ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမွဴး၍ Open Source နည္းပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ Linux Foundation သင္တန္းကို  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္္ျဖစ္သည္။

ICT ဆိုင္ရာနည္းပညာပိုင္းတြင္ တြင္က်ယ္လာေသာ Open Source Technology ႏွင့္အတူ Server ပိုင္းမ်ားတြင္ အသံုးမ်ားလာေသာ  Linux Server ႏွင့္ Administrator Level မ်ားသို႔ တတ္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိကလုိအပ္ေသာ Linux အေျခခံ နည္းပညာမ်ား ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

သင္တန္းကိုတတ္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ Linux ၏ အေျခခံသေဘာသဘာ၀၊ အသံုး၀င္ပံုအေနအထား၊ Linux ၏ နည္းပညာ ရပ္မ်ားကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီသင္တန္းၿပီးဆံုးပါက Linux Server, Linux Administrator Level မ်ားကို အေျခခံပိုင္ႏိုင္စြာျဖင့္ အခက္အခဲမရွိ ေလ့လာသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းအား Linux ကိုစိတ္၀င္စားၿပီး ေအာက္ေျခမွစ၍ Step by Step ေလ့လာလိုသူမ်ား၊ Linux အားခက္ခဲေသာ နည္းပညာတစ္ခုလိုျမင္၍ Self Study ေလ့လာရခက္ခဲေနေသာသူမ်ား၊ Linux Server ပိုင္း၊ Administrator ပိုင္းမ်ားေလ့လာလိုေသာေၾကာင့္ အေျခခံမွစ၍လိုအပ္ေနသူမ်ား တက္ေရာက္သင့္ပါသည္။
သင္ၾကားမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား……..
  • Introduction & History
  • Installation
  • Terminal & Bash Shell
  • Basic Linux Command Line
  • Linux File System
  • Linux Permission
  • Basic User & Group
  • Linux Network Administration
  • RPM & YUM
  • Performance Checklist
သင္တန္းကာလ                –           ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔မွ (၂၁) ရက္အထိ (စေန၊ တနဂၤေႏြ)
သင္တန္းအခ်ိန္                –           ေန႔လည္ ၁၂း၀၀ နာရီ မွ ၅း၀၀ နာရီအထိ
သင္တန္းေၾကး                 –           ၆၆,၀၀၀ိ/ (ေျခာက္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္က်ပ္)   (သင္တန္းေၾကး + စာအုပ္ေၾကး)
MCPA Member (50%)     –           ၃၆,၀၀၀ (သံုးေသာင္းေျခာက္ေထာင္က်ပ္)   (သင္တန္းေၾကး + စာအုပ္ေၾကး)
သင္တန္းသားဦးေရ           –           (၂၃) ဦး
သင္တန္းေနရာ                 –           အေဆာင္ (၁၄)၊  (၃) လႊာ၊ MCPA LAB ROOM (၂), MICT Park၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။
သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔ ညေန (၃) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔ လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ – ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
(မွတ္ခ်က္။   အတန္းတက္ခ်ိန္ ၇၅ % မျပည့္ပါကသင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ။)