျမန္မာဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတနြ ႔ဲ အတန္းအစား အသီးသီးမွာ ရိွတ့ဲ

လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေတြအတြင္း အင္တာနက္သုံးစြဲမႈ တိုးခ်ဲ႕ရာမွာ ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲနဲ႔

သြားေနပါတယ္”လို႔ Hughes ရဲ႕ အၾကီးတန္းဒု-ဥကၠ႒ Mr Ramesh Romaswamy

(မစၥတာ ရာမက္ရွ္ ရာမာဆြာမိ) က ေျပာပါတယ္။

JUPITER စနစ္ဟာ အြန္လု္ငိ္းဝန္ေဆာင္မႈေပးရာမွာ လ်င္ျမန္မႈန႔ဲ ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာေစဖို႔

ရည္႐ယြ ္တည္ေဆာက္ထားပါတယ္၊ ဒါက ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္အသိုင္း အဝိုင္းမွာ

လိုအပ္ေနတ့ဲ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တ့ဲ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားတ့ဲ အင္တာနက္ကို ျဖန္႕ျဖဴးေပးႏိုင္ရမယ္ဆိုတ႔ဲ SEANET ရ႕ဲ

ရည္မွန္းခ်က္ကို ကူပံ့ေပးပါလိမ္႔မယ္။

AsiaSat 7 ရ႕ဲ အားေကာင္းတ့ဲ Ku-band စမြ ္းေဆာင္ရည္န႔ဲ ျမန္မာအတကြ ္

အထူးလုပ္ေဆာင္ေပးတ့ဲ Coverage ကလည္း SEANET ရ႕ဲ ႏိုင္ငံအႏံွ႔ VSAT

ကြန္ယက္ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ေထာက္ပံ့ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ။္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က SEANET

Myanmar န႔ဲ သူတို႔ဝန္ေဆာင္မႈသစ္ စတင္ရာမွာ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖ႔ ိုစိတ္လႈပ္ရွားေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အရည္အေသးြျမင့္ၿပီး

စိတ္ခ်ရတ႔ဲ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းေတြ တပ္ဆင္ေနရာ ခ်ထားရာမွာလည္း

ကူညီပံ့ပိုးသြားရန္ကိုလည္း အ ဆင္သင့္ရွိေနပါတယ္လို႔ AsiaSat က အေရာင္းဌာန

အႀကီးအကဲ Preston Lau (ပရက္စတန္ေလာ) က ေျပာပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တု႔ဟိ ာ ပုံမွန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ SEANET CSR Program အေနန႔ဲ

ေက်းလက္ေဒသနဲ႔ ေဝးလံေခါင္သီတဲ႔ ေနရာေတြအထိ အခ်က္အလက္

ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ခံစားႏိုင္ဖို႔ Community Connect

အစီအစဥ္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔

ယုံၾကည္တာကေတာ့ အခ်က္အလက္ ေပးပ ႔ို ဆက္သြယ္မႈရရိွပါက ေခါင္လတွ ့ဲ

ေက်းလကလ္ ႔အူ ဖ႔ဲြအစည္းေတြ အတကြ ္ ႀကီးမားတ႔ ဲ အက်ဳိးေက်းဇူးကို

ရရွိေစမွာျဖစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုသတင္းအရင္းအျမစ္ေတြလဲဆိုေတာ့ က်န္းမာေရး

သတင္းအခ်က္အလက္ (Telemedicine)၊ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္အသုံးျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (e-

Governance)၊ Online ပညာေရးန႔ဲ ေစ်းကကြ ္ သတင္းအခ်က္ အလကေ္တြပဲ

ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဦးျပံဳးေမာင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တု႔ရိဲ႕ Community Connect အစီအစဥ္ကို ေနေရာင္ျခည္စမြ ္းအင္န႔ဲ

လည္ပတ္ေစမွာ ျဖစ္ၿပီး ေဝးလံေခါင္သီတဲ႔ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေတြအတြက္လည္း

မီးတစိတ္တပိုင္းရေစမွာ ျဖစ္ပါတယလ္ ု႔ိလည္း သူက ေျပာပါတယ္။

Southeastasiatnet Technologies Myanmar Co., Ltd (SEANET

Myanmar)အေၾကာင္း
SEANET Myanmar ဟာ Network Facility Services (Individual) လိုင္စင္

ရရွိထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Data ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ခြင့္

ရရွိထားတဲ့ ျပည္ပဖက္စပ္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ SEANET ဟာဆိုရင္

တျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိပဲ ICTဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းကို

သာ အာရုစံိုက္လုပ္ကိုင္ေနတ့ဲအတြက္ သုံးစဲြသူမ်ား ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမ့ဲ

၀န္ေဆာင္မႈေတေြ ပးႏို္င္တ့ဲ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

SEANET Myanmar ကို ဦးျပံဳးေမာင္ေမာင္က ဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲေနပါတယ္။

ဦးၿပံဳးေမာင္ေမာင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ မေလးရွားအေျခစိုက္ Southeastasianet Technologies

MSC Sdn Bhd (SEANET MSC) ကေနတဆင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ICT နယ္ပယ္မွာ

အေတ႔အြ ၾကံဳ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ရိွတ့ဲ အိုင္တီစြန႔ဥ္ီးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

SEANET Myanmar န႔ပဲ တ္သက္လို႔ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်ကအ္ လက္သိလိုပါက

www.seanetmyanmar.com ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Hughes Network Systems အေၾကာင္း

အႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရိွေနၿပီျဖစ္တ့ဲHughes Network Systems, LLC

(Hughes) ဟာ ၿဂိဳဟ္တုဘေရာ့ဒ္ဘင္းန္ ဆက္သြယ္ေရးမွာ ကမ႓ာ့ဦးေဆာင္ျဖစ္ၿပီး

အၿမဲတမ္းဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတနြ ႔ဲ ကမ႓ာတစ္ဝန္းက တစ္ဦးျခင္းသုးံစဲြသူေတြ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြန႔ဲ အစိုးရေတ ြအတကြ ္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးေနပါတယ္။

ဒီကေန႔အထိ Hughes ဟာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က ဝယ္ယူသူေတြဆီကို စနစ္ ၅

သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္ေဝစုရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး

ရိွပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတဟြ ာ ကမ႓ာ့အဆင့္မီေၾကာင္း TIA, ETSI န႔ဲ ITU

အဖ႔ဲြအစည္းေတရြ ဲ႕ ေထာကခ္ံအတည္ျပဳခ်က္ေတြ ရရိွထားပါတယ။္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေမရီလင္းျပည္နယ္ ဂ်ာမန္ေတာင္းမွာ ႐ုံးခ်ဳပ္ထားရိွတ့ဲ Hughes ဟာ

ကမ႓ာတစ္ဝန္းမွာ အေရာင္းနဲ႔ ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ႐ုံးေတြကို

ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ကြ ္ေနပါတယ္။ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတနြ ႔ဲ ဒစ္ဂ်စ္တယ္

တီဗီလုပ္ငန္းေတြအတကြ ္ လိုအပ္တ့အဲ ရာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးတ့ဲ ကမ႓ာလံးုဆိုင္ရာ

ထိပ္တန္းေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးျဖစ္တ့ဲ EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) ရ႕ဲ

လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္ အတြက္

www.hughes.com ကို ဝင္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

AsiaSat အေၾကာင္း

Asia Satellite Telecommunications Company Limited (AsiaSat) ဟာ အာရွမွာ

ဦးေဆာင္ ၿဂိဳဟ္တု ေအာ္ပေရတာ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး သူ႔ရ႕ဲ ၿဂိဳဟ္တုေျခာက္လုံး ျဖစ္တ့ဲ

AsiaSat 3S, AsiaSat 4, AsiaSat 5, AsiaSat 6, AsiaSat 7 and AsiaSat 8 ေတြနဲ႔

ကမ႓ာ့လူဦးေရရဲ႕ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံေက်ာ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္။

AsiaSat ရဲ႕ ၿဂိဳဟ္တုေတြဟာ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈနဲ႔ တယ္လီဖုန္း

ေျပာဆိုမႈလုပ္ငန္းေတအြ တကြ ္ပါ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္။ ႐ုပ္သံန႔ဲ ေရဒီယိုခ်န္နယ္

၇၀၀ ေက်ာ္ကို အဲဒီကုမၸဏီရဲ႕ ၿဂိဳဟ္တုေတြက ေဆာင္႐ြက္ေပးေနၿပီး အာရွ-

ပစိဖိတ္ေဒသက အိမ္ေထာင္စုေပါင္း သန္း ၈၃၀ ေက်ာ္ ႐ုပ္သံၾကည့္႐ွဳႏိုင္ေရး

ေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါတယ္။

AsiaSat ဟာ ေဒသတြင္းက VSAT ကြန္ရက္ေတြအတြက္လည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္

ရိွသည္။ AsiaSat ရ႕ဲ ေနာက္ထပ္ၿဂိဳဟ္တုျဖစ္တ့ဲ AsiaSat 9 ကိုလည္း ၂၀၁၆

ေနာက္ပိုင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၇ အေစာပိုင္းမွာ လႊတ္တင္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။

AsiaSat ဟာ The Stock Exchange of Hong Kong Limited (Stock Code:

1135) ရ႕ဲ စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္တ့ဲ Asia Satellite Telecommunications

Holdings Limited ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္သိရွိလိုပါက www.asiasat.com ကို ဝင္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။