♪ “Browser သံုး၍ စစ္ေဆးႏိုင္ေသာအရာမ်ား” ♫


Browser ဆိုသည္ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ ေသာအရာဟူ၍ လူအမ်ားသိထားၾက ပါသည္။ ယခင္ကမူ ထိုအယူအဆ မွန္ေကာင္းမွန္ပါလိမ့္မည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ Browser တို႔၏ စြမ္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးကို extension မ်ားျဖင့္ ျမႇင့္တင္လာၾကသည္ျဖစ္ရာ ထို အယူအဆကို အမွန္ဟုမဆိုႏိုင္ေတာ့ပါ။ Browser တို႔သည္ အြန္လိုင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားသို႔ သြား႐ံုသက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အင္တာနက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ား ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ပါသည္။ Browser သံုး၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာကိစၥတို႔ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႕ရ ပါမည္။

<အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းကို စစ္ေဆးျခင္း>

အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ ယခင္ကဆိုလွ်င္ Third party app ၏ အကူအညီကို ယူရသည့္အခါ ယူရသည္။ Website တစ္ခုခု၏ အကူ အညီျဖင့္ စစ္ေဆးသည့္အခါ စစ္ေဆးရပါသည္။ ယခုအခါတြင္ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းကို စစ္ေဆးေပးႏိုင္ေသာ Browser extension ေၾကာင့္ လုပ္ရကိုင္ရ ပို၍လြယ္ကူလာပါသည္။ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္း စစ္ေဆးေပး ႏိုင္ေသာ extension မွာ Ookla ဟုေခၚေသာ Chrome extension ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကို www.bit.ly/speedtest 405 မွ download ဆြဲခ်ၿပီး အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္သည္။


ယင္း extension ကို install လုပ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ toolbar ေပၚရွိ icon ေနရာ တြင္ ကလစ္ေခါက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Go To run all usual tests ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားဖို႔ လိုပါမည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ Latency ၊ download ႏွင့္ upload speed မ်ားကို တုိင္းတာေပးပါမည္။ Pop-up window ၏ ေအာက္ဖက္တြင္ မိမိၾကည့္ေနေသာ Webpage ၏ URL (လိပ္စာ) ကို ေတြ႕ရ ပါမည္။ ယင္း web page အား ဆြဲတင္ရန္ ၾကာျမင့္ေသာအခ်ိန္ကို ျပသထား ပါမည္။ ယင္းသတင္းအခ်က္မ်ားကို မျမင္ရ လွ်င္ refresh button ေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ေပးဖို႔ လိုပါသည္။

အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းကို စစ္ေဆးေပးသည့္ Ookla speedtest website ကို ယခင္ကပင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္ ၾကပါသည္။ Browser extension အျဖစ္ ထြက္လာသည့္အခါ ပိုမို႐ိုးရွင္းေသာ interface ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ပံု ျမန္ဆန္ျခင္းေၾကာင့္ ပို၍ပင္ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ ဤ extension ကိုသံုး၍ လုပ္ထားေသာ speedtest တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ သိမ္းဆည္းလိုလွ်င္ extension ၏ Profile icon တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ မိမိ၏ account ရွိၿပီးျဖစ္လွ်င္ Sign in ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး account ထဲ၌ မွတ္တမ္း တင္သိမ္းဆည္းပါ။ Account မရွိေသးလွ်င္ account အသစ္တစ္ခုျပဳလုပ္ၿပီး ယင္းအထဲ၌ သိမ္းဆည္းႏိုင္ ပါသည္။

<Processor ႏွင့္ Memory သံုးစြဲမႈကို စစ္ေဆးျခင္း>

Browser တစ္ခုသည္ အရြယ္ႀကီးလွ်င္ႀကီးသလို စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္စံုလွ်င္ ျပည့္စံုသလို ကြန္ပ်ဴတာ၏ resource မ်ား ကို စားသံုးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာအေပၚတြင္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစသည္။ tab အဖြင့္ မ်ားလွ်င္မ်ား သေလာက္ ကြန္ပ်ဴတာ ေပၚတြင္ ဖိစီးပါသည္။ မည္မွ်အထိ ဖိစီးသည္ကို သိလိုလွ်င္ Shift + Ctrl + Esc ခလုတ္သံုးခုကို တြဲႏွိပ္ကာ Windows Task Manager ကိုေခၚတင္ၿပီး ၾကည့္ရပါမည္။ ထိုအခါ PC သည္ မည္မွ်အထိ ႐ုန္းကန္အလုပ္လုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ Task Manager ကေပးေသာ information မွာ လိုသည္ထက္ ပိုေနသည္ဟုထင္လွ်င္ browser extension မ်ားသံုးၿပီး ယင္းအလုပ္ကို လုပ္ႏိုင္ပါသည္။အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ browser extension တစ္ခုမကရွိၿပီး ယင္းတို႔ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပိုမိုတိက်၍ ေသခ်ာ ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ဤကိစၥအတြက္ သင့္ေတာ္သည္မွာ CPU Monitor ဟုေခၚေသာ extension ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းကို www.bit.ly/cpumon 405 မွ download ဆြဲခ်ၿပီး အခမဲ့ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။ ဤ extension ကို install လုပ္ထားပါက Chrome ၏ tool bar ေပၚတြင္ CPU မည္မွ်သံုးစြဲထားသည္ကို graph တစ္ခုျဖင့္ျပသပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ CPU ၏ စြမ္းအားအမ်ားစုကို browser ကသံုး၏ မသံုး၏ ဆိုသည္ ကို အလြယ္တကူ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။Mouse cursor ကို ယင္း extension icon ေပၚတြင္ ျဖတ္တင္ လိုက္ပါက processor ၏ စြမ္းအားမည္မွ်အားရယူ စားသံုး ေနသည္ကို ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ျပသေပးပါမည္။ မိမိ၏ ကြန္ပ်ဴတာ မင္မိုရီကိုပါ မည္မွ်အထိ စားသံုးေနသနည္းဟု စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိလွ်င္ Memory Monitor extension ကိုပါ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းကို chrome browser အျဖစ္ www.bit.ly/memory 405 မွ download ခ်ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုအခါ browser ၏ tool bar ေပၚတြင္မသံုးဘဲ က်န္ေသးေသာ PC memory ပမာဏ ကို လာ၍ျပသပါမည္။ ယင္း extension icon ေပၚတြင္ Mouse cursor ျဖတ္တင္ျခင္းအားျဖင့္ memory ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈပမာဏကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပသေပးပါမည္။

<Harddrive ေပၚမွ ဖိုင္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း>

Browser အား ကြန္ပ်ဴတာ screen အျပည့္သံုးေနခိုက္တြင္ harddisk ေပၚရွိ ဖိုင္မ်ားအား စစ္ေဆးလိုပါက My computer ကို ေခၚတင္ၿပီး Windows explorer မွတစ္ဆင့္ စစ္ေဆးရပါမည္။ မိမိဖြင့္ ခ်င္သည့္ဖိုင္ကိုလည္း အဆိုပါ ေနရာမွ သြား၍ဖြင့္ရပါသည္။ Browser က PC Screen အျပည့္ယူထားခိုက္ တြင္ My Computer ကို ေခၚခ်င္ပါက Windows + D မွျဖစ္ေစ browser ကို minimize လုပ္ၿပီး desktop သို႔ သြားရန္ျဖစ္ေစ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍သာ ထိုသို႔လုပ္ရန္မလိုဘဲ browser ေပၚတြင္ harddisk ေပၚမွ ဖိုင္မ်ားရွာေဖြျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔ ကို တိုက္႐ိုက္ျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ မည္မွ်ေကာင္း ေလမည္နည္း။


ယခုအခါ Chrome extension တို႔၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ယင္းအလုပ္တို႔ကို browser ေပၚတြင္ တိုက္႐ိုက္ျပဳလုပ္လာႏိုင္ ပါသည္။ File directory တစ္ခုကို ေခၚၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ browser ၏ address bar ကြက္လပ္တြင္ path အား ႐ိုက္ထည့္ေပးဖို႔ သာလိုပါသည္။ ဥပမာ drive C: မွ ဖိုင္မ်ားကိုၾကည့္လိုသည္ ဆိုပါစို႔ C://. ဟု ဦးစြာ႐ိုက္ထည့္ေပးဖို႔လိုပါသည္။

ယင္းေနရာမွ တစ္ဆင့္ ဖိုင္ႏွင့္ folder မ်ားကို ကလစ္ေခါက္ၿပီး ဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္ သည္။ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခ်င္လွ်င္ browser ရွိ back button ကို အသံုးျပဳႏိုင္ ပါသည္။Chrome သည္ media ဖိုင္အမ်ားစုကို ဖြင့္ၾကည့္ခြင့္ျပဳပါသည္။ ယင္းအထဲတြင္ PDF ဖိုင္လည္းပါသည္။ ယင္းဖိုင္တို႔ကို browser ထဲတြင္ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ျပဳပါသည္။ အျခားေသာဖိုင္မ်ားကိုမူ download bar ေနရာတြင္ လာ၍ျပပါမည္။ ယင္းဖိုင္ တို႔အား downloaded ဖိုင္ဖြင့္ၾကည့္သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း ဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ဤအလုပ္ကို လုပ္ေပးမည့္ Chrome extension မွာ Local Explorer ျဖစ္ပါသည္။ Chrome extension အျဖစ္ www.bit.ly/local 405 မွ download ဆြဲခ်ၿပီး အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Windows ၏ default app မ်ားကို Chrome browser ထဲတြင္ ဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္ ျခင္းကား ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ integration module တစ္ခုကို install လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ယင္းကို Local Explorer ၏ Option page တြင္ install လုပ္ရပါမည္။ Chrome extension setting page (Chrome://extension) ထဲရွိ Allow acess to the URLs စာသားေဘးရွိ ေလးေထာင့္ကြက္တြင္ အမွန္ျခစ္ေပၚေအာင္ ဦးစြာ လုပ္ေပးရပါမည္။ Chrome toolbar ေပၚရွိ Local Explorer icon ကို ကလစ္ ေခါက္ၿပီးလွ်င္ မည္သည့္ေနရာကို default folder Location ထားမည္ကို Option page ထဲ၌ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ icon တြင္ ကလစ္ ႏွိပ္သည့္အခါ ဖိုင္မ်ားသည္ Chrome browser ထဲတြင္ လာမပြင့္ဘဲ Windows explorer ျဖင့္ ပြင့္ေစခ်င္သည္ဆိုလွ်င္လည္း ထိုသို႔သတ္မွတ္ခ်က္ေပး ႏိုင္ပါ သည္။ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment