ယံုၾကည္၍မရေသာ Windows Tools မ်ားWindows ကုိ version တစ္ခုထက္တစ္ခု အရည္အေသြးပိုေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္လာသည္ျဖစ္ရာ Windows 10 အေရာက္တြင္ အသံုးပုိစုံလာၿပီး လံုၿခံဳမႈလည္း ပိုေကာင္းလာပါသည္။ သို႔ေသာ္ Windows ထဲတြင္ ထည့္သြင္းေပးလိုက္ေသာ tool အခ်ဳိ႕မွာ အရည္အေသြးလုိအပ္ခ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔အစား Third party app မ်ားသံုးျခင္းက ပို၍ေကာင္းမြန္ပါလိမ့္မယ္။ အျပည့္အ၀ယံုၾကည္စိတ္ခ်ထား၍ မရေသာ Windows tool မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။* Windows Defender *


Windows သံုးစြဲသူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ malware ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မၾကာခဏ လံုၿခံဳေရးက်ဳိးေပါက္ၿပီး အေရးႀကီး data မ်ား ဟက္ကာလက္သို႔ ပါေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Microsoft သည္ Windows 8 မွစၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကုိ တာ၀န္ယူေသာ app သည္ Windows Defender ျဖစ္ပါသည္။


Windows Defender သည္ အသံုးျပဳရာတြင္ ေပါ့ပါးသည္။ အျခားေသာ security software မ်ားကဲ့သို႔ system performance ကို မထိခိုက္ေစပါ။ အျခား application မ်ားကိုလည္း အေႏွာက္အယွက္မေပးပါ။ သုိ႔ေသာ္ ကြန္ပ်ဴတာလံုၿခံဳေရးစနစ္ ကြၽမ္းက်င္သူအမ်ားစု၏ အကဲျဖတ္ခ်က္အရမူ Windows Defender သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာစြမ္းရည္မရွိဟု ဆုိပါသည္။ Malware ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အေျခခံကာကြယ္မႈကုိသာေပးႏုိင္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ malware တုိ႔၏ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ 


ကြန္ပ်ဴတာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ AV Test (www.av-test.org) ၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေရးတြင္ Windows Defender ၏အကဲျဖတ္ခ်က္သည္ ေပးမွတ္ ၾကယ္ပြင့္ ၆ ပြင့္အနက္ ၃ ပြင့္သာရရွိခဲ့ပါသည္။ Windows Defender သည္ တရား၀င္ထုတ္လုပ္ေသာ app မ်ားအား malware အျဖစ္ မွားယြင္းအကဲျဖတ္မႈရွိပါသည္။ Zero Day attack ကုိကာကြယ္ရာတြင္ရွိ သင့္ရွိထုိက္ေသာ ပ်မ္းမွ်အဆင့္ေအာက္မ်ားစြာ နိမ့္က်ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျခား antivirus software မ်ားထက္စာလွ်င္ ရမွန္နိမ့္က်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 


အကယ္၍ ကြန္ပ်ဴတာလုံၿခံဳေရးကုိ မလြဲမေသြ အေလးထားစဥ္းစားရမည္ ဆိုပါက Windows Defender အစား ယင္းထက္ပိုမုိအစြမ္းထက္ေသာ antivirus တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အစားထုိးသံုးစြဲသင့္ပါသည္။ အခမဲ့ရႏိုင္ေသာ antivirus ကုိသာ အသံုးျပဳမည္ဟုဆုိပါက Avast Free Antivirus 2016 ကိုအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ယင္းကို www.snipca.com/20807 မွ download ဆြဲခ်ၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အခမဲ့ရႏုိင္ေသာ antivirus မ်ားအား AV test က စစ္ေဆးရာတြင္ Avast က ထိပ္ဆံုးတန္း၌ ပါ၀င္ပါသည္။ အခေပး antivirus ကုိ အသံုးျပဳလိုသည္ဟုဆိုပါက Kaspersky internet security ကိုသံုးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအတြက္တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာသံုးဆယ္ေက်ာ္ျဖစ္ပါသည္။ အခေပး security software မ်ား တန္းစီဇယားတြင္ ထိပ္ဆံုးအဆင့္ရခဲ့ေသာ Software တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။


* Uninstaller *

Windows ႏွင့္တြဲဖက္အသံုးျပဳရန္ ထည့္သြင္းလုိက္ေသာ software တို႔တြင္ အဆင္မေျပသည္လည္းရွိသည္။ အဆင္ေျပေသာ္လည္း version အျမင့္ ေျပာင္းသံုးလုိသျဖင့္ မလုိအပ္ေတာ့သည္လည္းရွိသည္။ ထုိအခါမ်ဳိးတြင္ တင္ထားေသာ app ကို uninstall ျပန္လုပ္ရပါသည္။ Windows အစဥ္အဆက္တြင္ Uninstaller ကို တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ Windows uninstaller သည္ ထုတ္ပယ္ပစ္သင့္ေသာ app အစိတ္အပိုင္းမွန္သမွ်ကုိ ေျပာင္စင္ေအာင္ ဖယ္ထုတ္မေပးႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ software တစ္ခုကို uninstall လုပ္သည့္အခါ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာ hard drive ေပၚတြင္ ျပန္႔က်ဲၿပီးက်န္ခဲ့ပါသည္။ က်န္ခဲ့ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ registry ရိွအပိုင္းအစမ်ားႏွင့္ orphan file မ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။


အုိင္တီကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက အဆုိပါဖုိင္တုိ႔ကို Junk file ဟုေခၚပါသည္။ Junk file သည္ OS အလုပ္လုပ္မႈကို ထိခိုက္ေစေသာ သေဘာရွိပါသည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ Windows တြင္ အသင့္ပါ၀င္ေသာ uninstaller အစား ယင္းထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ uninstaller တစ္ခုႏွင့္အစားထုိးအသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ထုိကိစၥအတြက္ အခမဲ့ရႏိုင္ေသာ software ေကာင္းတစ္ခုမွာ IO bit Uninstaller ျဖစ္သည္။ www.snipca.com/20810 မွ download ခ်ၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ အခမဲ့ရႏိုင္ေသာ software ျဖစ္ေသာ္ လည္း ယင္းထဲတြင္အလြန္အသံုး၀င္ေသာ clean up Residual tool လည္းပါ၀င္သည္။ ယင္း tool က Hard drive ေပၚတြင္ က်န္ခဲ့ေသာ ဖုိင္အပိုင္းအစမ်ားကုိသာမက shortcut မ်ားကိုပါ ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ လုိအပ္ေတာ့မည္မဟုတ္သည့္ installer မ်ားႏွင့္ ဖုိင္အစအနမ်ားကိုပါ ရွင္းလင္းေပးပါသည္။ IO bit ကုိ သံုးရာတြင္ သတိထားရန္ တစ္ခုသာရွိပါသည္။ ယင္းကို install လုပ္ရာတြင္ Install Advanced System Care ကို အမွန္ ျခစ္ျဖဳတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ Installation လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မိမိမလုိခ်င္ေသာ software မ်ား မပါ၀င္သြားေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။" Task Manager "


သာမန္အေျခအေနတြင္ Task manager ၏အသံုး၀င္မႈကိုကြန္ပ်ဴတာ သံုးစြဲသူမ်ား သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ app clash ျဖစ္သည့္အခါတြင္ Task manager သည္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါလာပါသည္။ ctrl+ Alt+ del ႏွိပ္ၿပီး Task manager ကိုေခၚႏုိင္သည္။ Clash ျဖစ္ေနေသာ app ကုိအလုပ္လုပ္ျခင္းမွ ရပ္ပစ္ႏုိင္သည္။ သို႔ျဖင့္ကြန္ပ်ဴတာကုိ ပံုမွန္ျပန္၍ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေစသည္။ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္၀င္သည္ဟု သံသယရွိသည့္အခါတြင္လည္း Task manager ကိုေခၚတင္၍ process မ်ား အလုပ္လုပ္ေနပံုကိုၾကည့္ကာ မွန္းဆ ႏုိင္သည္။ 


Task Manager သည္ Windows 10 အေရာက္တြင္ ပို၍ ျပည့္စံုလာပါေသးသည္။ Task Manager ကုိေခၚ၍ မိမိ၏ကြန္ပ်ဴတာ မည္သုိ႔မည္ပံုအလုပ္လုပ္ေနသည္ကုိ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ မည္သည့္ process မ်ား အလုပ္လုပ္ ေနသည္ကိုလည္းၾကည့္ႏိုင္သည္။ တုံ႔ျပန္မႈမရွိေသာ Program ႏွင့္ Process မ်ားကိုလည္းရပ္တန္႔ႏုိင္သည္။ Windows 10 တြင္မူ Task Manager ကိုေခၚ၍ မိမိမလိုေသာ Start up item မ်ားကို disable လုပ္ႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္လည္းရွိလာပါသည္။ သို႔ေသာ္ Windows ရွိ Task manager သည္ အေျခခံအဆင့္အလုပ္မ်ား လုိသေလာက္ကိုသာ လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း Microsoft ကိုယ္တုိင္က သေဘာေပါက္ပံုရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကုမၸဏီက ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ Sysinternals tearn သည္ Task manager အစားသံုးႏိုင္ေသာ Process Explorer ကို ထပ္မံတီထြင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။


ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိထားသည့္ Process Explorer သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ update လုပ္ထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး www.snipca.com/20812 မွေန၍ အခမဲ့ download ခ်ကာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Process Explorer သည္ Windwos ထဲတြင္ Install လုပ္ထားေသာ Program မ်ား၊ ေနာက္ကြယ္မွ အလုပ္လုပ္ေပးေနေသာ Process မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမုိျပည့္စံုေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။ ထုိမွ်သာမကေသးဘဲ ယင္း program, process တို႔ႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေနေသာ ဖုိင္မ်ား၊ driver မ်ားႏွင့္ ဖုိင္မ်ားလိုပင္ၫႊန္ျပႏုိင္ပါေသးသည္။ ယင္းစြမ္းေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ Task မ်ားအားစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ Process Explorer သည္ Task Manager ထက္ မ်ားစြာအစြမ္းထက္သြားရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Lock က်ေနေသာဖုိင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ယင္းဖုိင္တို႔အား မည္သည့္ program မ်ားက အသံုးျပဳေနသည္ကို သိႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူရေစပါသည္။ေဆာင္းပါးရွင္ - ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment