ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမူဦးစီးဌာန မွအမ်ားျပည္သူလံုျခံဳေရးကို ထိ ေရာက္စြာအကာ အကြယ္ေပးႏိူင္ ရန္ ႏွင္႔ အမ်ားျပည္ သူမ်ားမိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳ၍ Mobile Banking,Mobile Money , Online Shopping စသည္႕ကိစၥရပ္ မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အသိအမွတ္ျပဳပစၥည္း(Identification Device ) တစ္ခုအေနျဖင္႔ ဆက္စပ္အသုံးျပဳနိူင္ရန္ ၊  SIM Card ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးမူမ်ားျဖစ္ေပၚပါကအလြယ္တကူျပန္လည္ရရွိအသံုးျပဳႏိူင္ရန္အတြက္ မိုဘို္င္းလ္ ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ား၏ SIM Cardမ်ားကိုစနစ္္တက်မွတ္ပံုတင္၍သံုးစြဲျခင္း (SIM Card Registration ) စနစ္အားပို႕ေဆာင္ေရးႏွင္႔ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမွဴးဦးစီးဌာနမွ စီစဥ္ေဆာင္ရႊက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

SIM Card မ်ား Registration ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မူ ေပးလ်က္ရွိသည္႕ေအာ္ပေရတာမ်ားသို႔လည္း SIM Card မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ (SIM Card Registration)  ကိစၥအားမျဖစ္မေနျပဳလုပ္ေဆာင္ရႊက္ရန္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္၍ေဆာင္ရြက္ေနျပီး ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးပါ၀င္ ဆာင္ရႊက္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။
SIM Card မ်ား Registration ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

(၁) အမည္
(၂)ႏိူင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ (သို႕) အျခားအက်ံဳး၀င္သည္႔ကတ္ျပားအမွတ္ ေက်ာင္းသားကတ္
(၃) အမွတ္စဥ္ (၂) ပါကတ္ျပားမိတၱဴ
(၄) အဘအမည္
(၅) ေမြးသကၠရာဇ္(ရက္၊လ၊ႏွစ္)
(၆)လူမ်ိဳး/ႏိူင္ငံသား
(၇)က်ား/မ
(၈)ေနရပ္လိပ္စာ
စသည္႔အခ်က္အလက္မ်ားကိုျပည္႔စံုစြာျဖည္႔သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းယခင္မွတ္ပံုတင္ျပီးSIM Card မ်ားအေနျဖင္႔လက္ရွိသံုးစြဲသူအမည္ မွန္ကန္ျခင္းမရွိေသာ္လည္းေကာင္း ၊မိမိအမည္ျဖင္႔မွတ္ပံုတင္ ထားရွိေသာ္လည္းမိမိကိုယ္တိုင္သံုးစြဲျခင္းမရွိေတာ႔လ်င္လည္ေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္၍ သံုးစြဲသူအမည္ႏွင္႔အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္စြာမွတ္ပံုတင္အသံုးျပဳႏိူင္ရန္ေဆာင္ရႊက္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
မိုဘိုင္းလ္သံုးစြဲသူမ်ားသည္ မိမိတို႕အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္႔SIM Card မ်ားအားသက္ဆိုင္ရာေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္၍မွတ္ပံုတင္ျခင္းျပဳလုပ္က်ရန္ႏွင္႔ စနစ္တက်မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည္႔ SIM Card မ်ားအား ၂၀၁၇ခုနစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွစတင္ ၍ ၀န္ေဆာင္မူေပးျခင္း ယာယီရပ္စဲသြားမည္ျဖစ္ျပီး စနစ္တက်မွတ္ပံုတင္ျပီးမွ သာျပန္လည္သံုးစြဲခြင္႔ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမွဴးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည္။