♪ KBZ ဘဏ္မွ UnionPay အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ား မိတ္ဆက္ ♫


သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုယခု၀ယ္၊ ေနာင္မွေပးႏုိင္ေသာ အီလက္ထရြန္းနစ္ေငြေပးေခ်စနစ္၏ လြယ္ကူသက္သာမႈႏွင့္အတူ အျခားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္း ခံစားရရွိႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကေမၻာဇအုပ္စု၊ ကေမာၻဇဘဏ္ လီမိတက္သည္ KBZ UnionPay အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ားအား စတင္ထုတ္ေပးေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားေမွ်ာ္မွန္းထားသကဲ့သို႕ပင္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ားသည္ UnionPay International (UPI) ေငြေပးေခ်မႈ ကြန္ရက္ေအာက္တြင္ ရွိျပီး Classic ကတ္ႏွင့္ Platinum ကတ္ဟူ၍ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္္လုပ္ထားသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ အဆိုပါအေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္မည့္အျပင္ ေငြသားထုတ္ယူမႈမ်ားကိုလည္း သံုးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ကန္႕သတ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္လွေသာ အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ားသည္ ကေမာၻဇဘဏ္သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေငြေပးေခ်ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ လြယ္ကူသက္သာမႈရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ လစာထုတ္ရက္အထိိ မေစာင့္ဆိုင္း ႏိုင္ေသာအခါမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေစ၊ သာမန္ေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ အဆိုပါအေၾကြး ၀ယ္ကတ္မ်ားက လတ္တေလာေျဖရွင္းေပးမွာျဖစ္ျပီး ရယူထားသည့္ အေၾကြးက်န္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္တြင္ မိမိယူထားသည့္စာရင္းအတိုင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Smart chip နဲ႕ တည္ေဆာက္ထားျပီး ကတ္လံုျခံဳေရးအတြက္ ပင္ကုတ္နံပါတ္ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားရွိ ATM စက္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ UPI ကြန္ရက္ ေအာက္တြင္ရွိေသာ ATM စက္မ်ားတြင္ ေငြထုတ္ယူျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သကဲ့သို႕ အြန္လိုင္းမွ ေငြေပးေခ်ျခင္း မ်ားအတြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ အသံုးျပဳရာတြင္ အေျခခံေငြေၾကးစနစ္မွာ က်ပ္ေငြျဖစ္သည့္ အတြက္ ကေမာၻဇဘဏ္၏ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျမန္မာခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွစတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ ေငြထုတ္ ယူျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ားကိုအဆိုပါႏိုင္ငံမွ ေငြေၾကးလဲလွယ္ ႏႈန္းထားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕အျပင္ Platinum ကတ္အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ကေမာၻဇဘဏ္မွ ေပးအပ္ေသာ အထူးခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္ရွိ မည္သည့္စားေသာက္ခန္းမတြင္မဆို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တည္ခင္းနိုင္ခြင့္။ ထို႕အျပင္ UnionPay ၏ Asia Prestige အမည္ရ အစီအစဥ္ေအာက္ရွိ အထူးခံစားခြင့္မ်ားျဖစ္ေသာ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိေလဆိပ္မ်ား၏ VIP နားေနခန္းအသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ မီးရထားဘူတာရံု ၂၀ တို႕၏ နားေနခန္းအသံုးျပဳခြင့္၊ ျပည္ပခရီးသြားအာမခံတို႕ကို ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။
အေၾကြး၀ယ္ကတ္သည္ သာမန္ ATM ကတ္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀အားျဖင့္ မတူညီေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားဘက္မွ အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ားကို တာ၀န္သိစိတ္ဓာတ္ရွိရွိ အက်ိဳးအျပစ္ခြဲျခားသိကာ အသံုးျပဳဖို႕လိုမည္လည္းျဖစ္သည္။ ကေမာၻဇဘဏ္မွလည္း သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအၾကံဥာဏ္မ်ားကို ဘဏ္ခြဲမ်ား၊ Call စင္တာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူညီေပးသြား မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ကေမာၻဇဘဏ္မွ #KBZCreditSmart ဟူသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို အြန္လိုင္းတြင္ စတင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ မိမိတို႕ရယူထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို အခ်ိန္မီျပန္လည္ဆပ္ပါက အတိုးႏႈန္းတက္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႕ ေနာက္က်ေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ ေပးေဆာင္စရာလည္း မလိုပါ။ သို႕ရာတြင္ အခ်ိန္မီျပန္လည္မဆပ္ႏိုင္ပါက ႏွစ္စဥ္အတိုးႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ျပီး ဆက္တိုက္ အခ်ိန္လြန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ အပိုေဆာင္ေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

အေၾကြး၀ယ္ကတ္ျဖင့္ ၾကိဳတင္အသံုးၿပဳထား ေသာေငြမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ျပန္လည္ဆပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကေမာၻဇဘဏ္က သံုးစြဲသူမ်ား၏ မူလဘဏ္အေကာင့္ထဲမွပင္ ရယူထားေသာေငြေၾကးမ်ားကို ႏုတ္ယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႕၏ေၾကြးျမီမ်ားကို ဘဏ္ထဲသို႕ လစဥ္ပံုမွန္ ထည့္သြင္းေပးသြားမည့္ပံုစံျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူသည္ တိုက္ရိုက္ အေၾကြးယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားပါက ေပးေဆာင္ရမည့္အေၾကြးပမာဏကို အထက္ပါကဲ့သို႕ ကေမာၻဇဘဏ္အေကာင့္ထဲမွ အလိုေလ်ာက္ လစဥ္ ႏုတ္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ကေမာၻဇဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ထိုနည္းျဖင့္ မိမိဘဏ္အေကာင့္မွျဖစ္ေစ၊ ေငြသားလက္ငင္း ေပးေခ်၍ျဖစ္ေစ အေၾကြးေငြမ်ား ျပန္လည္ဆပ္ႏိုင္မည္ လည္းျဖစ္သည္။

“သံုးစြဲသူမ်ားဟာ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ကို မိမိတို႕ဘ၀အတြက္ အေရးပါဆံုးေသာအရာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳျပီး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ခံစားရရွိႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ကေမာၻဇဘဏ္က ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ မိတ္ဆံုစားပြဲ ၿပဳလုပ္ဖို႔ၿဖစ္ၿဖစ္၊ အားလပ္ ရက္ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးသြားဖို႕ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲဖို႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္နဲ႕ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါျပီ။ ခုလို ကေမာၻဇဘဏ္ရဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ကုန္ပစၥည္းအသစ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳျပီးေတာ့ သံုးစြဲသူမ်ားဟာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားခံစားႏိုင္ေတာ့မွာပါ။” ဟု ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“KBZ MPU UnionPay ကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားဟာ UnionPay ရဲ႕ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈ ကြန္ရက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၀ က ၃၅ သန္းေသာအေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ ေငြေပးေခ် မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းက ေလဆိပ္ ၄၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕ နားေနခန္းေပါင္း ၈၅၀ ေက်ာ္ကို အသံုးျပဳခြင့္အပါအ၀င္ နာမည္ေက်ာ္ဟိုတယ္ၾကီးေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္ၾကီးေတြ၊ ေစ်း၀ယ္ စင္တာေတြ၊ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြ အစရွိတဲ့ ဇိမ္ခံအထူးအခြင့္အေရးေတြ ရယူႏိုင္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ KBZ MPU UnionPay Platinum Asia Prestige အေၾကြး၀ယ္ကတ္ဟာ ျမန္မာခရီးသြားမ်ားရဲ႕ ခရီးသြားလာမႈနဲ႕ လူေနမႈပံုစံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကုိ အေကာင္းဆံုးနဲ႕ အမွန္တကယ္ျဖည့္ဆည္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Union Pay International ၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


Credit to ==> Myanmar Digital Life Journal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment