ယေန႔ေခတ္တြင္ နည္းပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း၊ အင္တာနက္စနစ္ေကာင္းမြန္လာျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ ခရီးသြားမ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈပံုစံ၊ ခရီးစဥ္စီစဥ္မႈပံုစံမ်ားေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔မွစတင္ကာ  လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ခရီးစဥ္၊ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာ္ျငာမႈမ်ား သိသိသာသာ ေခတ္စားလာခဲ့သလုိ အြန္လိုင္း ေပၚမွ တစ္ဆင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူၿပီး မိမိကိုယ္တုိင္ခရီးစဥ္စီစဥ္သြားလာမႈမ်ားလည္းပုိမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုကသံုးသပ္ထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတျဖည္းျဖည္းတိုးလာေနၿပီး စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီးအြန္လိုင္းကေနတစ္ဆင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ခရီးစဥ္စီစဥ္လာမႈမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္းေခတ္စားလာသည့္စနစ္မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လြယ္ကူသည့္အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားသည္လည္း ယခင္ကထက္ပုိမို မ်ားလာခဲ့ၿပီးယာဥ္လိုင္း၊ ေလယာဥ္လိုင္းမ်ားအပါအ၀င္ ဟိုတယ္၊စားေသာက္္ဆိုင္မ်ားမွာလည္း အြန္လိုင္းေပၚမွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားပိုမိုမ်ားျပား လာသည့္ အတြက္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ စိတ္တိုင္းက်ခရီးစဥ္ စီစဥ္မႈမ်ားအတြက္ပိုမိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု Jovago မွ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Guilio ကသံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ျပင္ ျပင္အသစ္အေျခစိုက္ အြန္လိုင္းခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ Jovago အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြားမ်ား၏ခရီးသြားလာမႈပံုစံေျပာင္းလဲလာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာ၊ အြန္လိုင္းမ်ားကိုအသံုးျပဳကာ ခရီးစဥ္စီစဥ္ႏိုင္ျခင္းအတြက္လိုအပ္သည့္နည္းပညာအကူအညီမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ Jovagoသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ခရီးသြားလာရာတြင္ online ကိုအသံုးျပဳၿပီး ပိုမိုလြယ္ကူ၍အခ်ိန္ကုန္သက္သာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရရွိေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္ငန္းစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Jovagoစတင္ခဲ့သည့္၂၀၁၅ဒီဇင္ဘာမွလက္ရွိအခ်ိန္ထိJovagoတြင္အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ဟိုတယ္ခန္းငွားရမ္း ၾကသူမ်ားမွာအပတ္စဥ္တိုးလာ ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ပြင့္လင္းရာသီကာလမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ဘြတ္ကင္ျပဳလုပ္သူမ်ားလည္းအမ်ားအျပားရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ကမၻာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္းေန႔ကိုလည္း Jovagoအေနျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာ ႀကိဳဆိုလုိက္ပါသည္။ယခုႏွစ္ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ “မွ်ေ၀ခံစားအေလးထား၊ အားလံုးအတြက္ ခရီးသြား” ျဖစ္သည့္အတိုင္း Jovago မွလည္း ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ကိုဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ Jovago အေနျဖင့္ တစတစတိုးလာသည့္ခရီးသြားမ်ားႏွင့္အတူ ခရီးသြားလာရာတြင္ offline စနစ္မွonlineစနစ္ကိုအသံုးျပဳၿပီးလြယ္ကူသက္သာသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ခရီး သြားလာႏိုင္ေစ ရန္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
ႏွစ္စဥ္ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔(World Tourism Day) ကုိ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ႏိုင္ငံတကာ ၌က်င္းပလ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ခရီးသြားက႑တိုးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိလာေစရန္၊ ခရီးသြားက႑၏အေရးပါပံုႏွင့္၄င္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီးစီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ႏိုင္ငံေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိပံုႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္စသည့္အခ်က္မ်ားအတြက္က်င္းပေလ့ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ၁၉၈၀ခ်ုႏွစ္မွစတင္ကာ  ကုလသမဂခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမွ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ကို စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေန႔ရက္ကို ၁၉၇၀ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။