တယ္လီေနာျမန္မာလီမိတက္ (တယ္လီေနာ)၏ မိုဘိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကုိ သံုးစြဲေနၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဆင္းကတ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ထားရွိမႈ အေျခအေန ကို စစ္ေဆးသိရွိႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခုကို ထပ္မံ မိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ယေန႕မွစတင္ကာ သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ 9793*3# ကို ဖုန္းေခၚဆိုၿပီး မိမိ၏ ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ထားရွိမႈ အေျခအေနကို အလြယ္တကူ စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

တယ္လီေနာသည္ သံုးစြဲမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႕၏ ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ထားရွိမႈ အေျခအေနကို စစ္ေဆးသိရွိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ယခုနည္းလမ္းအျပင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ထားၿပီးလည္း ျဖစ္ပါ သည္။ စစ္ေဆးမႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀ွမ္းရွိ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ တယ္လီေနာ အမွတ္တံဆိပ္ ကုိယ္ပိုင္အေရာင္းဆိုင္ ၉၀ ဆိုင္ခန္႕ သို႔ သြားေရာက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တယ္လီေနာ ေကာလ္စင္တာသို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ စာတို SMS ပို႕ျခင္းျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ ‘REG’ စာလံုးကိုရိုက္ၿပီး ဖုန္းနံပါတ္ ‘၅၀၀’ သို႕လည္း  ေပးပို႔ စစ္ေဆးပါသည္။

မွတ္ပံုမတင္ရေသးေသာ ဆင္းကတ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိုမႈ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀ွမ္းရွိ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ား တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ တယ္လီေနာ အမွတ္တံဆိပ္ ကုိယ္ပိုင္အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ တယ္လီေနာ ဆင္းကတ္ေရာင္းခ်ေသာ လက္လီဆိုင္မ်ားတြင္ပါ ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ရက္သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တယ္လီ ေနာ သည္ သံုးစြဲသူမ်ား မိမိကိုယ္တိုင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း မၾကာမီ မိတ္ဆက္သြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

ဆင္္းကတ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ရန္မွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ပုုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနက မုုိဘုုိင္းဆင္းကတ္မ်ား အားလံုုးကုုိ မတ္လ ၃၁ ရက္ ၂၀၁၇ မတုုိင္ခင္ မွတ္ပုုံတင္ ထားၾကရန္ ညႊန္ၾကားထား ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ နံပါတ္အား မွတ္ပံုတင္ရန္္ အတြက္ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ (ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ) သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ သက္ေသခံကတ္တစ္ခုခု၏ မိတၱဴ လိုအပ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

လိုအပ္ေသာ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ နံပါတ္အား မွတ္္ပံုတင္ရန္ မိနစ္ အနည္းငယ္ သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ တယ္လီေနာသည္ ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူမႈကြန္ရက္၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ စာတိုပို႕ျခင္း စသည္တို႕မွတစ္ဆင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ဆက္လက္ အသိေပးသြားမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။