♪ " မိမိ၏ PC ေႏွးေကြးသည့္အခါ " ♫


ကြန္ပ်ဴတာဆုိသည္က ဝယ္ခါစအသစ္မွာ အလြန္သံုး၍ေကာင္းသည္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ၾကာေလေႏွးေလ။ မေႏွး၍လည္း မခံႏိုင္။ အခမဲ့နီးပါးရသျဖင့္ software စီဒီဆုိင္မွဝယ္ယူၿပီး သြတ္သြင္းထားေသာ application အခမဲ့ေပးသျဖင့္ အြန္လိုင္းမွဆြဲခ်ၿပီး သြတ္သြင္းထားေသာ application မ်ား၊ မိမိစိတ္တိုင္းက် စုေဆာင္းသြတ္သြင္းထားေသာ သီခ်င္းမ်ား၊ စိတ္တိုင္းမက်သျဖင့္ ဖ်က္ပစ္လိုက္ေသာဖိုင္မ်ား စသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာေပါင္းမ်ားစြာ စုစည္းမိလာသည့္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာေႏွးေကြးရသည္မွာ မဆန္း။ 

ကြန္ပ်ဴတာေႏွးေကြးသည္ဟု ဆုိျခင္းမွာ မိမိ၏ ပုဂၢလိကအျမင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အမွန္တကယ္ေႏွးေကြးေနျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိအျခင္းအရာႏွစ္ခုကို မည္သုိ႔ခြဲျခားၾကမည္နည္း။ မခက္ပါ။ ကြန္ပ်ဴတာ၏ အျမန္ႏႈန္းကုိ အခမဲ့ဆန္းစစ္ေပးႏုိင္ေသာ Boot Racer ရွိပါသည္။ www.bit.ly/boot 397 မွ download ခ်ၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ Windows ဖြင့္ခ်ိန္၌ ဤ software အား အတူလုိက္တက္ခြင့္ ျပဳမည္ဆုိပါက ကြန္ပ်ဴတာ၏ start up အတြက္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာသည္ကုိ တိုင္းတာေပးပါမည္။ ကြန္ပ်ဴတာအလုပ္လုပ္ေသာ အျမန္ႏႈန္းကိုလည္း တြက္ခ်က္ေပးပါမည္။ ယင္းအခ်က္အလက္တို႔အား မၾကာခဏ မွတ္တမ္းတင္ထားမည္ဟုဆုိပါက မိမိ၏ကြန္ပ်ဴတာ ပို၍ ပုိ၍ ေႏွးေကြးလာျခင္း ရွိမရွိ သိႏိုင္ပါမည္။ 

ေႏွးေကြးလာေသာ ကြန္ပ်ဴတာအတြက္ software ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျမန္ဆန္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အလြယ္ကူဆံုးျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အလုပ္တစ္ခုမွာ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းမွ အမႈိက္ဖိုင္မ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကိစၥအတြက္ CCleaner ကို သံုးႏုိင္သည္။ အခမဲ့ရႏိုင္ေသာ software ျဖစ္ၿပီး www.piriform.com/ccleaner မွေန၍ အခမဲ့ download ခ်ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ CCleaner သည္ အမိႈက္ဖုိင္ဟုဆိုႏုိင္ေသာ Junk file မ်ားကို ရွင္းလင္းေပးႏုိင္သည္သာမက Software uninstallation မွ က်န္ခဲ့ေသာ ဖိုင္အၾကြင္းအက်န္ အစအနမ်ားကုိလည္း ဖယ္ရွားေပးႏုိင္သည္။

CCleaner မွာ start up manager ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာပြင့္ခ်ိန္မွာ လိုက္ဖြင့္ဖုိ႔ လံုးဝမလုိေသာ application မ်ား process မ်ားကို disable လုပ္ထားႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ disk space အား မည္သုိ႔ခြဲေဝသံုးစြဲထားသည္ကုိ ဆန္းစစ္ေပးေသာ disk analyser ၊ ဖုိင္တူမ်ားကို ရွာေဖြေပးေသာ duplicate finder ၊ ဖုိင္မ်ားေျပာင္စင္ေအာင္ ဖ်က္ေပးမည့္ drive wiper ၊ မလုိအပ္ေသာ add on မ်ားကို ဖ်က္ေပးႏုိင္မည့္ browser plugins remover တုိ႔ကလည္း အသံုးဝင္လွပါသည္။ မိမိ၏ system အား သပ္သပ္ရပ္ရပ္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းျဖစ္ေအာင္ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ CCleaner ၏ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အတုိင္းထက္အလြန္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ performance ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆ နာမ်ားေပၚတတ္သည္။ ပမာအားျဖင့္ဆုိေသာ္ CCleaner သည္ browser cache ကို default တြင္ ရွင္းလင္းပစ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာျဖစ္ရပ္က Web browsing ကုိ ေႏွးေကြးသြားေစပါသည္။ သဘာဝအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ browser သည္ website တစ္ခုအား ဝင္သည့္အခါ web content အခ်ဳိ႕ကို browser cache အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ယင္း website သို႔ျပန္လာသည့္အခါ cache ထဲတြင္ရွိေနေသာ web content မ်ားကို ထပ္မံသိမ္းဆည္းစရာမလုိေတာ့ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ page loading အတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ cache ထဲရွိ ဖုိင္အေဟာင္းအားလံုးကုိ အလုိအေလ်ာက္ဖ်က္ခြင့္မေပးသင့္ပါ။ CCleaner ကို သံုးရသည္မွာ တန္ဖုိးရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းကိုသံုး၍ တစ္လမွတစ္ႀကိမ္ထက္ပုိၿပီး သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္သင့္ပါ။ ခုိင္လံုေသာ အေၾကာင္းမရွိဘဲ browser cache မ်ားကိုလည္း မရွင္းလင္းသင့္ပါ။

CCleaner ကုိသံုး၍ရွင္းလင္းျခင္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာျမန္ဆန္ေရးအတြက္ ပထမအဆင့္သာ ရွိပါေသးသည္။ ဒုတိယျပဳလုပ္သင့္သည့္ အဆင့္မွာ OS ၏ registry ကုိ ရွင္းလင္းေရးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ registry မွာ အမႈိက္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းရသည့္အလုပ္မွာ အခန္႔မသင့္လွ်င္ အႏၲရာယ္မ်ားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Registry Cleaner မ်ား၊ Registry defragmenter မ်ား၏ အေၾကာင္းကို လံုေလာက္စြာသိထားရန္လုိသည္။ Registry Cleaner တစ္ခုသည္ ဦးစြာ Windows registry ကုိ scan လုပ္ပါမည္။ ယင္းေနာက္အတြင္း component မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာစစ္ေဆးၿပီး အမွားမ်ားကို ရွာေဖြပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ Performance ကို ထိခိုက္ေစသည့္ outdated key မ်ားကို ရွာေဖြပါမည္။ ယင္းေနာက္ ျပႆ နာရွိေသာအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲသူအား တင္ျပေပးပါမည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ registry defragmenter မ်ားသည္ registry database ကုိ အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ data မ်ားသည္ အစီအစဥ္တက် စာအုပ္အစည္းမပ်က္ရွိပါမည္။ data တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ကြက္လပ္မ်ားရွိမည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ထုိကဲ့သို႔ အစီအစဥ္တက် ေနရာျပန္ခ်ေပးေသာ အလုပ္မ်ဳိးသည္ Windows XP ေခတ္ကဆိုလွ်င္ အထူးပင္အက်ဳိးမ်ားပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ကြန္ပ်ဴတာ မ်ားသည္ အလြန္ျမန္သည္ျဖစ္ရာ registry ထဲတြင္ အမွားမ်ား၊ အေျခအေနႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ entry မ်ားရွိပင္ရွိေစကာမူ လ်င္ျမန္စြာ အလုပ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ Hardware တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ registry အမွားမ်ားရွိပင္ရွိေစကာမူ ကြန္ပ်ဴတာေႏွးေကြးသြားျခင္း၊ ျပႆ နာမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္းတို႔ မရွိႏုိင္ပါ။ ေဒၚလာ ၃ဝ မွ အထက္ တန္ဖိုးရွိေသာ registry defragmenter မ်ားကမူ ကြန္ပ်ဴတာျမန္ႏႈန္းျမင့္လာေစေရးအတြက္ registry defragmentation လုပ္ဖုိ႔လိုသည္ဟု ဆုိၾကပါမည္။ ယင္းအဆုိက နားမေယာင္ဖုိ႔ လုိပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာအျမန္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေအာင္ လုပ္မည္ဟုဆုိလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာေႏွးေကြးေအာင္လုပ္ေသာ Windows services တို႔ကို disable သုိ႔မဟုတ္ delay ျပဳလုပ္ရန္လုိသည္။ Windows သည္ OS အတြက္ လုိအပ္မည္ဟုထင္ေသာ service တုိ႔ကို OS အထက္မွာ တစ္ပါတည္း ဆြဲတင္လာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ OS ကုိ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္စြာသံုးခ်င္လွ်င္ ယင္း service အားလံုးဆြဲတင္ၿပီးသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေပးရပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္မႈျမန္ေစလုိလွ်င္ services tool ကိုသံုး၍ ယင္း service တုိ႔ကုိ disable သုိ႔မဟုတ္ delay လုပ္ႏိုင္သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ start ေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ကာ ေပၚလာေသာအကြက္ထဲတြင္ services.msc ဟု႐ိုက္ထည့္ၿပီး Enter ေခါက္ရပါမည္။

ယင္းေနာက္ ေပၚလာေသာအကြက္ထဲမွ services စာရင္းကို အေသအခ်ာစစ္ေဆးႏုိင္သည္။ Service တစ္ခုကိုေရြးကာ ဘယ္ကလစ္ႏွစ္ ခ်က္ႏွိပ္လိုက္မည္ဆုိလွ်င္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို start up type box တြင္ ျမင္ရပါမည္။ Automatic ၊ Automatic (Delayed Start) ၊ Manual ၊ Disabled စသည္တုိ႔ထဲမွ အဆင္ေျပရာတစ္ခုကို ေရြးႏုိင္သည္။ ထုိကိစၥမွာလည္း registry defragmentation ႏွင့္ ဆင္သည္။ Service မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး disable သုိ႔မဟုတ္ delayed လုပ္သည့္တိုင္ Windows start up သည္ သိသိသာသာႀကီး ျမန္မလာပါ။

ယေန႔ေခတ္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ Processor ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာအမ်ားစုတြင္ RAM ကို DDR 3 1600 MHz 4 GB ေလာက္အထိ ထည့္သြင္းလာၿပီျဖစ္ရာ ယင္းစြမ္းပကားသည္ Windows အထက္တြင္ ဆြဲတင္လိုေသာ service အားလံုးကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိပါသည္။ Service အားလံုးဆြဲတင္လာသျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိသိသာသာႀကီး ေႏွးမသြားႏုိင္ပါ။ Disabled Service တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ထားလွ်င္ Windows အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္ကာလ အနည္းငယ္ပုိျမန္ေကာင္းျမန္လာပါမည္။

အကယ္၍ delayed services ကို ေရြးလွ်င္ Windows အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၂ မိနစ္အၾကာတြင္ ယင္း service မ်ားကို ဆြဲဲတင္လာပါမည္။ အခ်ိန္မည္မွ်အၾကာ၌ Windows အျပည့္အဝ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစ လုိသည္ဆုိသည္မွာ မိမိအေပၚ၌ မူတည္ပါသည္။ Services ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ RAM ပမာဏကို 32 bit အတြက္ 4 GB သုိ႔ တုိးႏုိင္လွ်င္တိုးရန္ႏွင့္ DDR 3 (သုိ႔မဟုတ္) DDR 4 ၏ RAM speed ကုိ အျမင့္ပုိင္းႏွင့္ လဲလွယ္ေပးရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ RAM 8 GB အထိ တင္ၿပီး 64 bit Windows ကုိ သံုးလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာေႏွးေကြးမႈ မသိသာပါ။

ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

2 comments:

admin ေရ ေက်းဇူးပါ က်ေနာ့္မွာ ASUS K556U i5 RAM 4GB HDD မွာ Window 10 Pro 64 bit တင္
ထားပါတယ္ auto window update ျဖစ္ၿပီး Restart ျပန္တက္ေတာ့ Password ရုိက္ၿပီးေတာ့ Screen
black ျဖစ္တာသံုးခါရိွၿပီ အဲဒါ window script host disable error box ေတာ့တက္လာလို႔ Net မွာလိုက္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ registry editor ထဲမွာ၀င္ၾကည့္ေတာ့ disable မျဖစ္ဘဲ (0)comment ျဖစ္ေနလို႔(1)ျပင္လိုက္တာ ok သြားတယ္ ဆိုင္ကိုလွမ္းေမးၾကည့္တာ ၀င္းဒိုးၾကီးျပန္
တင္ေပးမယ္လို႔ေျပာတယ္ အဲဒါ ျပန္တင္သင့္မတင္သင့္ နဲ႔လုပ္သင့္တာကိုကူညီေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ာ

Black Screen မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ Window ျပန္တင္စရာမလိုေတာ့ပါဘူးခင္မ်ာ.....

Post a Comment