♪ “အြန္လိုင္းမွာဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မိေနသလား” ♫


ယခုေခတ္အင္တာနက္သံုးစြဲသူအမ်ားစုအဘယ္ေၾကာင့္အြန္လိုင္းကိုအလြန္ အမင္းစြဲလန္းၾကပါသနည္း။အြန္လိုင္းတြင္မိမိအတြက္ရစရာမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။Multimedia content မ်ားကိုအြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် လာသည့္အခါထိုcontent မ်ားကိုမွ်ေ၀အသံုးျပဳမႈမ်ားလည္းရွိလာပါသည္။ ထိုသို႔အသံုးျပဳမႈမ်ားသည္ဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ရာက်ေၾကာင္းမသိသျဖင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မိသူမ်ားပါသည္။မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒအတိအက်အက်ဳိးသက္ေရာက္လာသည့္အခါဥပေဒကိုမသိသျဖင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မိပါသည္ဟုဆင္ေျခေပး၍မရပါ။ လတ္တေလာမွာပင္အြန္လိုင္းအသံုးျပဳပံုမွားသျဖင့္ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု တရားစီရင္ခံရၿပီး ေထာင္နန္းစံရသူမ်ားလည္းရွိေနပါၿပီ။မည္သည့္အရာမ်ား သည္ အြန္လိုင္း၌ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ရာက်ပါသနည္း။
<အြန္လိုင္း၌identity အတုဖန္တီးျခင္း>
အြန္လိုင္းwebsite တစ္ခုခု (လူမႈကြန္ရက္တစ္ခုခု ျဖစ္ေကာင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ သည္) ကိုသံုးရာတြင္မိမိဘာသာဖန္တီးထားေသာနာမည္တစ္ခုခုကို အီးေမး လိပ္စာအသံုးျပဳ၍sign-up လုပ္ျခင္းသည္မည္သူ႕ကိုမွမထိခိုက္ေစပါ။ဖန္တီး ထားေသာအမည္ကိုသံုး၍account ဖန္တီးျခင္းသည္အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ေစမည့္အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။သို႔ရာတြင္ထိုမွတစ္ဆင့္တက္ၿပီးအြန္လိုင္းတြင္ အမည္လိမ္ျဖင့္ account တစ္ခုဖြင့္ကာwebsite မ်ားတြင္လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားရန္သို႔တည္းမဟုတ္အျခား သူမ်ား ကိုလိမ္လည္လွည့္ဖ်ားရန္ႀကံမည္ဟုဆိုလွ်င္ဒုစ႐ိုက္အေမွာင္နယ္ထဲသို႔ ေရာက္သြားပါၿပီ။လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား မႈက်ဴးလြန္ရာေရာက္သျဖင့္ဥပေဒ ေၾကာင္းအရအေရးယူခံရပါလိမ့္မည္။Facebook ကလည္းဥပေဒေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သေဘာထားကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းထုတ္ေဖာ္ ေျပာထားၿပီးျဖစ္ရာယင္းထဲတြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အမွားမ်ားမေပးရန္ ႏွင့္account ကိုကိုယ္တိုင္ဖြင့္လွစ္ရန္စေသာအခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ထို႔ျပင္ အျခားသူတစ္ဦးဦးသို႔မဟုတ္အျခားကုမၸဏီတစ္ခုခုဟန္ေဆာင္ထားေသာ Profile အား ေတြ႕ရွိပါကသတင္းပို႔ၾကရန္user မ်ားအားတိုက္တြန္းထားပါသည္။
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းထက္စာလွ်င္Facebook ၏ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားခ်ဳိးေဖာက္ရာပို၍က်ပါသည္။သို႔ေသာ္လူမႈ ကြန္ရက္account ကိုအသံုးျပဳၿပီးအျခားသူတစ္ဦးဦး၏သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကိုႏႈိက္ယူကာထိုသူအားစိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ပါသည္။ယခုႏွစ္အေစာ ပိုင္းတြင္အဂၤလန္ႏွင့္ ေ၀လႏိုင္ငံရွိ ေရွ႕ေနမ်ား သည္အြန္လိုင္းaccountအတုဖန္တီး၍အျခားသူမ်ားအားႀကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္ ျခင္းျပဳသူ အားဥပေဒေၾကာင္းအရအေရးယူတရားစြဲရန္ ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီမွ တစ္ဆင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္အႀကံေပးျခင္းခံေနရသည္ဟုဘီဘီစီက သတင္း ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ပါသည္။တရားစြဲမည့္ကိစၥမ်ားထဲတြင္အြန္လိုင္းaccount အတု ဖန္တီးျခင္းwebsite မ်ားကိုခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း၊website သံုးစြဲေသာအျခားသူမ်ားအား ထိခိုက္ေစျခင္းတို႔ပါ၀င္ၿပီးယင္းတို႔သည္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာက်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကားမႈသို႔မဟုတ္ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာႀကိဳးကိုင္မႈထဲတြင္အႀကံဳး၀င္သည္ဟု ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီကဆိုသြားခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ေသာကိစၥမ်ားအတြက္ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရႏိုင္ပါသလား။ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားရ ပါမည္။ ေရာင္းကုန္တစ္ခုခုသို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသတင္းအခ်က္အလက္အတုမ်ားေပးပါ ကထိုသူအားဥပေဒအရဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ပါသည္။Website တစ္ခုတြင္ အမည္တု ျဖင့္၀င္ေရာက္အသံုးျပဳ႐ံုသက္သက္ျဖင့္ရဲကအေရးယူျခင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိ သေလာက္ ျဖစ္ေသာ္လည္းအမည္တုျဖင့္သတင္းမွားမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစျခင္းတို႔သည္ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာက်ၿပီးရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ပါသည္။
<မူပိုင္ခြင့္ရွိၿပီးအရာမ်ားအားUpload တင္ျခင္း>
မူပိုင္ခြင့္ရွိၿပီးသားအႏုပညာပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္အားတရားမ၀င္ရယူသံုးစြဲၿပီး အြန္လုိင္းသို႔တင္ျခင္းသည္ဥပေဒေၾကာင္းအရရာဇ၀တ္မႈ ေျမာက္ပါသည္။ ပမာဆိုရေသာ္မိမိ၏အိမ္တြင္းလက္ျဖစ္ဗီဒီယိုတစ္ခုတြင္အျခားသူမ်ားေရးဖြဲ႕ ထားေသာသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကိုတရားမ၀င္ရယူသံုးစြဲျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။မူပိုင္ခြင့္ရွိၿပီးအရာတစ္ခုအားမိမိ website ၌ထည့္သြင္းအသံုး ျပဳလိုပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရပါသည္။ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္အႏုပညာပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္သို႔မဟုတ္
အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈတစ္ရပ္ရပ္အား ေ၀ဖန္ေရးသားျခင္း၌မူရင္းအႏုပညာအား ထည့္သြင္းကိုးကားျခင္းကိုခြင့္ျပဳခ်က္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားပါသည္။
Website တစ္ခုခု (ဥပမာFacebook ေပၚတြင္တင္ထားေသာဓာတ္ပုံတစ္ခု) အားအျခားသူတစ္ဦးထံမွ်ေ၀မည္ဆိုပါကတကယ္တမ္းတြင္ခြင့္ျပဳခ်က္လိုပါ သည္။အဂၤလန္လိုႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ယင္းကဲ့သို႔မွ်ေ၀ျခင္းသည္ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္သည္။မူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သီခ်င္းမ်ားကိုခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့အသံုးျပဳေနၾကျခင္း သည္မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္။အြန္လိုင္းတြင္တင္သမွ် ဓာတ္ပံု၊ဗီဒီယို၊စာသားအားလံုးကိုတိုက္႐ိုက္ရယူအသံုးျပဳျခင္းသည္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။Google Search result ျဖင့္ရရွိလာေသာဓာတ္ပံုတစ္ပံု (အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားေသာဓာတ္ပံုမဟုတ္လွ်င္) အား ျပန္လည္ အသံုးျပဳ ျခင္းသည္ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းပါသည္။ထို႔အတူGoogle သည္YouTube တြင္ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူထားၿပီးျဖစ္ေသာသီခ်င္းႏွင့္Sound effect မ်ားစြာ ကိုအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းျဖင့္YouTube သံုးစြဲသူမ်ားအားမူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေတးဂီတဗီဒီယိုမ်ားအားရယူအသံုးမျပဳရန္ ေဖ်ာင္းဖ်ဖို႔ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ထားပါသည္။

မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒအားဂ႐ုမစိုက္ဘဲမူပိုင္ခြင့္ရွိေသာပစၥည္းမ်ားအားအြန္လိုင္းသို႔ တင္ျခင္း၊အြန္လိုင္းမွရယူအသံုးျပဳျခင္းတို႔သည္ဥပေဒေလးစားလိုက္နာမႈအား ေကာင္းေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေရးယူခံရႏိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္မူပိုင္ခြင့္ျပဳသူမ်ားသည္သူတို႔ပိုင္ပစၥည္းမ်ားအားတစ္ကိုယ္ေရအသံုးျပဳျခင္း အတြက္စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မရွိပါ။သို႔ေသာ္ယင္းပစၥည္းတို႔အားအြန္လိုင္းတင္ၿပီးshare လုပ္ျခင္းသည္ မူပိုင္ခြင့္ရွိေသာပစၥည္းအားလူအမ်ားအခမဲ့သံုးစြဲခြင့္ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း မည္ပါသည္။ယင္းသည္တရားမမႈဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းၿပီးႀကီးေလးစြာဒဏ္႐ိုက္ခံရ ႏိုင္ပါသည္။

<အနီးရွိWi-fi ကြန္ရက္ျဖင့္အင္တာနက္သံုးျခင္း>
လံုး၀ပြင့္ေနေသာWi-fi တို႔သည္password မလိုသျဖင့္ အလြယ္တကူ ၀င္သံုး႐ံုျဖစ္ပါသည္။data ပမာဏသက္သာေသာ္လည္းmalware စြဲႏိုင္ျခင္း၊ data ခိုးခံရႏိုင္ျခင္းတို႔ရွိသည့္အျပင္အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းပါသည္။အီလက္ထရြန္းနစ္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုအား ေငြေၾကးသက္သာလိုမႈျဖင့္ မ႐ိုးေျဖာင့္စြာ၀င္ေရာက္သံုးစြဲျခင္း ျပစ္မႈ ေျမာက္သည္ဟုဆိုပါသည္။Wi-fi အခမဲ့သံုးစြဲျခင္းသည္အမွန္တကယ္ အခမဲ့ သံုးစြဲခြင့္ျပဳေသာကြန္ရက္ေပၚ၌ ျဖစ္သင့္ပါသည္။မိမိ၏ကြန္ရက္သည္ opentype ျဖစ္မွန္းမသိဘဲWi-fi လႊင့္ထုတ္သံုးစြဲေနသူအခ်ဳိ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာကြန္ရက္ထဲ၀င္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္သံုးစြဲျခင္းသည္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ ျခင္းမည္ပါသည္။တစ္ဖက္လူကIP address အတိအက်သိၿပီး တိုင္ၾကားလွ်င္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းပါလိမ့္မည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment