ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) သည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိထားသည့္ MPT Job Fair 2016 ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခု ဇူလိုင္လ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္အေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

MPT က က်င္းပသည့္ အဆုိပါ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားအား အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္  ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။ သုံးစြဲသူေပါင္း သန္း ၂၀ ေက်ာ္အထိ ရရွိထားသည့္ MPT သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ အ ဖြဲ႔ေပါင္း ၁, ၀၀၀ အထိ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူ အေျမာက္အမ်ားအား ရွာေဖြလ်က္ရွိေနပါသည္။

အလုပ္အကုိင္ျပပြဲ MPT Job Fair 2016 Yangon ကုိ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းရွိ နံပါတ္ ၄၄/၁၄၄ MPT ဆက္သြယ္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ ရက္၊ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲသုိ႔ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ္လည္း လာေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသူမ်ားအတြက္ ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ မွ စက္တင္ဘာလအထိ သုံးလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္္းရွိ အျခားၿမိဳ႕ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ပါ MPT က အလုပ္အကုိင္ျပပြဲမ်ားကုိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအတြက္ တာ၀န္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

တာ၀န္                    : အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္
အသက္                   : ၁၈ႏွစ္ မွ ၄၀ႏွစ္၀န္းက်င္
အလုပ္ေနရာ             : ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
ခန္႔ထားပံု                 : တစ္ဦးခ်င္းစီ သီးသန္႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း။
အျခားလိုအပ္ခ်က္       : တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

Smart Phone ကုိင္ေဆာင္သူျဖစ္ရမည္္။

“MPT Job Fair 2016” ကုိ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး “MPT Job Fair 2016 Mandalay” ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ အသီးသီး က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအလုပ္အကိုင္ျပပြဲမ်ားမွာ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ၿပီး အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ၀န္ထမ္း မ်ားစြာကိုလည္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ့ဲပါသည္။

ယခု ဇူလိုင္လ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ ရက္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲသုိ႔လည္း စိတ္ပါ၀င္စားစြာ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ MPT မွ ၄င္းတို႔၏ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ သစ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ သုံးစြဲသူမ်ားအား ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။