♪ " မင္မိုရီစားေသာ Browsers " ေဆာင္းပါးရွင္ - ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု) ♫


Windows Version တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် OS ၏ဖုိင္အရြယ္အစားႀကီးလာသည္။ ထုိ႔အတူ အျခား Third party app တို႔ကလည္း ၾကာေလ ဖုိင္အရြယ္အစားႀကီးေလျဖစ္သည္။ Photoshop လို Software မ်ဳိးမွာ ပိုဆုိးသည္။ Software မ်ားသာမကပါ browser မ်ားကလည္းစြမ္းေဆာင္ရည္ အလြန္ျမင့္မားလာသည္ျဖစ္၍ မင္မုိရီအလြန္စားလာပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ 4 GB RAM သည္ မူလကဆုိလွ်င္ အလြန္မ်ား ေကာင္းမ်ားပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ Software မ်ားကို အၿပိဳင္ဖြင့္သံုးသည့္အခါ 64 bit version မ်ား သံုးသည့္အခါ နည္းမ်ားေနသလားဟု စဥ္းစားမိပါသည္။

မင္မိုရီအလြန္စားေသာ browser တို႔၏မင္မုိရီအသံုးကုိ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းၾကည့္ၾကပါမည္။ Browser မ်ားအနက္အသံုးအမ်ားဆံုးမွာ Chrome ႏွင့္ Firefox browser မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ယင္းတုိ႔ကို ဦးစားေပး၍ ေျပာပါမည္။ ပထမဦးစြာ Chrome browser ကုိ ၾကည့္ပါမည္။ Chrome browser သည္ extension အမ်ားအျပား ထည့္သံုးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ tabs အမ်ားအျပားဖြင့္ထားၿပီး ၾကာၾကာသံုးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မင္မိုရီအလြန္စားသည္ဟု နာမည္ႀကီးသည္။ ကံေကာင္းသည့္ကိစၥမွာေနာက္ပိုင္းထြက္ Chrome browser တို႔တြင္ task manager အသင့္ပါလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Task manager ပါဝင္လာျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးမွာ မည္သည့္ tab ႏွင့္ extension တို႔က မင္မုိရီအမ်ားစုအား စားသံုးႏုိင္သည္ကို သိခြင့္ရျခင္းပင္။ ထုိသုိ႔သိရသျဖင့္ မင္မိုရီအလြန္အကြၽံစားေနေသာ အရာမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး ရပ္ဆုိင္းခြင့္ရလာပါသည္။ Task manager ကိုေခၚယူရန္အတြက္ Shift ႏွင့္ Esc ကို browser ဖြင့္ထားခိုက္တြင္ တြဲ၍ႏွိပ္ပါ။ ယင္းသည္ Window ငယ္တစ္ခုျဖင့္ ဖြင့္လာပါမည္။ Memory heading ကို ေရြးခ်ယ္ကလစ္ ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ RAM အမ်ားဆံုး စားေသာအရာတို႔ကို ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္တန္းစီ၍ ျပသ ပါမည္။ ယင္းထဲမွ မိမိပိတ္လုိေသာ task တစ္ခုကိုေရြးပါ။ ၿပီးလွ်င္ End process button ကုိႏွိပ္ၿပီး ပိတ္လုိက္ပါ။

Chrome browser သံုးထားေသာ memory ထဲမွအခ်ဳိ႕လြတ္ထြက္လာေစရန္ about : memory ကုိလည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Chrome ၏ task manager ထဲတြင္ stats for nerds ပါသည္။ ယင္းက Chrome ၏ about memory page ကိုလွမ္း၍ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ယင္းေနရာသုိ႔တုိက္႐ိုက္ေရာက္ရွိလုိသည္ဟုဆုိလွ်င္ အင္တာနက္လိပ္စာ႐ိုက္ထည့္ေသာေနရာ၌ about : memory ဟု႐ိုက္ထည့္ၿပီး enter ေခါက္ပါ။ Chrome ထဲရွိ memory အသံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္မ်ားကုိလာ၍ျပပါမည္။ ထုိထဲတြင္ မိမိ install လုပ္ထားေသာ extension မ်ားက RAM မည္မွ်စားသံုးေနသည္ ဟူေသာသတင္းအခ်က္အလက္လည္းပါဝင္ပါမည္။ Extension တို႔အနက္တြင္ Adblock plus သည္ မင္မိုရီအစားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါမည္။

Browser သံုးသည့္အခါ မိမိက အသစ္ဖြင့္သျဖင့္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာ Website က လမ္းလႊဲၿပီးပို႔သျဖင့္ျဖစ္ေစ tab တစ္ခုထက္မကရွိေနတတ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ tab တုိင္းသည္ အလုပ္လုပ္ေနမည္မဟုတ္ပါ။ ယင္းတုိ႔အထဲတြင္ idle ျဖစ္ေနေသာ tab မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔ထဲမွ idle ျဖစ္ေသာ tab တို႔ကိုရွင္းပစ္ ျခင္းျဖင့္လည္း မင္မုိရီအစားသက္သာႏိုင္ပါသည္။ Tab မ်ားလြန္းျခင္းသည္ မိမိၾကည့္လိုေသာ web page တစ္ခုအား ျပန္ရွာရာတြင္လည္း အခက္အခဲေတြ႕ေစပါသည္။

အလုပ္မလုပ္ဘဲၿငိမ္ေနေသာ tab မ်ားကိုရွင္းလင္းရန္အတြက္ One Tab ကို သံုးႏုိင္သည္။ ယင္းကို www.one-tab-com မွ download ခ်ယူႏုိင္ပါသည္။ Chrome ႏွင့္ Firefox ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအတြက္သံုးႏိုင္ေသာ add-on ျဖစ္ ပါသည္။ ယင္းက ပြင့္ေနေသာ tab အားလံုးကုိ စုစည္းၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ tab ေအာက္တြင္ စာရင္းတစ္ခုျဖင့္ ျပသေပးပါသည္။ Tab တစ္ခု တည္းေအာက္သုိ႔ဆြဲသြင္းလိုက္သျဖင့္ မင္မုိရီအစားသက္သာေစသည့္ျပင္ website အားလံုးကို တစ္ေနရာတည္းမွေန၍ ပိုမိုလြယ္ကူစြာစီမံခန္႔ ခြဲလာႏိုင္ပါသည္။ One Tab ကုိသံုးျခင္း ေၾကာင့္ မင္မုိရီစားသံုးမႈကုိ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သက္သာေစသည္ဟု အဆုိရွိပါသည္။ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳရာ တြင္ ယင္းရာခိုင္ႏႈန္းအထိမရရိွေသာ္လည္း မင္မိုရီစားျခင္းမွ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

Chrome က မင္မုိရီအသံုးျပဳျခင္းကုိ သိသာစြာေလ်ာ့နည္းေစမည့္ extension မ်ားထဲတြင္ The Great Suspender လည္းတစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကို www.bit.ly/gt suspend 357 မွေန၍ download ခ်ၿပီး အသံုးျပဳႏို္င္ပါသည္။ Chrome ၏ မင္မိုရီစားသံုးမႈကုိ ထိေရာက္စြာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ယင္းကို ဒီဇိုင္းဆြဲထားပါသည္။ ယင္းက မင္မိုရီစားသံုးမႈေလ်ာ့နည္းေစၿပီး မင္မိုရီအလြတ္မ်ားေပၚလာေစရန္အတြက္ ပြင့္ေနေသာ tab မ်ားကုိ park and suspend အျဖစ္ တစ္လွည့္စီျပဳလုပ္ပါသည္။ သံုးေနသည့္ tab ကို မင္မုိရီေပၚတင္ေပးလုိက္ မသံုးဘဲထားသည္ကို မင္မုိရီမွ ျဖဳတ္ခ်လိုက္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

The Great Suspender သည္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ tab မ်ားကုိ auto-suspend ျပဳလုပ္ေစရန္လည္း စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိအထိအခုိက္မခံလုိေသာ tab မ်ားကို White list တြင္ ထည့္သြင္းၿပီး Suspend ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစပါသည္။ ဤ extension သည္ သက္ဆိုင္ရာ website တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ web service တစ္ခု ဥပမာ Gmail အားအလ်င္အျမန္သြားေရာက္လုိပါက အထူး အသံုးတည့္ပါသည္။

မင္မုိရီအစားသက္သာေစေသာေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုမွ ေၾကာ္ျငာပိတ္ပင္တားဆီးေသာ ad blocker မ်ားထဲမွ မင္မုိရီအစား နည္းေသာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ad blocker တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Ad block Plus သည္ မင္မုိရီအလြန္စားသည့္အတြက္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး Adfender လို blocker တစ္ခုအား အသံုးျပဳႏုိင္ သည္။ ယင္းကို www. Adfender.com မွေန၍ download ခ်ၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Qblock သည္လည္း မင္မုိရီအစားသက္သာေသာ ad blocker တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းကို www.bit.ly / ublock 357 မွ download ခ်ၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ Adblock Plus ႏွင့္အသံုးျပဳေသာ filter တူေသာ္လည္း မင္မုိရီမ်ားမ်ားစားစား သံုးျခင္းမရွိပါ။

Chrome ကဲ့သို႔ပင္ လူသံုးမ်ားၿပီး မင္မုိရီစားသံုးမႈမ်ားသည္မွာ Firefox browser ျဖစ္ပါသည္။ ဤ browser သည္ ၾကာၾကာပြင့္ၿပီး active ျဖစ္ေလေလ မင္မုိရီစားသံုးမႈမ်ားေလေလျဖစ္သည္။ Firefox ၏ မင္မိုရီစားသံုးမႈ ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ browser restart လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ဖြင့္ထားသည္မွာၾကာၿပီျဖစ္ေသာ Firefox အားပိတ္ခ်ၿပီး ျပန္ဖြင့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တခုတ္တရ သတိထားေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ျပဳလုပ္ရမည့္အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ အလုိအေလ်ာက္ျပဳလုပ္မႈကုိအလုိရွိလွ်င္ Memory Restart ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ယင္းကို www.bit.ly/memoryrestart 357 မွ download ခ်ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အလြယ္တကူယူသံုးႏိုင္ေသာ add-on တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းက browser ၏မင္မိုရီစားသံုးမႈကုိ မိမိကုိယ္စား ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါမည္။

မင္မုိရီစားသံုးမႈ အလြန္မ်ားလာသည့္အခါ မိမိ အားသတိေပးပါမည္။ ထုိအခါတြင္ကလစ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ံုျဖင့္ browser restart ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤ add-on ကုိသံုး၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ မင္မုိရီအသံုးျပဳမႈ အဆင့္တစ္ခုကို ေက်ာ္လြန္သြားသည့္အခါ Firefox အားအလုိအေလွ်ာက္ restart က်သြားေစရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal
<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 


www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment