လီကြမ္းယု - နားဝင္မခ်ိဳတဲ႔ အမွန္တရားမ်ား [Hard Truths To Keep Singapore Going - Lee Kuan Yew]

Lee Kuan Yew – Hard Truths To Keep Singapore Going ကို ဘာသာျပန္ထားေသာ...

စာအုပ္အမည္ – လီကြမ္းယု – နားဝင္မခ်ိဳတဲ႔ အမွန္တရားမ်ား

ဘာသာျပန္သူ – ဇင္ေဝေသာ္

0 comments:

Post a Comment