♪ “Microsoft အတြက္Mac OS မွဖန္တီးေပးမည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား” ♫


လက္ရွိ၂၀၁၆ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္Apple ၏ကြန္ပ်ဴတာသံုးOperation System အသစ္MacOS Sierra ထြက္ရွိလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။နာမည္ေက်ာ္Mac OS မ်ား၏ဗားရွင္းသစ္ဟုဆိုရမည့္MacOS Sierra ကApple ထုတ္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍သိသာထင္ရွားေသာတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္းယူေဆာင္လာလိမ့္ မည္ဟုခန္႔မွန္းထားၾကသည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ MacOS Sierra သည္မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်၀န္ေဆာင္မႈApple Pay အတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားစြာ ျဖစ္လာႏုိင္သလိုiOSသံုးမိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လည္းပို၍ အသားက်က်ခ်ိတ္ဆက္ပတ္သက္ႏုိင္ဖြယ္ရာရွိေလသည္။ထုိ႔အျပင္MacOS Sierra အေနျဖင့္နာမည္ႀကီးSiriေဆာ့၀ဲကိုလည္းMac ကြန္ပ်ဴတာမ်ားထံသို႔ ယူေဆာင္လာဦးမည္ျဖစ္သည္။Apple ၏ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပုဂၢိဳလ္ေရးအကူအညီ ေဆာ့၀ဲတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာSiriသည္၂၀၁၁ခုႏွစ္ကစၿပီးiPhone မ်ားတြင္ပါ၀င္ လာခဲ့သည္။သို႔ေသာ္မိုဘိုင္းဖုန္းမွေန၍ကြန္ပ်ဴတာမ်ားေပၚသို႔ေရာက္ရွိေရး ကိုေတာ့၅ႏွစ္ၾကာအခ်ိန္ယူခဲ့ရေလသည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစSiriေဆာ့၀ဲသည္ iPhone အသံုးျပဳသူမ်ားကိုသာမကMac ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳသူမ်ားကိုပါ သြယ္၀ိုက္ ေသာအားျဖင့္အက်ိဳးျပဳခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရ၏။User မ်ားအေနျဖင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပိုမိုရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံႏိုင္သည့္နည္းလမ္းသစ္တစ္မ်ိဳးကို Siriက ျပသႏုိင္ခဲ့ေလသည္။တစ္ဖက္တြင္ေတာ့Mac OS အသစ္၌Siriေဆာ့၀ ဲ၀န္ေဆာင္မႈပါ၀င္လာျခင္းသည္Google အတြက္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာၿခိမ္းေျခာက္ မႈႀကီးတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။
<Desktop ေပၚသို႔ေရာက္လာမည့္Siri>
Appleပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္MacOS Sierra ကိုကြန္ပ်ဴတာတြင္install လုပ္လုိက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္Siri၀န္ေဆာင္မႈကိုလည္းအသံတစ္ခ်က္ေပး လိုက္႐ံုျဖင့္ေခၚယူအသံုးျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ပံုမွန္အသံုးျပဳေနၾကMouse ၊Keyboard တို႔ႏွင့္ကင္းကြာၿပီးကြန္ပ်ဴတာေရွ႕တြင္Siriကိုခုိင္းေစရသည္မွာ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံုလည္းထူးျခားေနပါလိမ့္မည္။သို႔ေသာ္User မ်ားကိုစိတ္ပ်က္ေစ လိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲအထင္ႀကီးႏွစ္သက္ျခင္းတို႔ကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ ဟုလည္းApple ကေၾကညာထားေသးသည္။Wired နည္းပညာ၀က္ဆိုက္မွ တာ၀န္ရွိသူDavid Pierce ကေတာ့Mac OS တြင္Siriကိုထည့္သြင္းအသံုးျပဳ သည့္ျဖစ္စဥ္ကသဘာ၀က်ၿပီးအမွန္တကယ္လည္းအသံုး၀င္လိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။ထုိ႔အျပင္Siriေဆာ့၀ဲ၀န္ေဆာင္မႈကိုiPhone တြင္အသံုးျပဳျခင္းထက္Mac ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္အသံုးျပဳရျခင္းကပို၍ပင္ ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေသးသည္ဟုလည္းDavid Pierce ကဆိုခဲ့ေလသည္။Siri ပုဂၢိဳလ္ေရးသံုးအကူအညီေဆာ့၀ဲ၀န္ေဆာင္မႈကိုDesktop ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္တာ၀န္မ်ားကို ခုိင္းေစႏုိင္ဖြယ္ရာရွိေနသည္ကေတာ့အမွန္ပင္။Mac OS တြင္တစ္ပါတည္း ပါ၀င္လာျခင္းအတြက္ယင္းOS ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္အထူးတာ၀န္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။iPhone User မ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎တို႔၏ဖုန္းမ်ားတြင္ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ထက္ပိုေသာSiri၏အသံုး၀င္မႈကိုေတြ႕ရွိ ရေပလိမ့္မည္။
ဥပမာအားျဖင့္Mac OS တြင္Siriအေနျဖင့္အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္းလုပ္ငန္း တာ၀န္ အခ်ိဳ႕ကိုတစ္ၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေလသည္။ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္Setting အေနအထားကိုေျပာင္းလဲရန္Siriကိုအမိန္႔ေပး ႏုိင္မည္။သီခ်င္းဖြင့္ခိုင္းႏိုင္မည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္လက္ရွိ ဖြင့္ထားေသာ Application မွမထြက္ခြာဘဲစက္အတြင္းရွိဖိုင္တစ္ဖိုင္ကိုလည္းရွာေဖြခုိင္းႏုိင္ေပ လိမ့္မည္။Apple ကုမၸဏီအေနျဖင့္၎တို႔၏တခုတ္တရတီထြင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ Siri၏Hands-Free Features မ်ားအေၾကာင္းကိုလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္က တည္းက ပင္၀ံ့၀့ံၾကြားၾကြားျဖင့္မိတ္ဆက္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ယခုကဲ့သို႔Mac OSအသစ္တြင္ပါ၀င္လာေတာ့မည့္ဆဲဆဲ၌Siri၏ေပးဆပ္ႏုိင္စြမ္းပိုမိုျမင့္မားေစ ရန္ႀကိဳးစားထားမည္ကိုေတာ့သံသယရွိစရာမလိုေပ။Siri ေဆာ့၀ဲ၀န္ေဆာင္မႈကို ထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္Apple အေနျဖင့္Mac OS သံုးကြန္ပ်ဴတာမ်ားပိုမုိ ေရာင္းခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုက်ိန္းေသေပါက္တြက္ဆထား၍မရႏိုင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္တစ္ဖက္တြင္လည္းWindows 10 အသံုးျပဳထားသည့္ ၿပိဳင္ဘက္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ပင္။Windows 10 မွာလက္ရွိ ေစ်းကြက္တြင္အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္သလိုယင္းOS ထံတြင္လည္းSiriကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္ေရး အကူအညီေဆာ့၀ဲတစ္မ်ိဳးပါ၀င္ၿပီးသားျဖစ္ေနခဲ့သည္။ဆိုလိုသည္ ကေတာ့Microsoft ၏Windows 10 ႏွင့္Personal Assistant ေဆာ့၀ဲ ၀န္ေဆာင္မႈ Cortanaတို႔ကနည္းပညာနယ္ပယ္တြင္Apple အားၿပိဳင္ဘက္ကင္း အျဖစ္သုိ႔မေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ဟန္႔တားထားႏုိင္ေသးသည္ဟူ၍ပင္။
<အင္တာနက္Search နယ္ပယ္၌ေနရာယူလာေသာBing>
ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္Siriကိုထည့္သြင္းလုိက္ပါကအင္တာနက္Search နယ္ပယ္ တြင္မည္သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာႏုိင္သနည္းဆိုသည္မွာလည္း စိတ္၀င္စားစရာပင္။ဖုိင္မ်ားရွာေဖြျခင္း၊Setting ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔အျပင္ အင္တာနက္ ကြန္ရက္ကိုေမႊေႏွာက္ရွာေဖြရန္လည္းSiriကိုအသံုးျပဳႏိုင္ ေပလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္Apple ၏Siriသည္၂၀၁၃ခုႏွစ္ကတည္းက Microsoft ကုမၸဏီ၏Bingရွာေဖြေရး၀က္ဆိုက္ကိုမွီခုိေနရေသာေၾကာင့္ပင္။ အကယ္၍Siriအသံုးျပဳသူသည္Google အမည္တပ္၍တိက်ေရရာေသာ ညႊန္ၾကားမႈ မျပဳလုပ္ပါကSiriေဆာ့၀ဲသည္သူမ,မီွခိုေသာBing Search တြင္သာ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြလိမ့္မည္သာျဖစ္၏။ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေစ်းကြက္သုေတသနကုမၸဏီKantar ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရSiriသည္Bing ၀က္ဆုိက္ကိုအမ်ားဆံုးမွီခိုေလ့ရွိေၾကာင္းသိရသည္။iPhone မွတစ္ဆင့္Siriကို အသံုးျပဳေနၾကေသာUser အေရအတြက္၃,၀၀၀၏အမူအက်င့္မ်ားကိုေလ့လာ သံုးသပ္ခ့ဲရာတြင္အင္တာနက္ရွာေဖြမႈအေရအတြက္စုစုေပါင္း၏၆၃ရာခိုင္ႏႈန္းကုိBing ကေထာက္ပံ့ေပးထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။
ၿပီးခဲ့ေသာ၃လပိုင္းစစ္တမ္းမ်ားအတြင္းအေမရိကအင္တာနက္Search နယ္ပယ္တြင္Microsoft ၏ပါ၀င္ပတ္သက္မႈႏႈန္းျမင့္တက္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လကMicrosoft ၏Bing ရွာေဖြေရး ၀န္ေဆာင္မႈ သည္အေမရိကDesktop Search ေစ်းကြက္၏ ေ၀စု၂၀.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္းcomScoreေစ်းကြက္စစ္တမ္းအဖြဲ႕မွေဖာ္ျပသြားခဲ့ သည္။Search Engine နယ္ပယ္တြင္ထိပ္တန္း၌ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္ေသာ Google အေနျဖင့္လည္း ေစ်းကြက္ေ၀စုမွာယခင္ကထက္၃ဆပင္တုိးတက္ လာၿပီး ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း Google ႏွင့္Bing အၾကား ေစ်းကြက္ေ၀စုကြာဟမႈကအနည္းငယ္နီးကပ္ လာခဲ့သည္ ကုိေတြ႕ရေလသည္။ၿပီးခဲ့ေသာဇြန္လအတြင္းBing ၏ေစ်းကြက္ ေ၀စုသည္၂၁ .၈ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီးGoogle ၏ေ၀စုကေတာ့
၆၃.၈ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားခဲ့ျခင္းပင္။အဆိုပါေစ်းကြက္ေ၀စု အေျပာင္းအလဲမွာWindows 10 ၏ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္သာျဖစ္၏။လြန္ခဲ့ေသာ ၃လပိုင္းကMicrosoft ၏အင္တာနက္ရွာေဖြမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ၀င္ေငြသည္ Windows 10 အသံုးျပဳပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျမင့္တက္လာခဲ့ သည္ကိုေတြ႕ရသည္။မၾကာမီထြက္ေပၚလာမည့္MacOS Sierra ကဲ့သို႔ပင္ Windows 10 တြင္လည္းအကူအညီေဆာ့၀ဲCortanaပါ၀င္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။
ယင္းCortanaေဆာ့၀ဲကိုလည္း Bing Search Engine ကပင္ေထာက္ပံ့ကူညီ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။Cortanaေဆာ့၀ဲသည္Windows 10 Taskbar တြင္အလို အေလ်ာက္ပါ၀င္ေနခဲ့ၿပီးသားျဖစ္သလိုအသံျဖင့္တစ္ခ်က္ေစခုိင္းအမိန္႔ေပး လုိက္႐ံုျဖင့္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအားထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရရွိႏိုင္သည့္ အားသာခ်က္ကိုUser မ်ားသို႔ေပးအပ္ထားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။စစ္တမ္းမ်ားအရ လက္ရိွ အခ်ိန္အထိCortanaေဆာ့၀ဲအားWindows 10 မွတစ္ဆင့္ေမးခြန္း ေပါင္း၈ဘီလီယံအထိေမးျမန္းခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သလိုUser သန္း၁၀၀ေက်ာ္ကလည္း ယင္းကိုလစဥ္လတိုင္းအသံုးျပဳေနေၾကာင္းေတြ႕ရေလသည္။Siriေဆာ့၀ဲကိုMac OS အသစ္တြင္ထည့္သြင္းေပးမည္ဆုိပါကအက်ိဳးရလဒ္မွာWindows 10 အေပၚ Cortana၏ရလဒ္ႏွင့္အလားတူပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။Mac OS အသံုးျပဳ သူအေရအတြက္ကWindows 10 ထက္နည္းပါးမည္မွာေသခ်ာေသာ္လည္း Siri၏ပိုမိုေရပန္းစားလာမႈေၾကာင့္Bing ထံတြင္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပိုမို သက္ေရာက္ လာမည္ကေသခ်ာသေလာက္ပင္။အကယ္၍မ်ားယခုႏွစ္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္၊၂၀၁၇ႏွစ္ဆန္းပိုင္း၌Bing ၏Search Engine ေစ်းကြက္ေ၀စုပိုမို ျမင့္တက္ခဲ့ပါမူMicrosoft အေနျဖင့္Apple ကိုေက်းဇူးတင္ရန္သာရွိေတာ့သည္။

Ref : (Apple's Mac is Now a Threat to Google - by Sam Mattera)
ကိုဆဲြ(မုံရြာ)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment