စမတ္ analog နာရီမ်ားအတြက္ HP ႏွင့္ Movado ပူးေပါင္း

 


စမတ္ analog နာရီသစ္မ်ားအတြက္ Movado Group ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း HP က ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအရ HP ၏ smart platform ကို Coach, Hugo Boss, Ferrari, Tommy Hilfiger ႏွင့္ Juicy Couture တို႔၏ နာရီမ်ား၌ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ နာရီအားလံုးသည္ analog နာရီမ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ၎တို႔တြင္ စတီးလ္ကိုယ္ထည္မ်ားပါဝင္ၿပီး ေရစိုဒဏ္ခံႏိုင္ကာ အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရရိွႏိုင္သည္။ နာရီတစ္ခုစီတြင္ တုန္ခါစနစ္မွအစ စမတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္မည္ျဖစ္သလို OLED display ႏွင့္ LED light ျဖင့္ ရရိွႏိုင္သည္။ နာရီမ်ားသည္ ေန႔စဥ္လုပ္ရွားမႈမ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္ၿပီး iPhone ႏွင့္ Android ဖုန္းမွ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား၊ text message မ်ား၊ email မ်ား၊ social media update မ်ားႏွင့္ ျပကၡဒိန္သတိေပးခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည္။

Coach, Hugo Boss, Ferrari ႏွင့္ Tommy Hilfiger နာရီမ်ားတြင္ screen တစ္ခုပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး Juicy Couture နာရီမ်ားတြင္ LED notification light ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါနာရီမ်ားတြင္ analog လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ သာမန္ coin battery တစ္ခုကို အသံုးျပဳထားၿပီး စမတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အားသြင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဘက္ထရီကို သံုးစြဲမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ၅ ရက္မွ ၇ ရက္အတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

တန္ဖိုးမွာ ၁၉၅ ေဒၚလာမွ ၃၂၅ ေဒၚလာအထိ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ စမတ္ analog နာရီမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္မွ စတင္ကာ HP.com အျပင္ Macy’s ႏွင့္ Nordstrom ကဲ့သို႔ေသာ လက္လီအေရာင္းမ်ား၌ စတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

Ref: CNET
Credit Internetjouranl

သီဟထုိက္(ေဆြသဟာMobile)

0 comments:

Post a Comment