♪ “4G အသုံးျပဳသူတုိးလာဖုိ႔အေရးပါေနတဲ့ 4G ဟန္းဆက္ေတြ” ♫


လာမည့္တစ္ႏွစ္ခန္႔အတြင္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိမိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား၏၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္4G ဟန္းဆက္မ်ားကိုေျပာင္းလဲအသံုးျပဳၾကလိမ့္မည္ဟု ျပည္တြင္းရွိတယ္လီကြန္းေအာ္ပေရတာမ်ားကခန္႔မွန္းေန ၾကသည္။လြန္ခဲ့ သည့္ေမလကမွ4G စနစ္ႏွင့္တရား၀င္စတင္ထိေတြ႕ခဲ့ၿပီးေအာ္ပေရတာ၂ခုသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေသးေသာ္လည္းတယ္လီကြန္ေအာ္ပေရတာမ်ားက4G စနစ္ေခတ္စားလာမည္ဟုသိသိသာသာယံုၾကည္ေနၾကသည္။အထူးသျဖင့္ မိုဘုိင္းနည္းပညာမ်ားစတင္မိတ္ဆက္စဥ္ကပင္စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုအဓိက ေရာင္းခ်ေနရသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈအားသန္ေၾကာင္းေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္မိုဘုိင္းဖုန္းထုတ္လုပ္သူမ်ားကသိရွိထားေသာေၾကာင့္ယခု ကဲ့သို႔ယံုၾကည္ေနၾကျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။
နာမည္ေက်ာ္အဖြဲ႕အစည္းၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္Ericsson ကလည္း အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏွင့္သမုဒၵရာေဒသႏိုင္ငံမ်ားတြင္4G ကြန္ရက္သံုးစြဲသူအေရ အတြက္ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတိုးတက္လာမည္ဟုခန္႔မွန္းထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္လည္းတိုးတက္လာမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္4G ကြန္ရက္ကိုစတင္ခဲ့သည့္Ooredooသည္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူ၈သန္းတြင္၂သိန္းေက်ာ္သည္4G ကြန္ရက္ကိုအသံုးျပဳ ေနၾကသည္ဟုဆိုထားၿပီးတယ္လီေနာကလည္း4G ကြန္ရက္ကိုOoredooက ရန္ကုန္၊မႏၲေလးႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ထားၿပီး Telenor က4G ကြန္ရက္ကိုေနျပည္ေတာ္တြင္၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ ေနၿပီျဖစ္ ကာMPT ကလည္း4G ကြန္ရက္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္သည္။
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားက4G ကြန္ရက္ကို အၿပိဳင္အဆုိင္အေနျဖင့္အျမန္ဆံုးစတင္၍၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၾကေသာ္လည္း မိုဘိုင္းဟန္းဆက္အသံုးျပဳသူအမ်ားစုတြင္4G ကြန္ရက္ကိုအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဟန္းဆက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္လည္း 4G ဟန္းဆက္မ်ားေပါေပါမ်ားမ်ားမရွိေသးေပ။ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္ အတြင္းဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက4G ကြန္ရက္ကိုအၿပိဳင္အဆုိင္ ခ်ဲ႕ထြင္ေနသကဲ့သို႔စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း4G စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုအၿပိဳင္အဆုိင္ေရာင္းခ်ရန္ ျပင္ဆင္လာၾကသည္။အူရီဒူး ျမန္မာသည္4G ၀န္ေဆာင္မႈကိုစတင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းရန္ကုန္၊မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္မိုဘုိင္းဖုန္းကုမၸဏီမ်ားက4G ဟန္းဆက္မ်ားကိုအၿပိဳင္ အဆုိင္ မိတ္ဆက္ေရာင္းခ်လာၾကသည္။ယင္းမတုိင္ခင္က ျမန္မာျပည္တြင္း တြင္4G စနစ္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ဟန္းဆက္မ်ားႀကိဳတင္ရွိႏွင့္ေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းပိုင္းႀကီးျမင့္ေသာအဆင့္ျမင့္စမတ္ဖုန္း မ်ားျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္4G ကြန္ရက္ မရွိေသးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးလွသည္။မိမိ၀ယ္ယူသည့္ဖုန္းတြင္တြဲဖက္ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း မသိရွိၾကသူမ်ားပင္ရွိၾကသည္။ယခုမူဤကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ငယ္ရြယ္၍နည္းပညာဗဟုသုတၾကြယ္၀သည့္လူငယ္မ်ား ကဖုန္း၀ယ္ယူရာတြင္4G စနစ္ရမရေမးျမန္း၀ယ္ယူမႈမ်ားရွိလာၾကၿပီး ဖုန္းဆုိင္ မ်ားကလည္းယခင္ကၫႊန္းဆိုေျပာျပျခင္းမရွိခဲ့သည့္4G စနစ္အသံုးျပဳ၍ရသည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုတခုတ္တရလမ္းၫႊန္ထုတ္ေဖာ္ေရာင္းခ်လာၾကသည္။
4G ကြန္ရက္ကိုအသံုးျပဳ၍ရလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္မုိဘုိင္းဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ား ကလည္းကြန္ရက္အရည္အေသြးအျပည့္အ၀အသံုးျပဳႏုိင္ရန္4G ဟန္းဆက္မ်ား အသံုးျပဳရန္စိတ္၀င္စားလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္လည္းလက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း ၌၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ4G စနစ္မွာSpectrum အခက္အခဲ ေၾကာင့္ 3Gလိုင္းေပၚတြင္4G နည္းပညာျဖင့္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး4G စနစ္လံုး၀ အျပည့္အ၀အသံုးျပဳခြင့္ရမရမွာမေသခ်ာေသးေပ။သို႔ေသာ္လည္းႏိုင္ငံတကာရွိ စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီမ်ားကမူပြင့္လင္းလာသည့္ေစ်းကြက္သစ္ျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းသို႔4G စနစ္သံုးစမတ္ဖုန္းမ်ားအလံုးအရင္းႏွင့္တင္သြင္းရန္ ျပင္ဆင္ ေနၿပီးေစ်းကြက္အေျခအေနကိုေစာင့္ၾကည့္ေန ၾကသည္။လက္ရွိတြင္ပင္ တ႐ုတ္စမတ္ဖုန္းအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေသာ Vivo ၊OPPO၊MEIZU၊Lenovo၊Xiaomi ႏွင့္Huawei ကုမၸဏီမ်ားက4G ဟန္းဆက္မ်ားကိုေစ်းကြက္အတြင္းတင္သြင္း ေရာင္းခ် လာၾကျပီးနာမည္ေက်ာ္Samsung ႏွင့္Acer တို႔ကလည္းတန္ဖိုး သင့္တင့္ သည့္4G စနစ္သံုးစြဲႏုိင္သည့္စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ေရာင္းခ် လာသည္။ထို႔အျပင္HTC၊Sony ႏွင့္LG တို႔ကလည္းယခင္တင္သြင္းထားသည့္ တန္ဖိုးျမင့္4G ဖုန္းမ်ားအျပင္အထိုက္အသင့္တန္ဖိုးသင့္တင့္သည့္4G ဖုန္းမ်ား မိတ္ဆက္ေရာင္းခ်လာဖြယ္ရွိေနေလသည္။ထို႔အတူKENBO ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီ မ်ားကေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မ်ားျပဳလုပ္၍စမတ္ဖုန္းမ်ားစတင္ေရာင္းခ် ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္လူႀကိဳက္မ်ား လာေနသည့္တ႐ုတ္စမတ္ဖုန္း Xiaomi ကလည္းMi Max 4G ကိုရန္ကုန္တြင္စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။
4G စမတ္ဖုန္းမ်ားထဲတြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားၿပီးေစ်းႏႈန္းပိုင္းမွာ အတန္ပင္ ခ်ိဳသာလွေသာေၾကာင့္အလံုးေရေသာင္းဂဏန္းအထိေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္Xiaomiကေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းတြင္လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးဖုန္း အမွတ္ တံဆိပ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္Samsung ကလည္းယင္းတို႔၏စမတ္ဖုန္းအသစ္ ျဖစ္ေသာGalaxy A9 Pro 2016 ကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ေစ်းႏႈန္းပိုင္း သင့္တင့္၍စြမ္းေဆာင္ရည္လည္း ျမင့္မားလွသည္။မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစႏိုင္ငံတကာတြင္လည္းအတန္ အသင့္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားလွသည့္4G စမတ္ဖုန္းမ်ားမွာ ျပည္တြင္းတြင္လည္းအတန္ငယ္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေနဆဲျဖစ္ သည္။ပ်မ္းမွ်၂သိန္းခြဲမွ၇သိန္း၊၈သိန္းအထိေပါက္ေစ်းရွိေနၿပီးလူအမ်ားပ်မ္းမွ်အသံုးျပဳေနသည့္၂သိန္းေအာက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္မူအတန္ငယ္ကြာဟေနဆဲ ျဖစ္သည္။၂သိန္းေအာက္ျဖင့္၀ယ္ယူႏုိင္သည့္4G စမတ္ဖုန္းမ်ား ေစ်းကြက္ အတြင္းစတင္၀င္လာေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္းလူႀကိဳက္မ်ားသည့္အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားမဟုတ္ေသးသည့္အျပင္တခ်ိဳ႕မွာအရည္အေသြးပိုင္းစိတ္မခ်ရသည့္ အတြက္လူအမ်ားစိတ္၀င္စားမႈကိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္ျခင္းရွိမရွိမေသခ်ာလွေပ။
မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္4G စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုခ်ဳိသာေသာ ေစ်းႏႈန္း မ်ားျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးမွသာလွ်င္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားက ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္4G ကြန္ရက္ကိုမိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူအားလံုး နီးပါး အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
အေၾကာင္းမွာ4G စနစ္တြင္အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းျမင့္မားေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳခမ်ားပိုမိုကုန္က်ႏုိင္ေျခရွိေသာ ေၾကာင့္တန္ဖိုးျမင့္မားေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္သာတြဲဖက္အသံုးျပဳရမည္ဆိုပါကအသံုးျပဳရန္စိတ္၀င္စားမႈေလ်ာ့က်ႏုိင္ေလသည္။ထို႔အျပင္ လက္ရွိတြင္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္4G အသံုးျပဳမႈအတြက္အသံုးျပဳခ သီးျခားေကာက္ခံျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း4G Spectrum သီးျခား၀ယ္ယူ၍ ၀န္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္တြင္အခေၾကးေငြေကာက္ခံသြားဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္မွာပိုမိုလာဖြယ္ရွိေလသည္။4G ၀န္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳရန္ အတြက္ မိုဘုိင္းဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္4G ဟန္းဆက္ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ျမန္မာျပည္ သည္ဆင္းရဲသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ေစ်းႏႈန္းသက္သက္သာသာႏွင့္ ျဖစ္ရန္လည္းလိုေလသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာမ်ားသည္အေကာင္းၾကိဳက္ျပီး Brand အစြဲႀကီးေသာေၾကာင့္ေကာင္းဖို႔လည္းလိုေနျပန္သည္။ထု႔ိေၾကာင့္4G ဟန္းဆက္မ်ားေစ်းႀကီးေနလွ်င္4G ၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူအလံုးအရင္းႏွင့္ တိုးတက္လာရန္ခက္မည္ျဖစ္ေလသည္။သို႔ေသာ္လည္းလက္ရွိ စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီမ်ားကိုယ္တုိင္လည္းတန္ဖိုးျမင့္မားသည့္4G ဖုန္းမ်ားထက္တန္ဖိုး ႏႈန္းသင့္တင့္သည့္ဖုန္းမ်ားကိုပိုမိုဦးစားေပးတင္သြင္းရန္ ျပင္ဆင္လာၾက ေသာေၾကာင့္ မၾကာမီတြင္4G အသံုးျပဳသူ၂၅% ေက်ာ္,မေက်ာ္အေျဖ သိႏုိင္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေမာင္မိုးဇြန္<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment