♪ “OS X ႏွင့္ Network ျပႆနာ” ♫


ကမၻာေပၚတြင္ တည္ၿငိမ္မႈအရွိဆံုး လံုၿခံဳမႈအားအေကာင္းဆံုး OS ကို ျပရ မည္ဆိုလွ်င္ Apple မွ ထုတ္လုပ္ေသာ OS မ်ား ကို ျပရပါလိမ့္မည္။ ကိစၥ အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ Apple ၏ OS မ်ားက အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ Apple မွ ထုတ္လုပ္ေသာ OS X တြင္မူ network ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အေတြ႕ရမ်ားေသာ OS X ၏ network ျပႆနာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

<Bluetooth အလုပ္မလုပ္ျခင္း>
Mac ကြန္ပ်ဴတာအား Bluetooth စနစ္သံုး Keyboard / Mouse / Speakers ႏွင့္ အျခားတြဲဖက္သံုးပစၥည္းတို႔အား Bluetooth ကြန္ရက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာ တြင္ ျပႆနာရွိသည္ဟုဆိုပါက စက္ႏွစ္ခုစလံုးရွိ device မ်ားတြင္ Bluetooth Switch on လုပ္ထားျခင္း ရွိမရွိ ဦးစြာ စစ္ေဆးရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ System Preference သို႔ သြားၿပီး Bluetooth စနစ္ျဖင့္ Pair လုပ္ျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးရ ပါဦးမည္။Pair ကိစၥတြင္ ျပႆနာရွိက Bluetooth ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လတ္ တေလာ ရွိေနသည့္ Devices ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ Pairing profile ရွိေနလွ်င္ ယင္းကို ဖ်က္ပစ္ရပါမည္။

 ၿပီးလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ယင္းတြင္ခ်ိတ္ဆက္မည့္ device တို႔ကို bluetooth ပြင့္ၿပီး Pair လုပ္ဖို႔ လိုပါသည္။ ထိုကိစၥအတြက္ ထုတ္လုပ္သူ၏ လမ္းညႊန္ ခ်က္ကို ဖတ္႐ႈလိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။Bluetooth ကြန္ရက္ထဲတြင္ မိမိ ခ်ိတ္ဆက္လိုေသာ device ျပန္ ေပၚလာသည့္အခါ Pair ကိုေရြးပါ။ ထိုသို႔ ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ဖက္စလံုး၌ Pair message ေပၚလာသင့္ပါသည္။ Pair ကိုႏွိပ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ iOS သို႔မဟုတ္ Apple watch ေပၚ တြင္ ဤသို႔ ခ်ိတ္ဆက္လိုပါက setting > Bluetooth သို႔ ဦးစြာသြားရပါမည္။ ယင္း iOS device ႏွင့္ Apple watch ေပၚတြင္ Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ Mac ကြန္ပ်ဴတာမွ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တူညီမႈရွိပါသည္။

<Email ပို႔၍မရျခင္း>
Email ပို႔၍မရေသာ အေၾကာင္းမ်ားစြာထဲတြင္ login ၀င္၍ မရျခင္းသည္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ password ေမ့လွ်င္ မိမိ၏ account ထဲ log in ၀င္၍မရပါ။ Email ပို႔၍ မရပါ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ email setting မွားေန ေသာေၾကာင့္ ပို႔႔၍မရျခင္းမ်ဳိး လည္းရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ သို႔မဟုတ္ Wi-Fi အင္တာနက္ အဆင္မေျပလွ်င္ လိုင္း အရွိျပေသာ္လည္း email ပို႔၍ မရပါ။ Remote mail server သို႔၀င္၍ မရ သည့္အခါတြင္လည္း email ပို႔၍ မရႏိုင္ပါ။ Email ပို႔၍မရျခင္း လက္သည္ကို ရွာႏိုင္ရန္ window > Connection doctor သို႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ အခ်က္
အလက္မ်ားပို႔၍ ျပည့္စံုစြာ သိႏိုင္ေစရန္ Diaganostics button ကိုႏွိပ္ၿပီး ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ယင္းက Connectivity option မ်ားကို သံုးၾကည့္ေစၿပီး ျပႆနာကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေစရန္ ကူညီပါမည္။

<Wi-Fi Signal အားနည္းျခင္း>
Mac ကြန္ပ်ဴတာ သို႔မဟုတ္ iOS device မ်ားတြင္ Wi-Fi connection မၾကာ ခဏ ေပ်ာက္ပါက အဓိကျဖစ္ေလ့ ရွိသည္ မွာ ကြန္ပ်ဴတာ သို႔မဟုတ္ device သည္ router မွ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ အကြာအေ၀းထက္ သိသာစြာ ပိုေ၀းေန ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သိသာစြာ ပိုေ၀းေနသည္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ျခင္းတြင္ အတိုင္းအာ အတိအက်ျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္ အခက္အခဲရွိပါ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိေနထိုင္ရာ အိမ္၏ အခန္းျပင္ဆင္ေနရာခ် ထားပံုႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ရန္ သံုးထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးေပၚမူတည္ၿပီး Wi-Fi လႈိင္းမ်ားေရာက္ႏိုင္သည့္ အကြာအေ၀း မတူေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းဟုဆိုရာ၌ အိမ္နံရံ မ်ားႏွင့္ ၾကမ္းခင္းအတြက္သံုးေသာ ပစၥည္းမ်ားက အေရးႀကီးပါသည္။

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ Wi-Fi ခ်ိတ္ရမရျခင္း ခ်ိတ္၍ခက္ခဲျခင္း ရွိသည္ ျဖစ္ေစ ပထမဆံုးလုပ္သင့္သည့္ အလုပ္မွာ router ကို ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တတ္ႏိုင္ သမွ် အနီးဆံုးသို႔ ေရႊ႕ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုနည္းျဖင့္ ျပႆနာေျပလည္သြားမည္လားဆိုသည္ကို ၾကည့္ရပါမည္။ ေျပလည္သည္ဟုဆိုလွ်င္ router ကိုခ်ိတ္ဆက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းမည့္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ထားမည္လားဆိုသည္ကို စဥ္းစားသင့္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ AirPort Express ကဲ့သို႔ေသာ network repeater ကိုသံုး၍ Wi-Fi ကြန္ရက္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ ရန္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။ Wi-Fi ျပႆနာေျပလည္ေစလိုသည္ဟုဆိုသည့္ ေနာက္ဆံုးထြက္ OS X သို႔မဟုတ္ iOS ကိုသံုးသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ယင္း OS ႏွစ္မ်ဳိးတို႔၏ version ေဟာင္းမ်ားတြင္ Wi-fi ျပႆနာရွိ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

<အင္တာနက္ခ်ိတ္၍ မရျခင္း>
မိုဘိုင္းအင္တာနက္ကိုသံုး၍ အင္တာနက္ခ်ိတ္၍ မရဟုဆိုလွ်င္ ႀကိဳတင္ သြင္းေငြ လက္က်န္ အလြန္နည္းသြားေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႀကိဳတင္ သြင္းေငြကို ကုန္ေအာင္သံုးခြင့္မျပဳဘဲ လက္က်န္အတိုင္းအတာ တစ္ခု ေရာက္သည္ႏွင့္ အင္တာ နက္လိုင္း ပိတ္ခ်လိုက္ေသာ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာ လူညစ္မ်ားလည္းရွိသည္ျဖစ္ရာ လိုင္းျပလ်က္ႏွင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္၍ မရဟု ဆိုလွ်င္ ဖုန္းလက္က်န္ေငြ မည္မွ်ရွိသည္ကို စစ္ရပါမည္။ အကယ္၍ router မွတစ္ဆင့္ခ်ိတ္ၿပီး အင္တာနက္သံုးသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ယင္း router ေကာင္းမ ေကာင္း စစ္ေဆးရပါမည္။

Router ေကာင္းေသာ္လည္း အင္တာနက္မရဟု ဆိုလွ်င္ ျပႆနာသည္ router ထဲသို႔ Signal မ၀င္မီေနရာ၌ ျပႆနာ ရွိႏိုင္ သည္။ ယင္းျပႆနာမွာ modem ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ISP ၏ လႊင့္လႈိင္း ကိုယ္တိုင္က အလြန္အားနည္းေနေသာေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ Online attack လုပ္ခံရျခင္း၊ အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ bandwidth က နည္းေန ၿပီး ထိုအခ်ိန္အတြင္း အင္တာနက္သံုးစြဲသူ အလြန္ အကြၽံမ်ားေနျခင္းသည္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္၍မရေသာ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ modem ကို resetting လုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ restarting လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။

ေနာက္ဆံုးထုတ္ firmware တင္ထားျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးျခင္း သည္လည္း အက်ဳိးမ်ားႏိုင္သည္။ ထိုကိစၥကို အေသးစိတ္သိရွိရန္အတြက္ modem ထုတ္လုပ္သူ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈရပါမည္။ အားလံုး စစ္ေဆးပါလ်က္ ျပႆနာရွိဆဲဟုဆိုလွ်င္ ISP လိုင္းက် သြားစရာ အေၾကာင္း ရွိသည္။ ထိုကိစၥအတြက္ ႀကိဳးဖုန္းမဟုတ္ေသာဖုန္း (ဥပမာ iPhone) ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ support page သို႔ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္သင့္သည္။ မိမိယူေနက် အင္တာနက္လိုင္းမရလွ်င္ အျခားေသာ အင္တာနက္လိုင္း ကိုသံုးၿပီး support page သြားရပါမည္။ မိမိသံုးေနက် အင္တာနက္လိုင္းတြင္ ျပႆနာရွိ မရွိ သိႏိုင္ပါမည္။

<PC ႏွင့္ Mac အၾကား ခ်ိတ္ဆက္၍မရျခင္း>
Windows ႏွင့္ Mac အၾကား ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းတြင္ ျပႆနာ ေပၚေလ့မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ခ်ိတ္၍မရဟု ဆိုလွ်င္ Mac ၏ System Preference > Sharing > Select Options သို႔၀င္ၿပီး SMB သံုး၍ Share လုပ္ထားေသာဖိုင္ႏွင့္ folder မ်ားတြင္ အမွန္ျခစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ထားျခင္း ရွိမရွိ စစ္ရပါမည္။ ယင္း ေနာက္ လိုအပ္လွ်င္ account password ထည့္ေပးၿပီး ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ ၾကည့္ရပါမည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment