♪ “Password မလိုေစမည့္ Windows Hello” ♫


ကြန္ပ်ဴတာသံုးသူတိုင္း အင္တာနက္သံုးသူတိုင္း password ႏွင့္ မကင္းပါ။ ဤဖက္ႏွစ္မ်ားတြင္ စမတ္ဖုန္းကိုပါ စိတ္မခ် ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ password ခံၿပီး သံုးဖို႔တိုက္တြန္းၾကပါသည္။ ဖုန္းက အလြယ္သံုး အျမန္သံုးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ Lock screen ကို pattern ျဖင့္ ကာသည္လည္းရွိသည္။ Password သံုးသံုး၊ pattern သံုးသံုး ဖုန္းကြၽမ္းက်င္သူက ယင္းတို႔ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာ္လႊားရန္ အတုအပျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲ သည့္ biomatric-authentication စနစ္ကို ကမၻာအႏွံ႕တြင္ အသံုးျပဳၾကပါ သည္။လက္ေဗြရာသံုး လံုၿခံဳေရးစနစ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထဲတြင္ တန္းျမင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား၌ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးလာပါသည္။ လက္ေဗြရာစနစ္သည္ biometric authentication စနစ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ သံုးခဲ့ေသာ password မ်ား pattern မ်ားထက္ လံုၿခံဳသည္။ မ်က္ႏွာကိုျပၿပီး Lock screen ကို ျဖတ္၀င္ရသည္ထက္စာလွ်င္လည္း အမွားအယြင္းနည္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤမွ်ေလာက္ကိုပင္ အားမရႏိုင္ေသးသည့္ Microsoft သည္ biometric-authentication နည္းပညာသစ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္လာပါသည္။

ယင္းနည္းပညာကို Windows 10 တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႔ Sign-in ၀င္သည့္အခါတြင္ လက္ေဗြရာ တစ္ခုတည္းကို အသံုးျပဳ၍ မရႏိုင္ ေတာ့ဘဲ မ်က္လံုး၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ လက္ေဗြရာသံုးမ်ဳိးလံုး သံုးမွရေတာ့မည့္ စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။

လူတစ္ေယာက္တြင္သာ တစ္ဦးတည္း မူပိုင္အျဖစ္ ရွိႏုိင္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထူးျခားမႈစ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို ယင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္ က မွတ္မိသိရွိပါသည္။ ယင္း႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ားထဲတြင္ မ်က္နက္၀န္း၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ လက္ေဗြရာမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို သံုးႏိုင္ၿပီဟုဆိုသည့္အခါ password မ်ား၏ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေရွာင္ရွားလာႏိုင္ပါသည္။အဆိုပါ လံုၿခံဳေရး စနစ္ ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႔ sign-in ၀င္သည့္အခါ အားေပးေသာအၿပံဳးႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ဆီးႀကိဳေနမည့္ Hello ကို ေတြ႕ရပါမည္။ Hello သည္ password တစ္ေခတ္ကိုအဆံုးသတ္ေစမည့္ နည္းပညာလားဟု လူအမ်ားက သိလိုၾက ပါသည္။

microsoft ကလည္း မယံုမရဲႏွင့္ ဤသို႔ပင္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္။ Windows Hello ကို ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာခဲ့ေသာ Microsoft ၏ Blog ေပၚတြင္ Microsoft ၏ ပညာရွင္ Joe Belfiorc က Password မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါ သည္။ “Password မ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ျပဳလုပ္ထား သည့္တိုင္ အလြယ္တကူ ခ်ဳိးေဖာက္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္း႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြး password တို႔သည္ ထိေရာက္မႈလည္းမရွိပါ။ Password သံုးစြဲသူအမ်ားစုကလည္း မွတ္မိ လြယ္မည့္ Password မ်ဳိးကိုသာ အလိုရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ိုးရွင္း လြယ္ကူေသာ password မ်ားကို ေရြးသည့္အခါ ေရြးသည္။ သို႔မဟုတ္ ယင္း Password တစ္ေနရာတြင္ ေရးခ်ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ password မ်ား သည္ လံုၿခံဳမႈအား နည္းပါသည္ဟူ၍” Microsoft ၏ အဆိုအတိုင္း ေျပာရမည္ ဆိုပါက သူ၏ လံုၿခံဳေရးစနစ္သည္ အလြန္အားေကာင္းသည္ျဖစ္၍ အစိုးရ၊ ကာကြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးသည္ ထိုလံုၿခံဳေရးစနစ္ကို အသံုးျပဳလိုၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။
 
ဟက္ကာတို႔သည္ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲသူ၏ ဓာတ္ပံုကို အသံုးျပဳ၍ လံုၿခံဳေရးစနစ္ ကို ေက်ာ္လႊားၿပီး ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႔ Sign in ၀င္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔တည္း မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာပိုင္ရွင္၏ အျခားေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စ႐ိုက္ လကၡဏာ မ်ားကို အသံုးျပဳ၍လည္း Sign in ၀င္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထိုမွ်ေလာက္ထိ သူ၏ လံုၿခံဳေရးစနစ္က ခိုင္မာသည္ဟု Microsoft က ဆိုပါသည္။ထိုကိစၥက ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစြဲသူတို႔အတြက္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္းအေရးႀကီး ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Microsoft တြင္ Passport ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အျခား biometric system တစ္ခုလည္း ရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုသျဖင့္ Windows Hello ကို အသံုးျပဳရန္ Passport ကို အသံုးျပဳဖို႔ လိုမည္လားဟု ေမးစရာရွိပါသည္။ မဟုတ္ပါ Passport သည္ Website မ်ား ထဲသို႔ Sign in ၀င္ရန္အတြက္ တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ထားေသာ biometric authentication စနစ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ Passport ကိုသံုး၍ အြန္လိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ app မ်ားထဲသို႔လည္း ၀င္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

Windows Hello က ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲသူ၏ လက္ေဗြရာ မ်က္နက္၀န္းႏွင့္ မ်က္ႏွာတို႔ကို scan ဖတ္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အေထာက္အထားခုိင္မာသည္ဟု အတည္ျပဳလိုက္သည့္အခါ passport က ယင္းသံုးစြဲသူအား မည္သည့္ website သို႔မဟုတ္ app သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုထဲသို႔ မည္သည့္ Password မွ ျဖည့္သြင္းစရာမလိုဘဲ အလိုအေလ်ာက္ ၀င္ေရာက္ ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳပါသည္။

Passport သည္ Windows Hello သံုးစြဲသူ၏ လက္ေဗြရာ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာပံုရိပ္အား အြန္လိုင္းေပၚသို႔ ထုတ္လႊင့္ျခင္း မျပဳသည့္အတြက္ ထိုလံုၿခံဳေရးစနစ္က လံုၿခံဳမႈရွိသည္ဟု Microsoft က ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ passport ၏ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈ အလားအလာသည္ အျခား Software ေရးသူ မ်ားအေပၚတြင္ တည္ေနပါသည္။ ထိုသူတို႔ေရးေသာ Software မ်ားတြင္ Microsoft ၏ လံုၿခံဳေရးစနစ္ကို မည္မွ်အထိ ထည့္သြင္းလာေအာင္ စည္း႐ံုး ႏိုင္မည္ဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚ၌ Passport ၏ ေအာင္ျမင္မႈက်ဆံုးမႈရွိေန ပါသည္။ Windows Hello ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါၿပီလား။ Windows 10 ကို တရား၀င္၀ယ္ယူအသံုးျပဳသူ တိုင္း Hello ကို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါၿပီ။ မိမိ၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Hello အတြက္ လိုအပ္ေသာ Hardware အေထာက္အပံ့ ျပည့္စံု ေအာင္ ပါ၀င္ဖို႔လိုအပ္ပါမည္။ Hello ၏ အလုပ္လုပ္ပံုမွာ အလြန္႐ိုးရွင္းပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစြဲသူက Windows 10 ရွိေသာ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕တြင္ ထိုင္႐ံုျဖစ္ ပါသည္။ အတြင္းရွိ sensor မ်ားက scan လုပ္၍ မွတ္မိသြားသည္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစြဲသူအား sign in ၀င္ခြင့္ျပဳပါမည္။ Windows 10 Hello သည္ Intel က ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ေပးေသာ special Real sense depth camera module ကို အသံုးျပဳပါသည္။ Lenovo Yoga တြင္ ယင္းကင္မရာကို webcam ရွိေသာ ေနရာတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထည့္သြင္းထားပါသည္။ အျမင္အားျဖင့္ Hello camera ရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ကင္မရာထဲတြင္ မွန္ဘီလူးသံုးမ်ဳိးရွိပါသည္။

သမား႐ိုးက် webcam က အလယ္တြင္ရွိပါသည္။ အျခားမွန္ဘီလူးႏွစ္ခုက ယင္း၏ ဘယ္ႏွင့္ညာတြင္ ရွိပါသည္။ ညာဘက္မွန္ဘီလူးက infrared ကင္ မရာျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲသူ၏ မ်က္ႏွာကို႐ိုက္မိၿပီး ျပန္ခုန္ထြက္လာ ေသာ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္လႈိင္းကိုသံုး၍ ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစြဲသူအား မွတ္မိရန္ ႀကိဳးစားပါသည္။Windows Hello ကို Setting > Accounts > Sign-in Options အတိုင္း၀င္ၿပီး Windows Hello သို႔ သြားရပါမည္။ Hello ကိုသံုး၍ မရေသးမီစပ္ၾကားတြင္ ယင္းေနရာသို႔ PIN Code ေလးလံုး ႐ိုက္ထည့္ၿပီး ၀င္ရန္ Microsoft က စီစဥ္ထားပါ သည္။ ယင္းေနာက္ ကြန္ပ်ဴတာ screen ကို မိမိ၏ မ်က္ႏွာႏွင့္တန္းေအာင္ ေထာင့္တစ္ခု ခ်ဳိးၿပီး မွတ္တမ္းယူရပါသည္။ improve recognition ကိုသံုးလွ်င္ မ်က္မွန္တပ္ထားေသာ မ်က္မွန္ကိုပင္ မွန္ေအာင္ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ Hello သည္ မ်က္ခံုးေမႊးကိုေက်ာ္၍ လည္းေကာင္း၊ မိတ္ကပ္မ်ားကိုေက်ာ္၍လည္းေကာင္း မ်က္ႏွာကိုေသခ်ာစြာ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ၿပီးလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာထဲ၌ သိုမွီးထားေသာ ပံုရိပ္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးပါလိမ့္ မည္။ ကြန္ပ်ဴတာကို မသံုးေတာ့ဟုဆိုသည့္အခါ Win+L ကိုႏွိပ္၍ Log off လုပ္ရပါမည္။ Hello က ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစြဲသူအား ရွားပါမည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာအား တစ္ခ်က္ၾကည့္ ရန္လိုပါမည္။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး၌ သံုးစြဲသူ မ်ားစြာရွိလွ်င္ ထိုသူအားလံုးသည္ Hello ကိုသံုးႏိုင္ပါသည္။ ထိုသူတို႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ account မ်ားျဖင့္ Hello ကို သံုးႏိုင္ပါမည္။ Hello ကို သံုးသည့္ အခါ မ်က္ႏွာက ေျခာက္ေသြ႕ေနဖို႔လိုပါသည္။ ေရခ်ဳိးၿပီးစ ဆံပင္ေရစိုေနခိုက္ သံုးလွ်င္ error ျပတတ္ပါသည္။ Hello အလုပ္မလုပ္သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ PIN Code သို႔မဟုတ္ Password ကို သံုးၿပီးလည္း Login ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ Hello ကို ယခုထက္ ပိုမိုျပည့္စံု ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည့္စံုမႈရွိလာသည့္ တစ္ေန႔တြင္ Windows Hello ေၾကာင့္ password မလို သည့္ ေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment