♪ “ထင္သေလာက္လူႀကိဳက္မမ်ားတဲ့ 4G” ♫


လာမည့္၁ႏွစ္ခန္႔အတြင္းျမန္မာျပည္တြင္းရွိလူဦးေရထူထပ္ရာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ 4Gစနစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားကိုအသံုးျပဳသူ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိလာမည္ဟု ျပည္တြင္းရွိ တယ္လီကြန္းေအာ္ပေရတာမ်ားကေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။
ျမန္မာျပည္ႏွင့္4Gစနစ္တို႔စတင္ထိေတြ႕ခ်ိန္မွာလပိုင္းမွ်သာရွိေသးေသာ္လည္းတယ္လီကြန္းေအာ္ပေရတာ မ်ားအေနျဖင့္မူ4Gစနစ္ေခတ္စားလာမည္ဟုတစ္ထစ္ခ်ယံုၾကည္ေနၾကသည္။စမတ္ဖုန္းမ်ားအထူး တလည္ေခတ္စား လွသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္လည္း ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ အားသန္ေၾကာင္းေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္မိုဘုိင္းဖုန္းထုတ္လုပ္သူမ်ားကသိရွိ ထားၾကေသာေၾကာင့္ယခုကဲ့သို႔ယံုၾကည္ခိုင္မာေနၾကျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း၄လသားအရြယ္4Gကြန္ရက္မွာလူထုအၾကားတြင္သိသိသာသာေရပန္းစားလွျခင္းမရွိလွ ဘဲ ျမဳပ္တစ္ခါေပၚတစ္လွည့္ျဖင့္လူစိတ္၀င္စားမႈ သိသိသာသာမရလွသည္ကိုေတြ႕ရွိရေလသည္။အထူးသျဖင့္မိုဘုိင္းဖုန္း အေရာင္းေစ်းကြက္အတြင္း4Gကြန္ယက္ကိုခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္မိုဘုိင္းဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားေရာင္းခ် ရမႈနည္းပါးေနေသးၿပီးေအာ္ပေရတာမ်ားထံမွ4Gစနစ္ကိုရယူအသံုးျပဳမႈအေရအတြက္မွာလည္းေမွ်ာ္မွန္းထား သည္ထက္နည္းပါးေနေသးသည္။အူရီဒူး၏4Gကြန္ရက္ကိုအသံုးျပဳသူအေရအတြက္မွာ၂သိန္းခန္႔သာရွိေသးျပီး တယ္လီေနာဘက္ကမူထုတ္ျပန္ေၾကညာထားျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္းအူရီဒူးႏွင့္မတိမ္းမယိမ္းပမာဏသာ ရွိႏုိင္သည္။
မိုဘုိင္းဖုန္းအေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္4Gစနစ္သံုးမိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား၀ယ္ယူမႈမွာလည္းသိသိသာသာတက္မလာ ဘဲေမးျမန္းမႈမ်ားလည္းနည္းပါးလွေသးသည္ဟု မိုဘုိင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားထံမွၾကားသိရသည္။4Gစနစ္အေပၚ ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည္ထက္လူစိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမွာ4Gစမတ္ ဖုန္းမ်ားမွာေစ်းႏႈန္းပိုင္းႀကီးျမင့္သည္ဟုလူအမ်ားကယံုၾကည္ေနၾကျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည္။သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိေစ်းကြက္အတြင္းမွအခ်က္အလက္မ်ားအရက်ပ္တစ္သိန္းခြဲ၀န္းက်င္မွစတင္၍အဆင့္ျမင့္မားလွသည့္ 4Gစမတ္ ဖုန္းမ်ားကိုစတင္၀ယ္ယူႏုိင္ေနၿပီးလူႀကိဳက္မ်ားေသာအမွတ္တံဆိပ္မ်ားမွလြဲ၍အမွတ္တံဆိပ္အမ်ားစု သည္ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္လွသည္ဟုဆိုၾကသည္။ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္းရွိစမတ္ဖုန္း၃၀% မွာလည္း4Gစနစ္ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ဖုန္းမ်ားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ေစ်းကြက္အတြင္း4Gစမတ္ဖုန္း ၀ယ္လိုအားသိိသိသာသာတက္မလာျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ေနရာအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ အသံုးျပဳ၍ရရွိေနေသးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္4Gစနစ္ကိုရန္ကုန္၊မႏၲေလး၊ေနျပည္ေတာ္စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္သာအသံုးျပဳႏုိင္ေသးၿပီးတစ္ႏုိင္ငံလံုး တြင္ ျဖန္႔ၾကက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္တစ္ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေနေသာ4Gကြန္ရက္သည္ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏Spectrum အခက္အခဲေၾကာင့္လက္ရွိ3G လိုင္းေပၚ တြင္4G နည္းပညာျဖင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီးယခင္ေပးအပ္ခဲ့သည့္4G ကြန္ရက္ထက္ပင္အျမန္ႏႈန္းနိမ့္ပါးေနသည္ဟု၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားက၀န္ခံေျပာဆိုထားသည္။ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအရ4G စနစ္၏အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းမွာDownload speed 299.6 Mbps ႏွင့္Upload speed 75.4 Mbps အထိရွိသည္။ယင္းသည္အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းကိုအေျချပဳထားသည့္ယေန႔လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္နည္းပညာေလာကမ်ားအတြက္အထူးပင္အဆင္ေျပ ဖြယ္လွသည္။သို႔ေသာ္လည္းလက္ရွိျပည္တြင္းရွိ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည့္အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းမွာမူပ်မ္းမွ်38 Mbps သာရွိသည့္အတြက္ယခင္ပံုမွန္အသံုးျပဳခဲ့သည့္3G ထက္ပင္အျမန္ႏႈန္းနိမ့္ပါးေနေလသည္။ယင္းသည္4G စနစ္အေပၚလူအမ်ား စိတ္၀င္စားမႈေလ်ာ့က်ရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္စနစ္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးထားထားၾက သည့္မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္သြားေစသည္။
နာမည္ေက်ာ္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္Ericsson ကအေရွ႕ေတာင္ အာရွႏွင့္သမုဒၵရာေဒသႏိုင္ငံမ်ားတြင္4G ကြန္ရက္သံုးစြဲသူအေရအတြက္ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတိုးတက္လာမည္ဟုခန္႔မွန္းထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ တြင္လည္းေရရွည္တြင္တိုးတက္လာမည္မွာမလြဲဧကန္ပင္။
ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္အတြင္းဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက4G ကြန္ရက္ကိုအၿပိဳင္အဆုိင္ခ်ဲ႕ထြင္ေနသကဲ့သို႔စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း4G စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုအၿပိဳင္အဆုိင္ေရာင္းခ်ရန္ ျပင္ဆင္လာ ၾကသည္။သို႔ေသာ္လည္းလက္ရွိခ်ိန္တြင္လူအမ်ားအၾကား4G စနစ္အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈေလ်ာ့ပါးေနျခင္းမွာ၎တို႔အတြက္စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာေန ေလသည္။မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳ သူမ်ားအတြက္ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာသည့္4G စမတ္ ဖုန္းမ်ားေစ်းကြက္အတြင္းရွိေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာမ်ားဘက္မွ4G စနစ္ ျပည့္ျပည့္၀၀အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မွသာ အသံုးျပဳသူမ်ားဘက္မွ4G စနစ္ကိုအသံုးျပဳရန္စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာဖြယ္ ရွိေလသည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ေတာ့4G စနစ္သည္ေမွ်ာ္မွန္းထား သေလာက္ လူစိတ္၀င္စားမႈမရွိေသးဘဲလူထုအၾကားတိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနဆဲျဖစ္ေန ေလသည္။

ေမာင္မိုးဇြန္
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment