♪ “နည္းပညာနဲ႔ ကုစားျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း” ♫


ျဖစ္စဥ္တစ္ခု၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၏ အေျခအေန ျပင္းထန္မႈရိွမရိွ (သို႔) အတက္၊ အက်၊ အလယ္အလတ္အဆင့္မ်ား ကို ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ အေရာင္ မ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပတတ္ၾကပါသည္။ အေရာင္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ အေၾကာင္း အရာအေသးစိတ္ကို မေလ့လာခင္အၾကမ္းအားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း သုံးသပ္ႏိုင္ပါ သည္။ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပျခင္းႏွင့္ အျခား ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာတို႔တြင္အေရာင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကပါသည္။ နည္းပညာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္အခါတြင္လည္း အေရာင္ထူးထူးျခားျခားမ်ားကို အခုအခါပိုမို မိတ္ဆက္လာၾကပါသည္။

နည္းပညာပစၥည္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္အသုံးျပဳသည့္အခါ အေရာင္ဆန္းမ်ားက ပိုမိုေပၚလြင္ေစၿပီး၊ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ၾကည့္႐ႈေနရေသာ မ်က္စိ မ်ား အနားရသက္သာေစရန္ အတြက္ကေတာ့ ေအးျမမႈကို ေဆာင္သည့္ အေရာင္မ်ားက အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။ နည္းပညာတိုးတက္လာေသာ အေျခအေနတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္းအရာ မ်ားနဲ႔ပတ္သက္၍ အသုံးမ်ားေသာအစိမ္းေရာင္မွာ ပိုမိုစိုျပည္လာရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ နည္းပညာစနစ္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကိုသုံး၍ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ ရိွအဖိုးတန္ အရာ မ်ားကို ရယူေသာအခါအခ်ဳိ႕ ေသာေနရာမ်ားတြင္ အစိမ္းေရာင္သစ္ပင္ မ်ားမွာ ၿပိဳလဲၾကရပါသည္။ နည္းပညာစနစ္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ရသလုိ၊ နည္းပညာစနစ္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို အားျပဳ၍ပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္း ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

ေန႔စဥ္လိုအပ္ေသာ ေလာင္စာႏွင့္စြမ္းအင္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မညစ္ညမ္းဘဲ သန္႔စင္စြာရရိွေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားမွ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ၊ လူသုံးမ်ားေနေသာ နည္းလမ္းမွာ ဆိုလာ စြမ္းအင္ျဖစ္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးမသြယ္တန္းရေသးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနေရာင္ျခည္မွ ရရိွ ေသာစြမ္းအင္ကို သိုေလွာင္သုံးစြဲၾကပါသည္။ ဆိုလာျပားမ်ား၏ အရြယ္အစား မွာ သိပ္မႀကီးေသာေၾကာင့္ အသုံးျပဳသူမ်ား အတြက္ ၀န္မပိုေစပါဘူး။ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ႀကီးေသာ လုပ္ငန္း တစ္ခုမွာ Solarcity ျဖစ္ပါသည္။ Solarcity ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ ခဲ့ၿပီး၊ ႐ုံးခ်ဳပ္မွာ San Mateo တြင္ တည္ရိွပါသည္။ Solarcity သည္ Tesla နဲ႔လည္း ပူးေပါင္းပါသည္။ သန္႔စင္ေသာေလာင္စာကို ေနအိမ္အတြက္သာမက သြားလာေရးယာဥ္မ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါ သည္။ ေလာင္စာဆီသုံးကားမ်ားေနရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ေခတ္စားပါက အိမ္မွာပင္ ဖုန္းအားသြင္းသလို၊ အားသြင္း၍ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါမည္။ ဆိုလာစနစ္ မွာ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အိမ္ပိုင္မဟုတ္သူမ်ား၊ အိမ္ရွင္ႏွင့္အတူတကြေနၾကရသူမ်ားမွာ ဆိုလာစနစ္ ထက္ သာမန္လွ်ပ္စစ္စနစ္ကို ပိုႏွစ္သက္ႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ရေသာ မိသားစုမ်ား၊ အလုပ္အတြက္ ခရီးမၾကာခဏ သြားၾကရသူမ်ား၊ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား သူမ်ားသည္ အိမ္တြင္ရိွခ်ိန္ နည္းေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို တစ္ေန႔တာ၏ အခ်ိန္ပိုင္းမွ်ကိုသာ အသုံးျပဳၾကပါသည္။ ထိုသူမ်ားအတြက္ လည္း ဆိုလာ စြမ္းအင္စနစ္ကို အိမ္တြင္ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္သုံးစြဲဖုိ႔မွာ ေငြထပ္ ကုန္ျခင္းဆိုၿပီး သုံးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ နည္းပညာ သတင္းေရးသား သူ Tim က
“အိမ္တစ္လုံးစာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ေပးမည့္ စက္ပစၥည္းမွာေနရာယူထားၿပီး၊ အသုံးျပဳမႈနည္းပါက အခ်ည္းႏွီးပါပဲ” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ သဘာ၀မွ ေပးထားေသာအရာမ်ားထဲတြင္ ေရအားမွလည္း စြမ္းအင္မ်ားစြာကို ထုတ္ေပး ႏိုင္ပါသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ မ်ားကို အသုံးျပဳရေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားခံရပါသည္။ အရင္းအျမစ္တည္ရိွရာေဒသမွာ ဆိုးက်ဳိး ခံစားရၿပီး၊ အေ၀းမွသူမ်ားမွာ အက်ဳိးခံစားရဖြယ္ရိွေသာေၾကာင့္ မည္သုိ႔ေသာ နည္းပညာသုံးသုံးကန္႔ကြက္မႈျပဳၾကပါသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္ မ်ား မပ်က္စီးေစရန္ နည္းပညာပစၥည္းမ်ား၊ စနစ္မ်ားသုံး၍ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းျပဳၾကပါသည္။ ေက်ာက္မီး ေသြး၊ ဖြဲ၊ မစင္၊ အမိႈက္မ်ား (စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား) မွလည္း စြမ္းအင္မ်ား ထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားကေတာ့ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ႏ်ဴးကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိမ်ား တည္ေဆာက္အသုံးျပဳၾကပါသည္။ နည္းပညာျမင့္ ႏ်ဴးကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိမ်ားမွာအသုံး၀င္ေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈျဖစ္ေပၚပါက၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္သင့္ခံရပါက အေဆာက္အအုံ တည္ရိွရာအ၀န္းအ၀ိုင္း သာမကဧရိယာ အမ်ားအျပားထိခိုက္ၾကရၿပီး၊ ေနရပ္ စြန္႔ခြာမႈပင္ ျပဳၾကရပါသည္။ ႏ်ဴးကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိမ်ားသည္လည္း ကန္႔ကြက္ခံၾကရၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း ျပဳေနၾကပါသည္။ ေလအားကိုအေျချပဳ၍ စြမ္းအင္ထုတ္ လုပ္ျခင္းမွာလည္း အခ်ဳိ႕ေသာေဒသတြင္ ကန္႔ကြက္ခံရပါသည္။ အေမရိကန္ရိွ Grafton ႏွင့္ Windham ေဒသတြင္လည္း ေလရဟတ္တိုင္မ်ား တည္ေဆာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ ၍ သေဘာမတူမႈမ်ားရိွပါသည္။ ထုိေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ လူဦးေရမွာသိပ္ မမ်ားဘဲ၊ ေနထိုင္သည့္သူမ်ားကသူတို႔၏ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကို စိုးရိမ္ၿပီး အဆိုပါ စီမံ ကိန္းကို ကန္႔ကြက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ကုမၸဏီကေတာ့ စပိန္အေျခစိုက္ Iberdrola ကုမၸဏီျဖစ္ပါ သည္။

ေလရဟတ္တိုင္ ၂၄ ခု တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ၿပီး၊ Windham တြင္ ၁၆ ခုႏွင့္ Grafton တြင္ ၈ ခု တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ပါ သည္။ ေလအားမွ ထုတ္လုပ္၍ ရရိွေသာစြမ္းအင္မွာ အိမ္ေျခ ၃၀,၀၀၀ နီးပါးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရိွႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ေဒသတြင္ ေလရဟတ္တိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္ အခါ သစ္ေတာမ်ားထိခုိက္ႏိုင္ပါသည္။ ေလရဟတ္တိုင္ မ်ားတည္ေဆာက္ ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ရန္အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ ထားပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားကေတာ့ ေလရဟတ္တိုင္မ်ားတည္ေဆာက္ဖို႔ သေဘာတူၾကပါသည္။ ေလရဟတ္တိုင္ အမ်ားအျပား တည္ေဆာက္ထား ေသာ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွာ လွပေသာျမင္ကြင္း အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ ေၾကာင့္ ေလ့လာသူအမ်ားအျပား လာေရာက္ ၾကပါသည္။ နည္းပညာသုံး ေလရဟတ္တိုင္မ်ားနည္းတူ ေရွးပုံစံေလရဟတ္မ်ားမွာလည္း ၾကည့္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ အသြင္ကို ျဖစ္ေစ ပါသည္။ ခရီးသြား က႑ အတြက္လည္း အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ထိပ္တန္း နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားသည္ သူတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သန္႔စင္ေသာစြမ္းအင္ကို အသုံးျပဳဖုိ႔လည္း စီမံကိန္းခ် လုပ္ေဆာင္ေနၾက ပါသည္။ ေျမဧကမ်ားစြာ၀ယ္ယူၿပီး၊ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ ကို အေျချပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ၿပီးကုမၸဏီ၏သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံ မ်ား၊ စတိုးမ်ားတြင္ပါ အသုံးျပဳမွာျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းမွာပင္ ဆိုလာစီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖန္႔ၾကက္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါသည္။ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားလည္းရိွပါသည္။

ထုတ္ပိုးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းျပန္လည္ သုံးစြဲႏိုင္မည့္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ သုံးစြဲၾကမွာျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းနည္းမ်ားကိုလည္း သုံးစြဲသူမ်ားထံမွ် ေ၀ေပးေနပါသည္။အခ်ဳိ႕ေသာ နည္းပညာနဲ႔ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကေတာ့ ရရိွေသာအျမတ္ေငြထဲမွ လွဴဒါန္းမႈျပဳသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အသုံးျပဳၾကပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ နည္းပညာစနစ္မ်ားကို မ႐ိုးေျဖာင့္စြာ အသုံးျပဳသည့္အခါ စားသုံးသူမ်ား အေနျဖင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားခံစားရပါသည္။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ ကုစားေသာ အပိုင္း အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ပန္းပင္ႏွင့္ ျမက္ခင္းမ်ား စိုက္ပ်ဳိးသည့္အပိုင္းတြင္ နည္းပညာမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္ အခုအခါ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရိွ သဲကႏၲာရ ျဖစ္ေနေသာ ေနရာ အခ်ဳိ႕မွာ ျပန္လည္စိမ္းလန္းလာေနပါသည္။ ရာသီ ေျပာင္းခိုလႈံ သည့္ ငွက္ငယ္မ်ားလည္း အဆုိပါစိုက္ကြင္းမ်ားကို လာေရာက္ ၍ခဏတာ နားခိုၾကပါသည္။ စိုက္ခင္းမ်ားကိုအ၀ိုင္းကြင္းမ်ားပုံစံ စိုက္ပ်ဳိးပါ သည္။ လူသုံးမ်ားေနေသာ နည္းပညာစနစ္မ်ား သည္လည္း လူသားတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ကုစားျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းျပဳႏိုင္ပါသည္။ သတိထားေရွာင္ရွားသင့္ေသာ အေျခအေနအခ်ဳိ႕ကို သုံးစြဲသူအခ်င္းခ်င္း မွ်ေ၀မႈျပဳၾကသည့္အခါ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက မေကာင္းမႈလုပ္ရပ္ကို လိုက္လံ တုပ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

သန္႔စင္ေသာ စြမ္းအင္အသုံးျပဳမႈကေတာ့ ေနာက္ပိုင္း၌ ပိုမိုတြင္က်ယ္လာမွာ ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ တရား၏ ဒဏ္ခတ္မႈကို လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ခံစား လာေနရ၍ စိမ္းလန္းသန္႔စင္ေသာ ကမၻာေျမျဖစ္ေအာင္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ျပန္လည္ကုစားမွသာ အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။

ျငိမ္းခ်မ္းတိုး

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal




<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 







www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment