♪ “ေရာင္း၊၀ယ္ႏိုင္ေသာ Facebook ေစ်း႐ုံ” ♫


လူမႈကြန္ရက္စနစ္မ်ားသုံးျခင္းသည္ အရိွန္အဟုန္ပိုမိုျပင္းထန္လာေသာ ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရ တာမ်ားသည္ သက္သာ ေသာႏႈန္းထား၊ လ်င္ျမန္ေသာအျမန္ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလာၾကပါတယ္။ လူမႈကြန္ရက္စနစ္မ်ားေၾကာင့္ အေရးေပၚသတင္းမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း သုံးစြဲသူမ်ားၾကားပ်ံ႕ႏွံ႕ႏိုင္သလုိ၊ ကူညီမႈမ်ားလည္း အခ်ိတ္ အဆက္မိမိ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

လူမႈကြန္ရက္သုံး၍ စီးပြားေရးလည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ လူမႈ ကြန္ရက္ကိုအေျချပဳ၍ လုပ္ကိုင္မႈအမ်ားဆုံး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကေတာ့ online shopping မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အ၀တ္ အထည္ႏွင့္ အသုံးအေဆာင္မ်ဳိးစံုကိုအိမ္တိုင္ရာ ေရာက္ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ေပးေသာေၾကာင့္ ေစ်း၀ယ္ျခင္းကို ႏွစ္သက္သူမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆိုင္ခန္း တစ္ခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းထက္ ပိုမိုေသာ အက်ဳိးရိွျခင္းေၾကာင့္ online shopping လုပ္ကိုင္လာ သူမ်ား မ်ားျပားလာ ပါတယ္။ ေကာင္းက်ဳိးရိွသလုိ၊ ဆိုးက်ဳိးလည္းရိွပါတယ္။ ေရာင္းခ်သူ အခ်ဳိ႕မွ မမွန္မကန္ျပဳမူသလုိ၊ ၀ယ္ယူသူ မ်ားဘက္တြင္လည္း လိမ္လည္မႈျပဳသူ မ်ားရိွ ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ အြန္လိုင္းစနစ္သုံး၍ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းကေတာ့ အရိွန္ အဟုန္မပ်က္ စီးဆင္းေန ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ အြန္လုိင္းအေရာင္း အ၀ယ္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားရိွၿပီး၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား သည္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ယုံၾကည္မႈရေအာင္ အစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနကာ၊ မၾကာခဏ ဆိုသလို အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾက ပါတယ္။

အြန္လုိင္းအေျချပဳေရာင္း၀ယ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္းတြင္လည္း အြန္လိုင္းအေျချပဳေရာင္း၊ ၀ယ္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာရိွၿပီး အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားကေတာ့ နာမည္ဂုဏ္သတင္းႀကီးပါ တယ္။ အြန္လုိင္းအေရာင္းအ၀ယ္ေလာကတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Alibaba သည္၀င္ေငြမ်ားစြာရရိွၿပီး လူသိမ်ားေအာင္ျမင္ေနပါတယ္။

Alibaba လုပ္ငန္းစုကို တည္ေထာင္ခဲ့သူကေတာ့ Jack Ma ျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ဧၿပီလ၊ ၄ ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုံးခ်ဳပ္မွာ Hangzhou,Zhejiang တြင္တည္ရိွပါ တယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းလူခ်မ္းသာတစ္ဦးျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ Jack Ma သည္ သူ၏ လုပ္ငန္းကို အေမရိကန္ထိလည္းေျခဆန္႔ခဲ့ၿပီး၊ အေမရိကန္၏ ထိပ္ဆုံး အဆင့္ေခါင္းေဆာင္နဲ႔လည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္းကလည္း Jack Ma သည္ Hollywood နဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ Steven Spielberg ရဲ႕ ရွယ္ယာမ်ားကို ၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္။

လူမႈကြန္ရက္စနစ္မ်ားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္စားလာသည့္ အခါတြင္ Facebook သည္လည္း သူ၏ Marketplace ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မိတ္ဆက္လာခဲ့ပါတယ္။ Facebook ဟာ Marketplace ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ကစတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Facebook ဟာ Marketplace ကို Oodle ကို လႊဲေပးလိုက္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ မွာေတာ့ မူလ Marketplace ကိုပိတ္လိုက္ပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ပိုမို လြယ္ကူစြာျဖင့္ ေရာင္း၊ ၀ယ္ျခင္းမ်ား ျပန္ လည္ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Facebook ရဲ႕ ေရာင္း၊ ၀ယ္အဖြဲ႕မ်ားထဲသုိ႔ လစဥ္၀င္ေရာက္ေလ့လာသူ 450 million ခန္႔ရိွပါ တယ္။ "Craigslist (အေရာင္း၊ အ၀ယ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ ေရး website) ရဲ႕ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈဟာ ေဒသတြင္းအေရာင္း၊ အ၀ယ္လုပ္ငန္း အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ႀကီးမားမႈကို ျပသေနေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ့္အားစဥ္းစားမိေစပါတယ္”ဟု Marketplace ရဲ႕ product manager ျဖစ္သူ Bowen Pan ကေျပာပါတယ္။ အေ၀းမွ ကုန္ပစၥည္းကို၀ယ္ယူဖုိ႔ အဆင္မေျပသူမ်ားအေနျဖင့္ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းကို အနီး အနားမွပင္ ၀ယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မိမိလုိခ်င္ေသာ ပစၥည္း ကို ႐ိုက္ထည့္ရွာေဖြပါက အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေရာင္းမည့္ သူရိွပါက ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သူ၏ ေနရာအတိအက်ကို ေဖာ္ျပ ေပးမွာမဟုတ္ဘဲ ခန္႔မွန္းခ်က္ျဖင့္သာ ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ “ကြၽန္ေတာ္ တို႔အေနနဲ႔ သင့္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အမ်ဳိးအမည္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ဘာလိုခ်င္တာကို တိတိက်က် မသိခဲ့ဘူးဆုိရင္ေတာင္ ဆီေလ်ာ္တဲ့ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုညႊန္ေပးမွာပါ”ဟု Pan က ေျပာပါတယ္။

Facebook မွာ အေကာင့္တုမ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳေနျခင္းလည္းရိွရာ၊ ေရာင္း၀ယ္ သည့္ကိစၥတြင္လည္း အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္မႈပိုင္းကို လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါတယ္။ မ႐ိုးသားသည့္လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ပါက ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥမ်ားစြာရိွပါတယ္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ မိနစ္ ၅၀ ခန္႔ Facebook သုံးေနျခင္းေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ား လုိအပ္သည့္အခါ Facebook မွာပင္ ရွာေဖြ၀ယ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သုံးစြဲသူအမ်ားစုက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။

ၿမိဳ႕ထဲရိွစတိုးဆိုင္မ်ားကို သြားေရာက္မ၀ယ္ခ်င္သူမ်ား၊ သုံးလက္စပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခ်င္ သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္၍ အေရာင္း၊ အ၀ယ္ျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Facebook အေနျဖင့္ အခေၾကး ေငြေကာက္ခံျခင္း မရိွတာေၾကာင့္၊ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အပို ေငြေၾကးမကုန္က်ေတာ့ပါ ဘူး။ ေရာင္း၀ယ္သည့္ လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္၍ ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူၾကား ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွသည့္ကိစၥမ်ားကို Facebook အေနနဲ႔ တာ၀န္ယူမွာမဟုတ္ပါ ဘူး။ လူမႈကြန္ရက္ကိုအသုံးခ်၍ မေကာင္းမႈ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားလည္းရိွေသာ ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ား ကို ေကာင္းသည္ ထက္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရသလုိ၊ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းလည္း လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။

လူမႈကြန္ရက္တြင္ေတြ႕ဆုံ၍ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ ထုတ္ျခင္း၊ ေရာင္းစားျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ ေငြညႇစ္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ အေရာင္း၊အ၀ယ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္၍လည္း စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမေပးရန္ တားျမစ္ထားပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔မလြတ္ကင္းေသာ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လည္း ေရာင္းခ်လို႔ မရပါဘူး။

“အသုံးျပဳသူအားလုံးဟာေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သူျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေတြက ဘယ္ပစၥည္း၀ယ္မယ္ဆိုၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရိွၾကပါဘူး။ စနစ္ကိုအသုံးျပဳၿပီး၊ ေလွ်ာက္ၾကည့္ျခင္းကမွပစၥည္း တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို မ်က္စိက်ၿပီး ၀ယ္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚကာ ၀ယ္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု Pan က ေျပာပါေသးတယ္။ ဂိမ္းစက္အေဟာင္းမ်ား၊ နားၾကပ္မ်ား၊ ကားပစၥည္းအပိုမ်ား၊ အ၀တ္အထည္ မ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ ဖိနပ္မ်ား၊ လက္၀တ္ ရတနာမ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ဳိးအမည္ မ်ားစြာေရာင္းခ်၊ ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကုိယ္တိုင္ပင္ ေလ့လာအကဲျဖတ္သူ အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ရာ ေသခ်ာစိစစ္ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူရန္လိုအပ္ပါ တယ္။

Facebook ဟာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္ေပးေနရာ အခုအခါ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ျခင္းပင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပပြဲမ်ား က်င္းပသည့္အခါမွာ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (သို႔) စကား၀ိုင္းမ်ားက်င္းပ သည့္အခါမွာေသာ္လည္းေကာင္းအမ်ားစု ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ေအာင္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာပါတယ္။Mark Zuckerberg ဟာ အာရွတိုက္ မွာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပိုမိုေပးႏိုင္ဖို႔ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ကတည္းက သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံု ခဲ့ပါတယ္။ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ အႀကီးအကဲမ်ားကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ သူ၏႐ံုးကို ဖိတ္ၾကားျခင္းလည္း လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

 အိႏၵိယႏုိင္ငံကို Digital ႏုိင္ငံအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလိုသည့္အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ Narendra Modi နဲ႔ လည္း ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ကေတြ႕ဆံုမႈျပဳခဲ့ၿပီး၊ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ Facebook သုံးစြဲ ႏိုင္ ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ Zuckerberg သည္ ေက်ာင္းၿပီးခါစလူငယ္မ်ားကို လစာလံုေလာက္စြာျဖင့္ Facebook တြင္ အလုပ္ေပးသလို၊ အေမရိကန္ရွိ ပညာသင္ၾကားရန္ခက္ခဲေသာ ကေလးငယ္ မ်ားကိုလည္း ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။

ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားမေကာင္းသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အင္တာနက္စနစ္ ေတြကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ (သုိ႔) အခမဲ့ျဖင့္ သံုးစြဲႏုိင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အင္တာနက္နည္းပညာမ်ား သံုးစြဲခြင့္ကန္႔သတ္ခံထားရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ျပည္သူေတြအတြက္လည္း ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားက မိုးပ်ံ ပူေဖာင္းမ်ား၊ ၿဂိဳဟ္တုငယ္ မ်ားျဖင့္ ကြန္ရက္လိႈင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ဖို႔ ႀကံရြယ္ေပမယ့္ Facebook ကေတာ့ Drone ကိုအားျပဳ၍ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အြန္လိုင္းစနစ္က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းေၾကာင့္ အျပင္သြား၍ေစ်း၀ယ္ျခင္း ထက္အိမ္ ေနရင္းေစ်း၀ယ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သူ ပိုမ်ားလာခဲ့ပါၿပီ။ လူအခ်ဳိ႕ အတြက္ လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ပြင့္လင္းလာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ဳိး သမီးမ်ားအတြက္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ လာႏိုင္ပါတယ္။ ျမင္သမွ်၊ ထြက္သမွ်၊ ေနာက္ဆုံးေပၚသမွ် အမ်ဳိးအမည္ မ်ားကို မလိုအပ္ဘဲ၀ယ္ယူသုံးစြဲျခင္းသည္

အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ပိုက္ဆံ ျဖဳန္းတီးရာလည္း ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေငြေၾကးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္၍ ေနာင္တြင္ အခက္အခဲမျဖစ္ေစရန္ ေစ်းသုံးမလြယ္ဖုိ႔လည္း သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းတိုး
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment