ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမႈး၍ Security နည္းပညာရပ္မ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာအိုင္တီလူငယ္မ်ား၊ MCPA Member မ်ား၊ Computer Security ပိုင္းအား အေျခခံက်က် သိရွိလုိသူမ်ားအတြက္ Ireland ႏိုင္ငံ ECDL (European Computer Driving Licence Foundation Ltd) မွ ခ်မွတ္ထားေသာ သင္ရိုးမ်ားႏွင့္ အညီ သင္ၾကားမည့္ ICDL (IT-Security) သင္တန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔မွစ၍ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Security ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေခၚအေဝၚ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေစရန္၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ICT ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ Cyber Security Awareness မ်ားရရွိေစရန္ ႏွင့္ Cyber Security ပိုင္းအား ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ Cyber Security Exam မ်ားျဖစ္ေသာ CompTIA Security+ တို႔လို ဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ အေျခခံ Security ပိုင္းဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို သိရွိပိုင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသင္တန္းအား အေျခခံကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳတတ္သူမ်ားႏွင့္ Network ပိုင္းကို အေျခခံ သိရွိထားသူမ်ား၊ Computer Hardware ပိုင္းကို သိရွိထားသူမ်ားႏွင့္ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာ Security ပိုင္းအား ေလ့လာလိုသူမ်ား တက္ေရာက္သင့္ပါသည္။

Content Overview – “ICDL (IT-SECURITY)
  • Security Concepts Data Threats, Value of Information, Personal Security, File Security
  • Malware (Malicious Software) Definition and Function, Types, Protection
  • Network Security Network, Network Connections, Wireless Security
  • Secure Web Use Web Browsing, Social Networking
  • Communication E-mail, Instant Messaging
  • Secure Data Management  Securing Data Management, Secure Destruction
သင္တန္းကာလ                –  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၇) ရက္ မွ စက္တင္ဘာ (၂၅) ရက္အထိ (စေန၊တနဂၤေႏြ)
သင္တန္းအခ်ိန္                –  နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီ မွ ၁၁း၀၀ နာရီအထိ
သင္တန္းေၾကး                 –  ၁၀၀,၀၀၀ိ/ ( တစ္သိန္းက်ပ္တိတိ)
MCPA Member (50%)     –  ၅၀,၀၀၀ (ငါးေသာင္းက်ပ္တိတိ)
သင္တန္းသားဦးေရ           –  (၁၅) ဦး
သင္တန္းေနရာ                 – အေဆာင္ (၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MCPA ICT Lab၊ MICT Park၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။
သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ ညေန (၄) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔ လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း  ႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္ ၊ ဖုန္းနံပါတ္ – ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္း ႏိုင္ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။   အတန္းတက္ခ်ိန္၇၅ % မျပည့္ပါကသင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ။)