ႏိုင္ငံ ၆ ႏိုင္ငံတြင္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ျပဳလုပ္ေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ ျမန္မာလူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ရွိလာႏုိင္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္အလားအလာမ်ားအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ရွိလာႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြက္ကိုမႈ လူသားအေျချပဳ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးမ်ား တက္ေျမာက္ထားရန္ကိုသာ ဦးစားေပးေနေသး
ေထာင္စုႏွစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၏  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ႏွင့္ အနာဂတ္အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းအတြက္ ၎တို႔ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ႏိုင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ အာရွေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံ ၆ ႏုိင္ငံ တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေရွ႕ေျပး အြန္လိုင္းစစ္တမ္းတစ္ခု၏ ရလဒ္မ်ားကို တယ္လီေနာလုပ္ငန္းစုက ယေန႔ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါသည္။ ျမန္မာႏွင့္ အာရွရွိ လူငယ္မ်ားက နည္းပညာ၏ အေရးပါမႈကို လက္ခံေသာ္လည္း လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္ ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္မႈ နည္းပညာႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး အရည္အေသြး ႏွစ္ခုစလံုး လုိအပ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေၾကာင္း ရလဒ္မ်ားက ညႊန္ျပေနပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိေၾကာင္း ရလဒ္မ်ားက ေဖာ္ျပေနျပီး ေျဖဆိုသူ ၁၀၀% က စက္ရုပ္မ်ားျဖင့္ပါ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္  လုပ္ငန္းခြင္မ်ား သည္ ၎တို႕၏ အနာဂတ္ကာလတြင္ ရွိလာၾကမည္ဟု ေျဖဆိုၾကသည္။

အဆိုပါ ေစ်းကြက္စံု “အနာဂတ္အတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား” ဆိုသည့္ စစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ အိႏိၵယႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏို္င္ငံမ်ားမွ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္အၾကား လူငယ္ ၄၂၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။  စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို တယ္လီေနာလုပ္ငန္းစု၏ Facebook မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္မႈ အရြယ္အစားအျဖစ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလွ်င္ အထက္တန္း သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သား ၇၀၀ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

“ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ Facebookက တက္ၾကြ၊ ငယ္ရြယ္ျပီး မ်ားျပားလွတဲ့ အာရွတုိက္သားေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ထားတာမို႕ ဒီေနရာဟာ စစ္တမ္းေကာက္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးေနရာတစ္ခုလို႕ တယ္လီေနာအေနနဲ႔ ခံစားမိခဲ့တယ္” ဟု တယ္လီေနာ လုပ္ငန္းစုမွ လူမႈကြန္ရက္ဆုိင္ရာဒါရိုက္တာ Sheena Lim က ေျပာၾကားသည္။ “အခုလို စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္မႈကေန လူမႈ ကြန္ရက္ စစ္တမ္းေတြရဲ႕ စိတ္ဝင္စား စရာ ဘက္ျခမ္းေတြကို  အာရွလူငယ္ေတြရဲ႕ နည္းပညာနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြအေပၚ သေဘာထားေတြကို အလားအလာရွိတဲ့ စိတ္ဝင္စားစရာ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္မယ္လို႕ ကၽြန္မတို႔ထင္ျမင္မိပါတယ္။”

ျမန္မာ့ လူငယ္မ်ား – အနာဂတ္အလုပ္အကိုင္မ်ားမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ေသာ့ခ်က္
ျမန္မာႏုိ္င္ငံရွိ ၆၅% ေသာ လူငယ္မ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ အင္တာနက္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္က႑မ်ားရွိ အနာဂတ္ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမိေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကျပီး ၁၃% မွ်ေသာ လူငယ္အနည္းငယ္ကသာ သတိ ဝီရိယထား၍ စိတ္လႈပ္ရွားမိေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ ႏိုင္ငံ ၆ ႏုိင္ငံရွိ လူငယ္စုစုေပါင္း၏ ပ်မ္းမွ် ၆၃% က ၂၀၂၀ တြင္ ၎တို႔၏ အလုပ္အကိုင္မ်ား၌ မိုဘုိင္း/အင္တာနက္ နည္းပညာမ်ားက အေရးပါလာလိ့မ္မည္ဟု ေျပာၾကားၾကျပီး ၄၀% ေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားက ယင္းအခ်က္မွာ အထူးပင္အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။  ၂ % ေသာ လူငယ္မ်ားကသာ နည္းပညာသည္ အစစ္အမွန္အေရးပါျခင္းမရွိဟု ေျဖၾကားၾကသည္။

လူမႈ ဆက္ဆံေရး အရည္အေသြးကိုလည္း တည္ေဆာက္
တစ္ႏိုင္ငံမွ လြဲ၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ လူငယ္မ်ားအားလံုးက နည္းပညာမဟုတ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား သည္လည္း အနာဂတ္ကာလ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ အေရးပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူငယ္ ၃ ဦးလွ်င္ တစ္ဦး နီးပါး (၂၉%) က “ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ သိျမင္မႈ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မႈမ်ား” ကလည္း အေရးပါ ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။ ပါကစၥတန္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ လူငယ္အမ်ားအျပားသည္ အနာဂတ္ကာလ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိရန္ အေရးအပါအဆံုး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားမွာ “အျခားသူမ်ားကို တက္ၾကြေစသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္တို႔” ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကျပီး ၃၇%၊ ၃၆%၊ ၃၄% စီရွိၾကသည္။ စင္ကာပူလူငယ္ ၄ ဦးလွ်င္ တစ္ဦး ေက်ာ္ခန္႔ (၂၇%)မွာ “စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္စြမ္းႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းမ်ား” က ပိုမုိအေရးပါသည္ဟု ေျဖဆိုၾက သည္။ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ “မိုဘုိင္းႏွင့္ ဝက္္ဆိုက္ ဖန္တီးမႈႏွင့္ ကုတ္ေရးသားမႈ စြမ္းရည္” မ်ားမွာ အေရး အပါဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ၂၄% အထိ ေရြးခ်ယ္ၾကကာ မေလးရွားတြင္ ယင္းအခ်က္မွာ အထူးေရပန္းစားခဲ့သည္။ အခ်က္ အလက္ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာျခင္း၊ သုေတသနႏွင့္ ဘာသာျပန္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အနာဂတ္ကာလ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားတြင္ ၉% ျဖင့္ အေရးပါမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာလူငယ္မ်ားက သတ္မွတ္ၾကသည္။

စက္႐ုပ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားစြာကို လူမ်ား၏ ေနရာတြင္ အစားထိုးသြားမည္ ျဖစ္သည္
ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအလားတူ စက္႐ုပ္မ်ားသည္ လူသားမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို အနာဂတ္တြင္ အစားထိုး ေနရာယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ စက္႐ုပ္မ်ားက ေနရာယူသြားမည္ကိုမူ ၄၁% ေသာ ျပည္တြင္းမွ ေျဖၾကားသူမ်ားက ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္ယႏၱရားမ်ားက အဓိကေနရာယူသြားမည္ ဟုခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။

ယခုကဲ့သို႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ၄၄% ကလည္း ဤလုပ္ငန္း ၂ ခုတြင္ အဓိက သက္ေရာက္မည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး စကၤာပူႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔မွ ၃၈%၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ ၃၄% အသီးသီး ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။


 အာရွလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာနယ္ပယ္ဇယားသို႔ ဘယ္ေတြ ယူေဆာင္လာတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ
လူငယ္မ်ားအား အရည္အေသြးမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ ေမးျမန္းသည့္အခါတြင္ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ယူဆေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ ၃၀% ေသာ အမ်ားစုက လူငယ္အေတြးအေခၚရွင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဟုေျဖၾကားၾကျပီး ၂၄% ေသာ အိႏၵိယလူငယ္မ်ားကမူ ၎တို႔သည္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းျမင့္မားျပီး ထိုးထြင္းေတြးေခၚႏုိင္သူမ်ားဟု ေျဖၾကသည္။ ပါကစၥတန္ရွိ ၂၄% ေသာ အမ်ားစုကမူ ၎တို႔သည္ “မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အျမင္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္အျမင္ရွိသည့္ စိတ္အခံ” ရွိသည္ဟု ေျဖဆိုၾကသည္။ ႏွိဳင္းယွဥ္ရမည္ဆိုလွ်င္ စင္ကာပူ (၃၂%)၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ (၂၆%) ႏွင့္ မေလးရွား (၂၄%) မွ လူငယ္အမ်ားစုသည္ “တရားမွ်တသည့္ သေဘာထားမ်ိဳးႏွင့္ ခံစားခ်က္ ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးခ်င္သည့္ စိတ္ဆႏၵ” ရွိေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ “သခ်ၤာစြမ္းရည္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ အရည္အခ်င္း” ကို ႏွစ္သက္မႈ ၁၃% သာရွိေသာေၾကာင့္ နည္းပါးလွျပီး အိႏၵိယမွာလည္း ၁၃% သာရွိကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာမူ ၁၄% ရွိသည္။

နည္းပညာဆာေလာင္ျခင္း ႏွင့္ လူသားခ်င္းဆက္ႏြယ္မႈ
သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ နည္းပညာေရွ႕ေျပးေသာ အနာဂတ္အား စိတ္ဝင္စားမႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလူငယ္မ်ား၊ ပါကစၥတန္္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအားလံုးမွ တူညီစြာလက္ခံထားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ‘နည္းပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို နားလည္ထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္၊ ေလ့လာႏိုင္သေလာက္ လည္း သိရွိနားလည္လိုပါတယ္’ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေျဖၾကားသူအေရအတြက္ ၃၄ % ရွိသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ႏွင့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံတို႔သည္ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ား၌ လူသားမ်ား၏ ဆက္ႏြယ္ေနမႈကို အားေပးၾကၿပီး စင္ကာပူလူမ်ဳိး ၃၁ % ႏွင့္  မေလးရွားလူမ်ဳိး ၂၈ % တို႔က ‘အင္တာနက္အသံုးျပဳရျခင္းရဲ႕ အေကာင္းဆံုး အခ်က္က မတူညီတဲ့လူေတြ၊ အႀကံဥာဏ္ ေတြ နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းပါပဲ’ ဟု ေျဖၾကားထားသည္။

“လူငယ္ေတြက နည္းပညာ နဲ႔ နည္းပညာကေန ရရွိလာတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကို ေလးစားတန္ဖိုးထားရံုုတင္မက မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း ဖန္တီးႏိုုင္မႈစြမ္းအားျမင့္မားၿပီး စာနာမႈရွိတဲ့ သူေတြအျဖစ္ ခံယူက်င့္သံုတာကို ျမင္ေတြ႔ရတာ အရမ္းကို အားရေက်နပ္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ လူငယ္ေတြဟာ နည္းပညာ နဲ႔ အင္တာနက္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားရံုုသာမက ဒီနည္းပညာ နဲ႔ အင္တာနက္ဟာ သူတို႔ရဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ အေရးပါတယ္လို႔ ယံုၾကည္မႈ ရွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အလြန္ကို စိတ္တက္ၾကြမိပါတယ္။ အာရွဟာ တက္ၾကြတဲ့ ေနရာေဒသတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္မွာ မိမိတို႔ရဲ႕ လုုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အက်ိဳးရွိတဲ့ အေထာက္ပံ့ေပးႏိုုင္မယ့္ အလားအလာေကာင္းတဲ့ အရည္ခ်င္းရွိ လူငယ္ေတြရွိတဲ့ ေနရာေဒသတစ္ခုုအျဖစ္ တယ္လီေနာလုပ္ငန္းစုက ရႈျမင္ပါတယ္။” ဟု တယ္လီေနာ လုပ္ငန္းစု ၏ Head of Digital Capabilities ျဖစ္သူ Yasu Sato က ေျပာသည္။