♪ " အေကာင္းဆံုး အခမဲ့ Photo Viewers " ေဆာင္းပါးရွင္ - ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု) ♫


Windows ထဲမွာ Photo viewer အဆင္သင့္ပါၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း viewer က အေျခခံအဆင့္မွ်သာရွိသည္။ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ၾကည့္႐ံုသက္သက္မဟုတ္ဘဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈပါ ျပဳလုပ္လုိသည္ ဟုဆိုလွ်င္ Third party မွ ထုတ္လုပ္ေသာ Photo viewer မ်ားလိုသည္။ ယင္းတုိ႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရပါမည္။
* Xn View *
www.xnview.com မွ အခမဲ့ download ခ်ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အလြန္တရာ feature စံုေသာ image viewer ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ viewer မ်ားကဲ့ သုိ႔ပင္ ဓာတ္ပံုဖုိင္ကုိ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္အတြက္ file browser တစ္ခုေပးထားၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ဓာတ္ ပံုဖိုင္မ်ားကို ရွာေဖြ၍ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည္။ ယင္း browser ကုိသံုး၍ ဓာတ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျခားေသာအသံုးဝင္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားထဲတြင္ moving, renaming, converting, Labelling ႏွင့္ rating တို႔ပါဝင္သည္သာကမ viewing image properties and EXIF information လည္း ပါသည္။ ယင္းတို႔က ဓာတ္ပံုမ်ားအား မိမိစိတ္ႀကိဳက္ စုစည္းရာတြင္ လြယ္ကူေစပါသည္။
User interface ကမူ အခမဲ့ရေသာ Photo viewer မ်ားအနက္တြင္ အ႐ိုးရွင္းဆံုးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ႐ိုး ရွင္းေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ ပမာဆုိရေသာ္ Batch Processing ႏွင့္ Batch Renaming ကဲ့သို႔ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားထည့္သြင္းေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓာတ္ပံုေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရာ တြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစပါသည္။
Xn browser တြင္းရွိ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု၏ Thumbnail သုိ႔မဟုတ္ preview တြင္ ဘယ္ကလစ္ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္လွ်င္ ယင္းဓာတ္ပံုအားသီးသန္႔ tab တစ္ခုျဖင့္ ဖြင့္ေပးပါမည္။ ယင္းေနရာမွေန၍အေျခခံဓာတ္ပံုတည္း ျဖတ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၏အက်ဳိးေက်းဇူးကို ရယူခံစားသည္။ အဆုိပါတည္းျဖတ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတြင္ resizing ၊ cropping ႏွင့္ red-eye removal စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ ယင္း app က ဓာတ္ပံုမ်ား၏ color ႏွင့္ contrast ကုိလည္း သင့္ေလ်ာ္သလုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ေပးသည္။ ယင္း button မ်ားမွာ မိမိလက္ျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ညိႇယူ ႏို္င္သည္။ အလုိအေလ်ာက္ ျပဳျပင္ေပးျခင္းကုိ အလုိရွိလွ်င္ Automatic Levles ႏွင့္ Automatic contrast တုိ႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ filter menu ကိုအသံုးျပဳ၍ဓာတ္ပံုတြင္အခ်ဳိ႕ေသာ effect မ်ားထည့္သြင္းႏိုင္ပါေသး သည္။
တစ္ပံုထက္မကေသာဓာတ္ပံုတုိ႔ကို Xn Browser မွေန၍ ဖြင့္သည့္အခါ ယင္းဓာတ္ပံုတစ္ပံုစီအား သီးျခား tab တစ္ခုစီျဖင့္ဖြင့္ေပးေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကို ေဘးခ်င္းကပ္အေနအထားျဖင့္ တစ္လွည့္စီၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ Tile ၊ Cascade စေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္လည္း ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဓာတ္ပံုဖုိင္မ်ားကို explorer မွေန၍ ဖြင့္သည့္အခါ Xn view သည္ လ်င္ျမန္စြာတက္လာၿပီး ယင္း၏ tool အစံုကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ folder မ်ားအတြင္းရွိေနေသာ ဓာတ္ပံုတို႔အား arrow key ျဖင့္ ဓာတ္ပံုေတြ တစ္ပံုၿပီး တစ္ပံုၾကည့္ႏုိင္ခြင့္ကုိလည္း ေပးထားပါသည္။ အကယ္၍ ဤ app ကို ဖြင့္ထားၿပီးျဖစ္လွ်င္ Xn view ထဲသုိ႔ ဓာတ္ပံုမ်ားကို drag and drop လုပ္ၿပီး ဖြင့္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။
အခမဲ့သံုးခြင့္ရေသာ Xn view ကုိ သံုးျခင္းသည္ မမွားႏုိင္ပါ။ ဤ program သည္ အထင္ႀကီးေလာက္ေသာ feature မ်ားပါသည္။ အလုပ္လုပ္မႈ လ်င္ျမန္သည္။ Interface ကလည္း႐ိုးရွင္းသည္။ ယင္း interface ကုိပင္ လူအမ်ားက ႏွစ္သက္ၾကပါလိမ့္မည္။ Installer ဖိုင္အျဖစ္သာမက Portable ဖုိင္အေနျဖင့္ပါရရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အာသီသအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ user မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ Zoner photo studio ကဲ့သုိ႔ေသာ္ အခမဲ့ viewer ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ interface က အနည္းငယ္ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းေနသည္။ အနာဂတ္ တြင္ ယင္းအားနည္းခ်က္ကုိျပင္ဆင္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
* Fast Stone Image Viewer *
www.faststone.org မွေနၿပီး အခမဲ့ download ဆြဲခ်၍ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အခမဲ့ရႏိုင္ေသာ Photo view မ်ားထဲတြင္အရြယ္အစားေသးၿပီး အလုပ္လုပ္ ပံုေပါ့ပါးေသာ tool တစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ feature မ်ား ၾကြယ္ဝစံုလင္သည္။ ဤ app ၏ file browser သည္လည္း Xn View ႏွင့္ အလြန္ဆင္တူသည္။ ဓာတ္ပံု ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Processing tool မ်ားေပးထားသလို organsing အတြက္ လုိအပ္ေသာ tool မ်ားကုိလည္း ေပးထားပါသည္။
Processing Tool မ်ားထဲတြင္Batch Conversion Renaming, Cropping, Rotating ႏွင့္ Light Adjustment တို႔ ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔ကို main toolbar မွ ေခၚယူအသံုး ျပဳႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ထင္ရွားေပၚလြင္ေသာ feature တစ္ခုမွာ compare selected image ဟူေသာ option ျဖစ္သည္။ ယင္းက တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ ဓာတ္ပံုေလးပံုအထိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ေစသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းဓာတ္ပံုတုိ႔ကို Zooming ႏွင့္ moving လည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။
Fast Stone Browser မွျဖစ္ေစ Explorer မွျဖစ္ေစ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုအားဖြင့္လိုက္သည့္အခါ ယင္းသည္ full screen mode ျဖင့္ ပြင့္လာပါမည္။ ယင္း mode ထဲတြင္ cursor ကုိေရႊ႕၍ အနားစြန္းမ်ားဆီသုိ႔သြားကာ option အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျမင္ေတြ႕ရေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ယင္း option မ်ားထဲတြင္ folder tree ၊ File altributes window ႏွင့္ editing pane တုိ႔ ပါဝင္သည္။ အကယ္၍ ဆႏၵရွိမည္ ဆိုလွ်င္ Full screen view အစား window view ျဖင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ယင္းအေနအထားတြင္ toolbar အား ရယူသံုးစြဲေရးမွာ ပို၍လြယ္ကူသည္။
Fast stone app သည္ hard drive ေပၚတြင္ 5 Mb မွ်သာေနရာယူသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ install လုပ္ရာတြင္ ျမန္သလုိဖြင့္ၾကည့္ရာတြင္လည္းျမန္သည္။ Fast stone Image viewer ကုိ installer version အျဖစ္ျဖင့္ သာမက portable version ျဖင့္လည္း ရရွိႏုိင္သည္။ ဤ app ၏ user inteface သည္ Xnview ေလာက္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ဒုတိယအေကာင္းဆံုး Photo viewer ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
* Zoner Photo Studio Free *
www.free.zoner.com မွ download ဆြဲခ်ၿပီး အခမဲ့ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အျမင္ပိုင္းအရ လွပတင့္တယ္မႈ အရွိဆံုး interface ကို ပို္င္ဆိုင္ထားပါသည္။ ဤ app ကုိ ၾကည့္ရသည္မွာ Photo viewer ႏွင့္ မတူဘဲ Photo suite တစ္ခုႏွင့္တူသည္။ Browser တြင္းရွိ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု၏ Thumbnail ကိုဖြင့္လိုက္သည့္အခါ ယင္းကို screen ၏ အလယ္တြင္ ဖြင့္ေပးပါသည္။ Manager tab သည္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပါသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင္ properties EXIF details ႏွင့္ GPS position မ်ားထိပါဝင္သည္။
ဓာတ္ပံုတည္းျဖတ္မႈအတြက္ tool အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေပးအပ္ထားရာ ယင္းထဲတြင္ cropping ၊ rotating ၊ changing color ၊ White balance ႏွင့္ exposure တို႔ ပါဝင္သည္။ တည္းျဖတ္လုိက္ေသာ ဓာတ္ပံုတုိ႔ကုိ မူလအရည္အေသြးအတုိင္းရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည့္အျပင္ မႀကိဳက္ပါက Restore Orginal button ကုိ ႏွိပ္၍ မူလအေနအထားသို႔ ျပန္သြားႏိုင္သည္။ အေျခခံအဆင့္မ်ားေပးထားေသာ Zoner Photo Studio Free သည္ အခမဲ့ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္တည္း ျဖတ္စြမ္းရည္မ်ားပါသည့္ Premium Version သည္ ၉၉ ေဒၚလာ က်သင့္ပါမည္။ Program အရြယ္အစားသည္ 315 Mb ရွိသျဖင့္ ဖြင့္သည့္အခါတြင္ အတက္ေႏွးပါသည္။
NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal
<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment