♪ " အင္တာနက္ကို Offline သံုးသည့္အခါ " ေဆာင္းပါးရွင္ - ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု) ♫


အင္တာနက္ဆုိသည္မွာ လုိင္းခ်ိတ္ထားမွ သံုး၍ရေသာ အရာျဖစ္သည္။ Webpage မ်ားသိမ္းထားၿပီး ျပန္ေခၚၾကည့္လွ်င္ Offline ၾကည့္၍ရေသာ နည္းလမ္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ browser မ်ားတြင္ Offline ဟူေသာ mode ရွိသည္။ ထုိ mode ျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ web content မ်ားကုိ Offline ၾကည့္ၾကပါမည္။

* Chrome Browser *
Chrome Browser တြင္ Offline mode က built in ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေၾကာင္းမသိလွ်င္ မည္သည့္ေနရာ၌ ရွာရမွန္းပင္သိမည္ မဟုတ္။ Offline mode ကုိ activate လုပ္ရန္ ဦးစြာႀကိဳးစားၾကပါမည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ Chrome browser ကုိ ဦးစြာေခၚတင္ပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ address bar ေနရာ၌ Chrome://flags ကုိ ႐ိုက္ထည့္ၿပီး enter ေခါက္ပါမည္။ Show saved copy button entry ကုိ ရွာပါမည္။ ၿပီးလွ်င္က်လာေသာ drop-down menu မွေန၍ Enable : Primary ကုိ ေရြးပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ Relaunch now ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး chrome ကုိ restart လုပ္ပါမည္။

ေနာက္အခ်ိန္တြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ Offline ၌ရွိေနသည့္အခါ ယခင္သြားခဲ့ဖူးေသာ Website ကုိ ျပန္ၾကည့္ရန္ႀကိဳးစားႏုိင္သည္။ ထုိကိစၥအတြက္ show saved cpoy button ကုိ ေတြ႕ေအာင္ရွာရပါမည္။ ယင္း button ကုိ ကလစ္ႏွိပ္လုိက္လွ်င္ Chrome သည္ Cache ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ယခင္ Website အေဟာင္းကုိ ဆြဲတင္လာပါမည္။ ထုိသုိ႔အသံုးဝင္မႈရွိသည့္အတြက္ Offline mode ကုိသံုးမည္ဆိုလွ်င္ Windows built in tool ျဖင့္ျဖစ္ေစ C Cleaner ျဖင့္ျဖစ္ေစ Cache ကုိရွင္းထုတ္လိုက္လွ်င္ webpage မ်ားကုိ browser က ျပန္လည္ေခၚတင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးဆံုးသြားပါမည္။ Offline ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ saved page ၾကည့္ျခင္း၏ ကြာျခားခ်က္မွာ Offline mode သည္ အၿမဲတေစ webpage အဂၤါအျပည့္အစံုကုိ ၾကည့္ႏုိင္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Offline mode ကုိသံုးသည့္နည္းတူ Offline Auto-Reload mode ကုိ အသံုးျပဳျခင္းသည္လည္း အက်ဳိးရွိပါ သည္။ ယင္း mode သည္လည္း chrome browser တြင္ built-in ပါဝင္လာပါသည္။ ယင္းကိုလည္း Chrome flags မွတစ္ဆင့္သြားႏုိင္ပါသည္။ ထုိအခါတြင္ browser ျပန္ဖြင့္လိုက္ပါက offline load မေပးႏုိင္ေသာ webpage မ်ား အလုိအေလ်ာက္ တက္လာပါမည္။ reloaded page မ်ား အလြန္တရာ႐ႈပ္ပြေနျခင္းမွ ကာကြယ္ ရန္ only Auto-Reload Visible tabs ကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးထားရပါမည္။

* Firefox *
Chrome မွာကဲ့သုိ႔ပင္ Firefox သည္လည္း webpage မ်ားကို cache ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ သိမ္းဆည္းထားေသာ web-page မ်ားကုိျပန္လည္ဆြဲတင္ၿပီး မူရင္းအတုိင္းျပသေပးႏိုင္သည္။ Work Offline mode ကုိ on ထားမည္ဟုဆိုလွ်င္ အင္တာနက္ပိတ္လိုက္ခ်ိန္၌ပင္လွ်င္ ယခင္သြားခဲ့ဖူးေသာ webpage မ်ားကို မူရင္းအတုိင္း ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္း mode ကုိ on မည္ဟုဆုိလွ်င္ browser ၏ အေပၚညာဘက္ ေထာင့္တြင္ရွိေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းသံုးေၾကာင္းထပ္ထားသည့္ button တြင္ ခလုတ္ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ developer button ကုိ ရွာ၍ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

Menu ဖြင့္လာလွ်င္ေအာက္ေျခပိုင္းတြင္ Work offline ဟူေသာ option ကုိ ေတြ႕ရပါမည္။ Offline ၌ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ယင္း option ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ မိမိယခင္က ဝင္ထြက္သြားလာဖူးေသာ website ရွိသည့္အခါ ယင္းကုိ Firefox က သိမ္းဆည္းထားသည့္ မူရင္းပံုစံအတုိင္းျပသေပးပါမည္။ ထုိသုိ႔ webpage မ်ားကုိ offline ျပန္ေခၚတင္မည္ဆိုလွ်င္ cache က အေရးႀကီးပါသည္။ Firefox ၏ offline mode ကုိအသံုးျပဳမည္ဟု စိတ္ကူး ရွိပါက Chrome browser မွာကဲ့သို႔ပင္ browser cache မ်ားကုိ ရွင္းလင္းမပစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

* Wikipedia *
Wikipedia သည္ အေသးစိတ္ႏႈိက္ႏႈိက္ခြၽတ္ခြၽတ္ေရးထားေသာ ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ ေဆာင္းပါးသန္းခ်ီ၍ စုေဝးတည္ရွိသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ မည္သည့္ပညာရပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည္ျဖစ္ေစ မိမိလိုေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခု ကုိ ရွာမေတြ႕ဆုိသည္မွာ အလြန္ရွားသည္။ Android အတြက္ ေပးထားေသာ အြန္လုိုင္းစြယ္စံုက်မ္း Android Wikipedia app ေနာက္ဆံုးထြက္ version တြင္ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ေသာ save option ကုိ ထည့္ေပးထားပါသည္။ ယင္းက မိမိ offline ဖတ္႐ႈလိုေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို offline ျပန္လည္ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ သိမ္းထားခြင့္ျပဳပါသည္။ Download ခ်သည့္သေဘာျဖစ္ပါသည္။

႐ိုး႐ိုး download ႏွင့္ ကြာျခားသည့္အခ်က္မွာ ေဆာင္းပါးမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္အလုိက္တစ္စု တစ္စည္းတည္း သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Reading list ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ Technology, Entertainment history ႏွင့္ အျခား ေခါင္းစဥ္မ်ားစြာ ပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္၍ ကားေပၚတြင္ပိတ္မိေနသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ မုိဘုိင္းဖုန္းလုိင္းမမိ၍ အင္တာ နက္မရသည့္အခါျဖစ္ေစ ပ်င္းရိေနရန္ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါ။ Andorid ဖုန္းထဲမွမိမိစိတ္ဝင္စားသည့္ Wikipedia ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကုိ ေကာက္ဖတ္ေန႐ံုသာရွိပါေတာ့သည္။

* Andorid *
မိမိ၏ Android ဖုန္း (သုိ႔မဟုတ္) တက္ဘလက္ထဲတြင္ Webapge မ်ားအား သိမ္းဆည္းဖတ္႐ႈေရးသည္ browser တိုင္းတြင္ အခြင့္အလမ္း မရွိပါ။ အင္တာနက္ကေႏွးၿပီး လိုင္းမၿငိမ္သည့္အခါ webpage မ်ားကုိ ေတြ႕ရဖုိ႔ ခက္ခဲပါသည္။ Webpage မ်ားကို သိမ္းၿပီးၾကည့္လုိလွ်င္ Opera ႏွင့္ Opera mini browser မ်ားရွိသည္။ ယင္းအျပင္ Webpage မ်ားကုိ offline တြင္ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ offline browser ကလည္း အေထာက္ အကူေပးႏိုင္သည္။

Offline browser ကိုအသံုးျပဳရသည္မွာ အလြန္လြယ္သည္။ ယင္း app က ေတာင္းဆိုသည့္ permission ထဲတြင္ မိမိ္၏ Photo, media ႏွင့္ ဖုိင္မ်ားအား access လုပ္ခြင့္ပါဝင္သည္။ ယင္းမွာလည္း အြန္လုိင္း content မ်ားကုိ မိမိ device ထဲတြင္ ေနရာတက် သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း app က ေနာက္မွလုိက္ၿပီး သိမ္းဆည္းေပးမည့္ link အေရအတြက္ကုိ မိမိက ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ မိမိ၏ data ပမာဏကုိ ေခြၽတာႏုိင္ရန္အတြက္ ယင္းသည္ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ဗီဒီယုိမ်ားႏွင့္ social media widget မ်ားကုိ download တြင္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါမည္။ သက္ဆုိင္ရာေဆာင္းပါးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပံုမ်ားကုိသာ သိမ္းဆည္းေပးပါမည္။

Offline browser ကုိသံုးမည္ဆိုလွ်င္ ယင္းကုိ Android ဖုန္း (သုိ႔မဟုတ္) တက္ဘလက္တြင္ intstall လုပ္ၿပီးေနာက္ ေခၚတင္ရပါမည္။ မည္သည့္ အရာကိုမွ သိမ္းထားျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ blank screen ကုိ ျမင္ရပါမည္။ အစိမ္းေရာင္+လကၡဏာေလးအား ႏွိပ္လိုက္ပါက မိမိ offline ၾကည့္လုိေသာ webpage ကို ေပါင္းထည့္ေပးပါမည္။ မိမိသိမ္းလိုေသာ page လိပ္စာကုိ ႐ိုက္ထည့္ေပးပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေခါင္းစဥ္အမည္တစ္ခုေပးပါ။ Image မ်ားထည့္ၿပီး သိမ္းမည္၊ မသိမ္းမည္ကုိ ေရြးေပးပါ။ Link မည္မွ်အထိ တစ္ၿပိဳင္တည္းခ်ိတ္ၿပီး သိမ္းမည္ကို ေရြးေပးရပါမည္။ အျမန္ႏႈန္းေကာင္းလွ်င္ Link အမ်ားဆံုး ငါးခုအထိ ေရြးျခင္းက download ျမန္ေစပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ အစိမ္းေရာင္ျဖင့္ ေပၚလာေသာ save ကုိ ႏွိပ္ေပးရပါမည္။ မိမိသိမ္းလိုေသာ website တိုင္းအတြက္ တစ္ႀကိမ္စီ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိပါသည္။

NetGuide Journal (Every Wedneday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment