သင္ Pokemon အေကာင္မ်ား ဖမ္းမိတာ မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် နာမည္မ်ား မွတ္ရခက္ခဲလာမွာပါ။ အဲဒီ Pokemon အေကာင္မ်ားရဲ႕ နာမည္မ်ားကို သင္ မွတ္ရလြယ္တဲ့ နာမည္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလို႔ရတာကို သင္သိရဲ႕လား ? Developer က မၾကာခင္က ျဖန္႔ခ်ီခဲ့တဲ့ Version အသစ္မွာ Pokemon မ်ားရဲ႕ နာမည္မ်ားကို ေျပာင္းလို႔ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ 0.33.0 Version မွာ နာမည္ေျပာင္းလို႔ရတဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ စတင္ ပါရွိလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ Pokemon Go ကို ဖြင့္ၿပီး ေအာက္ေျခမွ Poke Ball ကို ႏွိ္ပ္ပါ။

1

၂။ Pikachu Icon ပါတဲ့ Pokemon ကို ႏွိပ္ပါ။

2

၃။ နာမည္ေျပာင္းခ်င္တဲ့ Pokemon ကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။

3

၄။ နာမည္ေဘးမွ ခဲတံ အိုင္ကြန္ကို ႏွိပ္ပါ။

4

၅။ သင္ မွတ္ရလြယ္မယ့္ နာမည္ေျပာင္းေပးပါ။ OK ႏွိပ္ပါ။

5

ဒီနည္းအတုိင္းပဲ အျခား Pokemon မ်ားကိုလည္း နာမည္ေျပာင္းႏုိင္ပါတယ္။ Pokemon တိုင္းကို အကန္႔အသတ္မရွိ နာမည္ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ Pokedex မွာ မွတ္ပံုတင္ၿပီးတဲ့ Pokemon တိုင္းကို နာမည္ေျပာင္းႏုိင္ပါတယ္။ ေျပာင္းထားတဲ့ နာမည္ကို Pokemon ထဲမွာသာ ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး Pokedex ထဲမွာေတာ့ မူလနာမည္ကိုသာ ျပသေပးမွာပါ။