ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ – ကေမာၻဇအုပ္စုကုမၸဏီၾကီး၏ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ KBZ Gateway ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အနာဂတ္၏ အိုင္တီပညာရွင္မ်ားျဖစ္မည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ား အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳသင္တန္းတစ္ရပ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

KBZ Gateway ၏ HR ဌာနမွတာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္သို႕ ယမန္ေန႕က သြားေရာက္ကာ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳသင္တန္းအတြက္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္မတိုင္မီ KBZ Gateway မွ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေစျပီး တကယ့္လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
KBZ Gateway ၏ မန္းေနဂ်င္းဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ဦးႏိုင္ထြန္းေက်ာ္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုကာ ၎တို႕၏ ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္မ်ားအတြက္ အက်ဳိးရိွေစမည့္ KBZ Gateway ၏ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အိုင္တီက႑ဟာ လ်င္ျမန္စြာ ၾကီးထြားလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားနဲ႕ နီးကပ္စြာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕လာမယ့္အနာဂတ္အတြက္  ျပင္ဆင္စရာမ်ားကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားရဲ႕ လက္ထဲမွာပဲရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ KBZ Gateway ဟာ ဒီေက်ာင္းသားေလးေတြအတြက္ သူတို႕ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို ပိုမိုထက္ျမက္လာေအာင္ ျမင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားနဲ႕ ေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္တဲ့ ေနရာေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

KBZ Gateway သည္ အဆိုပါလုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳသင္တန္းမ်ားကို ႏို၀င္ဘာလတြင္ တစ္ၾကိမ္၊ ဧျပီလတြင္တစ္ၾကိမ္၊ စုစုေပါင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အိုင္တီအေျခခံအေဆာက္ အအံုပိုင္းဆိုင္ရာတြင္သာမက လက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိုင္တီကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ပါ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားနဲ႕ နီးကပ္စြာ အလုပ္အတူတြဲလုပ္ၾကဖို႕ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း အနာဂတ္ရဲ႕ နည္းပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမယ့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ပိုမိုျမင့္မားလာေစဖို႕ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ KBZ Gateway ရဲ႕ အဓိကဦးစားေပးအစီအစဥ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု KBZ Gateway ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Stephane Lamoureux က ဆိုခဲ့ပါသည္။

ယခုဖြင့္လွစ္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳသင္တန္း ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုးသြားသည့္အခါ KBZ Gateway သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒုတိယေလးလပတ္တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္သင္တန္းကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ကို ယခုထက္ ပိုမိုေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
“ယခုလုပ္ငန္ခြင္အၾကိဳသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းဟာ KBZ Gateway ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႕ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ အစီအစဥ္မ်ားထဲမွ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္”

KBZ Gateway ကုမၸဏီိအေၾကာင္းအရာ
KBZ Gateway ကုမၸဏီလီမိတက္ကို ကေမာၻဇလုပ္ငန္းစု၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား က်ယ္ၿပန္႕စြာတိုးခ်ဲ ့ရန္နွင့္ ၿမန္မာနိုင္ငံရွိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆက္သြယ္ေရး     က႑အား ခ်ိတ္ဆက္ပံ့ပိုးေပးၿခင္းၿဖင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္နိုင္ငံေတာ္အတြက္ကူညီ ပံ့ပိုးေပးေနမႈအားအရွိန္အဟုန္ ၿမွင့္တင္ရန္အတြက္တည္ ေထာင္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ားအား ထပ္ဆင့္ ၀န္္ေဆာင္မႈေပးရန္၊ KBZ၏လုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ၄င္းတို႕၏ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးတိုးတက္ ေအာင္ ၿမွင့္တင္ရာတြင္အေထာက္အကူေပးသူအၿဖစ္ ရပ္တည္ေပးရန္နွင့္ လူထုအတြက္ ေရြးခ်ယ္အသံုးၿပဳခြင့္ ပိုမိုမ်ားၿပားလာေစရန္ၿဖစ္ပါသည္။

KBZ Gateway ၏ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ၿဖစ္သည့္ Jupiter system VSAT  နည္းပညာ၊မိုဘုိင္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေဆာက္အဦ အမိုးေပၚတင္အင္တင္နာ၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ (POP)မ်ား၊ Oracle ႏွင့္ Gold partner လုပ္ငန္းမွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံတကာနွင့္ ၿပည္တြင္းက်ယ္ၿပန္႕စြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ၿပီးျပည့္စုံသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ၿမန္ၿပည္တစ္၀ွမ္းရွိ သံုးစြဲသူၿပည္သူမ်ားအား ေဒတာ၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္အတြက္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္ေခတ္မီျဂိဳဟ္တု ဆက္သြယ္ေရးေၿမၿပင္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စခန္းသစ္ တစ္ခုအားတည္ေဆာက္ထားၿပီး VSAT ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ပံ့ပိုးေပးသူအၿဖစ္ KBZ Gateway မွေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။