♪ " Network Speed ျမင့္တက္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား " ေဆာင္းပါးရွင္ - ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု) ♫


ကြန္ပ်ဴတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မုိဘုိင္းပစၥည္းျဖစ္ျဖစ္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္၍ သံုးစြဲေသာေခတ္ႀကီးထဲသုိ႔ဝင္လာၿပီျဖစ္ရာ ကြန္ရက္ အျမန္ႏႈန္းေကာင္းဖုိ႔ ကိစၥကလည္း အေရးႀကီးလာပါသည္။ ကြန္ရက္အျမန္ႏႈန္းေကာင္းမွ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ပါ လိမ့္မယ္။ သံုးေနရင္းကပင္ ကြန္ရက္အျမန္ႏႈန္း ေႏွးေကြးလာျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ လံုးဝအလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္း မွာ ႀကံဳေတြ႕ေနက်ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ ညံ့ဖ်င္းေသာကြန္ရက္အျမန္ႏႈန္းသည္ စိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္ေကာင္းသည္။ ယင္းကိုျပဳျပင္ယူေရးကိစၥမွာသာ၍ပင္ခက္ခဲပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကြန္ရက္အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ယူႏုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားလည္းရွိသည္။ ယင္းတုိ႔ကို ေအာက္ပါ အတိုင္းေတြ႕ရပါမည္။

QOS ႏွင့္ Packet Shaping ကို အသံုးျပဳျခင္း။

Default အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ router သည္ ယင္းတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ traffic အားလံုးကို priority အတူတူပင္ ထားေလ့ရွိပါသည္။ အြန္လိုင္းတက္ၿပီး အလြန္႐ိုးရွင္းေသာအလုပ္မ်ားလုပ္သည့္အခါ ယင္းအခ်က္က အဆင္ေျပ ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ကြယ္တြင္ bandwidth အလြန္စားေသာ Program တစ္ခုကိုအသံုးျပဳသည့္အခါ (သုိ႔မဟုတ္) အျခားေသာအရာမ်ားကိုလည္း အြန္လုိင္းတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္းျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ program တစ္ခုသည္ ယင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ bandwidth ရေအာင္ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ traffic မ်ား၏ priority ကို ျပန္လည္စီစဥ္ေနရာခ်ထားျခင္းသည္ network speed တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစေရးအတြက္ အေကာင္း ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ 


Router အမ်ားစုသည္ traffic အား စီမံခန္႔ခဲြခြင့္ေပးရာတြင္ TCP/IP port အေပၚအေျခခံ၍ေပးအပ္ေလ့ရွိ ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ web page မ်ား ၾကည့္႐ႈေရးအတြက္ စံျဖစ္သည့္ HTTP traffic ကို ဦးစားေပးအသံုးျပဳလို ပါက port ကို အျခားေသာ port မ်ားထက္ ဦးစားေပးၿပီး higher priority တြင္ ထားေပးရပါမည္။ ယင္းက မိမိ၏ browsing speed ကို ျမန္ဆန္ေစပါမည္။ Connection Speed သည္ ယခင္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးစားေပးအဆင့္ခြဲျခားလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ browsing speed ျမန္ဆန္လာ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 


သုိ႔ရာတြင္ packet shaping ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကြန္ရက္တစ္ခုလံုး၏ အျမန္ႏႈန္းတိုးတက္လာေစရန္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ထားရပါမည္။ ယင္းက အခ်ဳိ႕ေသာ packet မ်ားပုိ႔ေဆာင္ေရးကိုသာ ပုိမုိျမန္ဆန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ Traffic shaping ျပဳလုပ္သည့္ကိစၥအတြက္ feature မ်ားကိုမူ router setting ရွိ QOS ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရပါမည္။ မိမိႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ port မ်ားကို traffic shaping ျပဳလုပ္မည္ဟု ေရြးခ်ယ္ထားပါက System ထဲတြင္ရွိေသာ IP address (သို႔မဟုတ္) MAC addressကိုသံုး၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္။

Firmware အသစ္ကို အသံုးျပဳျခင္း။

ကြန္ရက္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ software ပိုင္းကို စဥ္းစားမည္ဆုိလွ်င္ ယင္းအပိုင္း၌ စဥ္ဆက္မျပတ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခြင့္ရွိေနသည္။ Firmware ပိုင္းတြင္ကား ဤသို႔မဟုတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Router ထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ Firmware update မ်ားကို လုိအပ္သလို ထုတ္ေပးၾကရပါသည္။ Firmware အသစ္တစ္ခုတင္ျခင္းသည္ ေလာင္းကစားပြဲထဲ ဝင္သည္ႏွင့္တူသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းသို႔ Firmware အသစ္တင္သည့္ အေျခအေနတြင္ မိမိ၏ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲထားေသာ setting မ်ား ဆံုး႐ႈံးသြားႏုိင္၍ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္အပိုင္းကိုၾကည့္လွ်င္ ထပ္တိုး feature သစ္ မ်ားရလာျခင္း၊ bug မ်ားေပ်ာက္သြားျခင္း၊ compatibility ပိုင္းတြင္ တုိးတက္မႈမ်ားရွိလာျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရ ပါမည္။ ယင္းတိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကြန္ရက္တည္ၿငိမ္မႈအျမန္ႏႈန္းလည္း တိုးတက္လာႏုိင္ပါသည္။


ေနာက္ဆံုးထုတ္ Firmware ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ router ထုတ္လုပ္သူ၏ website မွ ရေလ့ရွိပါသည္။ လက္ရွိသံုးေနေသာ firmware အား update လုပ္ျခင္းသည္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ System admin အခြင့္အေရးရလွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္) Admin က ေထာက္ခံမႈေပးလွ်င္ လြယ္ကူစြာၿပီးေျမာက္ႏုိင္ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လြဲမွားေသာ Firmware ကို download ဆြဲခ်ၿပီး အသံုးျပဳမိလွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္) update ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အေႏွာက္အယွက္တစ္ခုခုႀကံဳခဲ့လွ်င္ ဒုကၡျဖစ္ႏုိင္ေျခလည္းရွိသည္။ ထုိအခါတြင္ မိမိ၏ router သည္ လွပေအာင္တန္ဆာဆင္ထားေသာ အုတ္ခဲတစ္လံုးသဖြယ္သာရွိပါလိမ့္မည္။


မိမိ၏ router အတြက္ official firmware update မရႏုိင္ခဲ့လွ်င္ custom firmware တစ္ခုခုကုိ အစားထုိး အသံုးျပဳၾကည့္ႏိုင္သည္။ ပမာဆုိရေသာ္ အခမဲ့ရႏိုင္ေသာ Open-source Firmware တစ္ခုျဖစ္သည့္ DD-WRT ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကို www.dd-wrt.com မွ download ဆြဲခ်ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ယင္း Firmware က feature သစ္အေတာ္မ်ားမ်ားကိုထပ္ထည့္ ေပးႏိုင္သည္။ Router Software အေတာ္မ်ားမ်ား တြင္ မေတြ႕ႏုိင္ေသာ control အခ်ဳိ႕ကိုပင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ Router စတင္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ယင္း Firmware ကို ကြၽမ္းက်င္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ အနည္းငယ္ မ်က္ေစ့လည္ ႏုိင္သည္။ မိမိ၏ router သည္ ယင္း firmware ႏွင့္လည္း အဆင္ေျပသည္။ Firmware ကိုလည္း လံုးလံုးလ်ားလ်ားအသြင္ေျပာင္းမည္ဟု စဥ္းစား ပါက စမ္းၾကည့္ျခင္းသည္ အက်ဳိးမယုတ္ႏုိင္ပါ။

Entender ကို အသံုးျပဳျခင္း။

မိမိအသံုးျပဳမည့္ device ႏွင့္ router တို႔ၾကားတြင္ လႈိင္းအားတိုးတက္ ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အျခားနည္းလမ္း မရွိေတာ့ပါက ေနာက္ဆံုးလုပ္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ Wireless range extender ကိုဝယ္ယူအသံုး ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကို Wireless repeater ဟုလည္း ေခၚၾကပါသည္။ ယင္း repeater သည္ ႀကိဳးမဲ့ ကြန္ရက္လိႈင္းကုိရွာေဖြၿပီး ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ေပးႏုိင္ေသာအစြမ္းရွိပါသည္။ Router မွလႈိင္းကုိဖမ္္းယူၿပီး ျပန္ လည္ ထုတ္လႊင့္ေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေစာင့္ဆိုင္းရခ်ိန္မရွိပါ။ ယင္းပစၥည္းကုိသံုးျခင္းေၾကာင့္ ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္ လႈိင္းကို ပိုမိုေဝးကြာေသာေနရာသုိ႔ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။


လႈိင္းအား သက္ေရာက္ေသာနယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းသည္ ကြန္ ရက္ဆက္သြယ္မႈကိုပုိ၍အသက္ဝင္ေစသည္။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မိမိလက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာပစၥည္းမ်ားကို ေနရာမေရႊ႕ႏုိင္ဟုဆုိပါက ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက အထူးပင္အသံုးဝင္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ယင္း repeater တို႔ကိုအိမ္သံုးမီးပလပ္ ေပါက္တြင္ထုိးစြပ္ၿပီး လက္ရွိလႈိင္း နယ္ပယ္ကုိ ထပ္ဆင့္တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႀကိဳးသြယ္၍ အသံုးျပဳရေသာ Ethernet connection ကိုလည္း အသံုးျပဳႏုိင္မည္။ မိမိအတြက္ ပို၍ အသံုးတည့္မည္ဆုိလွ်င္ ႀကိဳးသြယ္စနစ္ကို အသံုးျပဳရပါမည္။


ႀကိဳးသြယ္ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္နည္းသည္ ထပ္ခိုးေနရာ (သုိ႔မဟုတ္) ပန္းဥယ်ာဥ္ၿခံတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္ လႈိင္းမေရာက္ႏုိင္ေသာေနရာမ်ားသို႔ပါ လႈိင္းေရာက္ရွိေစႏိုင္သည္။ အားေကာင္းေသာႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္လႈိင္း သည္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာအျမန္ႏႈန္းကုိေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ extender သည္ အားေကာင္းေသာလႈိင္းကို ပံ့ပုိး ေပးႏိုင္သည့္ပစၥည္းျဖစ္ သင့္ပါသည္။ Extender တို႔သည္ ေစ်းခ်ဳိၿပီး set up လုပ္ရလြယ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လႈိင္းအားညံ့ဖ်င္းစြာရေနေသာေနရာတစ္ခုတြင္ စမ္း၍အသံုး ျပဳၾကည့္သင့္ပါသည္။

NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment