♪ " စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ B2B ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ကုိ MPT Business Brand မွ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ " ♫

No automatic alt text available.

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) က ၎၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ အသစ္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည္႔ ႀကိဳးလိုင္းဖုန္း (Fixed Line) ႏွင္႔ မိုဘို္င္းအဆင္႔ျမွင္႔တင္ထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ စီးပြားေရးဆုိင္ရာခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားအတြက္ MPT စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ မိတ္ဆက္သည့္ အထူးဝန္ေဆာင္မႈ တြင္ ေဖာက္သည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အၿမဲအဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ေနရသည့္ ေဒတာသုံးစြဲမႈႏွင့္ ဖုန္းဆက္သြယ္ခ်ိန္ မ်ားျပားေသာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ B2B Mobile Package ႏွင့္ B2B Data Plan တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

သီးသန္႔အဖြဲ႕လုိက္ သုံးစြဲလုိသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ B2B CUG ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈကိုရယူထားပါက အဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္း စာတုိေပးပုိ႔မႈ၊ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကို အခမဲ့ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အဖြ႔ဲ၏ လုိအပ္ခ်က္အလုိက္ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ရာတြင္ အကန္႔အသတ္မရွိ သုံးစြဲႏုိင္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ရန္ သီးသန္႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးစြမ္းသည့္ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားထဲတြင္ ေဖာက္သည္ မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ Mobile Remote Access ေခၚ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ Mobile Enablement Packages မ်ားလည္း ပါဝင္သည့္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည့္ B2B2C ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ တစ္စုတစ္စည္းတည္းအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဥပမာေပးရပါက ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားထံသုိ႔ အသိေပးစာ၊ သတိေပးႏႈိးေဆာ္စာ သို႔မဟုတ္ အေရာင္းဌာနဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔သည့္ ပုိ႔စာ စသည့္ဖုိင္ဆုိက္ႀကီးသည့္ စာတုိ ေပးပို႔ျခင္း မ်ား၊ ဆက္သြယ္မႈမ်ား၊ အခ်က္အလက္မွ်ေဝေပးပို႔ျခင္းမ်ားကုိ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ကြန္ရက္ကုိ အသုံးျပဳကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္္။ 

အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈပံုစံတစ္ခုစီတုိင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားတုိင္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီႏုိင္မည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူထားျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး MPT ၏ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳႏုိ္င္မႈျဖင္႔ အသုံးျပဳေပးပုိ႔ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတြက္ B2B@mptjo.com.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမေအာက္ ဖုိက္ဘာ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ IP-VPN ကို ထပ္တုိးခ်ဲ႕ထားေသာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ အမ်ဳိးအစားမ်ားအျပင္ MPT ကြန္ရက္တြင္း သီးသန္႔ B2B ဝန္ေဆာင္မႈကုိ MPT ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္မွသာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။


MPT မွ Chief Commercial Officer MPT-KSGM ျဖစ္သူ Mr Koichi Kawase က အဆုိပါတုိးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္သစ္ျဖစ္တဲ့ MPT Business Brand ကုိ စတင္ျခင္းနဲ႔ သီးသန္႔ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို မိတ္ဆက္ျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ B2B မုိဘုိင္းအင္တာနက္ေစ်းကြက္ကုိ ဦးေဆာင္ဖုိ႔ နည္းဗ်ဴဟာရဲ႕ ေနာက္တစ္ဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဝန္ေဆာင္မႈကုိ ျမန္မာျပည္ကအႀကီးမားဆုံးကြန္ ရက္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကြန္ရက္အေပၚမွာအေျခခံၿပီး အထူးေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ ကိုက္ညီမႈရွိတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ”

“ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မွာ ၇ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာဖုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီတုိးတက္မႈနဲ႔အညီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရာမွာ အကူအညီတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ” ဟု ေျပာသည္။

NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment