♪ တယ္လီေနာ၏ ႏႈန္းထားသက္သာေသာ ႏိုင္ငံ တကာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ အထူး ပရိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္မ်ား စတင္ ♫


တယ္လီေနာ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္း တယ္လီေနာကို အသံုးျပဳပါက ယင္းႏိုင္ငံ ႏႈန္းထားမ်ားခန္႕သာ ကုန္က်ေစမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုႏွင့္ အတူ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ၎တို႔၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားထံသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ ေခၚဆိုမႈအတြက္ ႏႈန္းထားခ်ိဳသာ သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ အထူးပရိုးမိုးရွင္း အစီအစဥ္တစ္ခုကိုပါ မိတ္ဆက္လိုက္ေပးလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္သြားေရာက္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ တစ္ႀကိမ္ စာရင္း ေပးသြင္းခ ၅၀၀ က်ပ္က်သင့္မည့္ အထူး ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို တယ္လီေနာျမန္မာမွ မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီး တစ္ႀကိမ္လွ်င္ စတင္ စာရင္းသြင္းခ်ိန္ကစကာ ၂၄ နာရီၾကာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ကာလအတြင္း ေရာက္ရွိႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္ျပည္တြင္းဖုန္းနံပါတ္ကိုမဆို ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားအား ၂၅ က်ပ္/မိနစ္ ႏႈန္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး (ဥပမာအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ dtac၊ True ႏွင့္ AIS, မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ MAXIS၊ Celcom ႏွင့္ digi) ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မည္သည့္ဖုန္းနံပါတ္ကိုမဆို ၁၅၀ က်ပ္/မိနစ္ ႏႈန္းထားျဖင့္ ေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ အဝင္ဖုန္းလက္ခံမႈကိုမဆို ၅၀ က်ပ္/မိနစ္ ႏႈန္းထားျဖင့္ လက္ခံေျပာဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနႏွင့္ စာတိုေပးပို႔မႈမ်ားအား SMS တစ္ေစာင္လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ႏႈန္းထားျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဝင္စာတို လက္ခံမႈမ်ားကိုမူ အခမဲ့လက္ခံႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အင္တာနက္ ေဒတာအသံုးျပဳခအေနႏွင့္ အလြန္သက္သာသည့္ႏႈန္းထားတစ္ခုျဖစ္ေသာ ၈ က်ပ္/MB ႏႈန္းထားျဖင့္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါမည္။ စာရင္းေပးသြင္းရန္အတြက္ ‘500’ သို႔ TMROAM ဟုစာတို ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈအား My Telenor App မွလည္း စာရင္းေပးသြင္း ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၾကိဳတင္ေငြျဖည့္ (prepaid) အသံုးျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ *979*2*5*2# သို႔ဆက္သြယ္၍လည္း စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူမ်ား သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ dtac ႏွင့္ digi အသံုးျပဳေသာ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ အျခားေသာ အထူးပရိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ကိုလည္း တယ္လီေနာက မိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။

အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈအား ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ား အေနႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစု မ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ dtac ႏွင့္ digi ဖုန္းနံပါတ္မ်ားထံသို႔ ၅၀ က်ပ္/မိနစ္ ႏႈန္းထားျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ ႏိုင္ကာ စာတိုေပးပို႔မႈမ်ားအား SMS တစ္ေစာင္လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ႏႈန္းထားျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈ အား ရက္ ၃၀ အတြက္ တစ္ႀကိမ္ စာရင္းေပးသြင္းခ ၁,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စာရင္းေပးသြင္းရန္အတြက္ တယ္လီေနာ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ 500 သို႔ TMIDD ဟု စာတိုေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ Prepaid အသံုးျပဳသူမ်ား အေနႏွင့္ *979*2*5*1# သို႔ဆက္သြယ္၍လည္း စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

“အခု မိတ္ဆက္လိုက္တဲ့ အထူးပရိုးမိုးရွင္း အစီအစဥ္ေတြဟာ အဆန္းသစ္ဆံုးနဲ႔ ေစ်းႏႈန္း အသက္သာဆံုး ဖုန္းေခၚဆို မႈေတြ၊ ေဒတာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို တယ္လီေနာ အသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ အျပင္ဘက္ ေရာက္ရွိေနသည့္ တိုင္ေအာင္ ရရွိႏိုင္ေစရမယ္ ဆိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကတိကဝတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြကို သြားေရာက္လည္ပတ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ခရီးသြား အေရအတြက္ တိုးျမင့္ လာတာနဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုမိတ္ဆက္လိုက္တဲ့ အစီအစဥ္ကေနၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ roaming အေတြ႔ အႀကံဳကို တယ္လီေနာ သံုးစြဲသူခရီးသြားေတြထံ ေပးအပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္း အသက္သာဆံုး  ႏိုင္ငံတကာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက သံုးစြဲသူေတြ အေနနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံေတြက သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြဆီကို အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ Marketing Officer ျဖစ္သူ Joslin Myrthong က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။Credit to ==> Digital Times
<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment