♪ “Password ေမ့တတ္သူေတြကို ကူညီမည့္ Open Yolo” ♫


ကြန္ပ်ဴတာကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ သံုးမည္ဆိုလွ်င္ Password ႏွင့္ မကင္းႏိုင္သလို အေရးပါေသာ အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သံုးမည္ဆိုလွ်င္လည္း Password ႏွင့္ မကင္းႏိုင္ပါ။ ယုတ္စြအဆံုး မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္သံုးရာ၌ပင္ မဆိုင္သူမ်ား လက္ မေဆာ့ေစလိုပါက Password ထားရပါေသးသည္။ ကံေကာင္းသည္မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းေပၚတြင္ Pattern lock ကို Password အျဖစ္ သံုးႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။Password ထည့္ေပးရျခင္းမွာ တစ္ေနရာႏွစ္ေနရာ ဆိုလွ်င္ အေၾကာင္းမဟုတ္။ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ထည့္ေပးရျခင္း၊ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ မတူညီေသာ password မ်ားထည့္ရျခင္း၊ စာလံုးေရအနည္းဆံုး ေျခာက္လံုးအထက္ကို password အျဖစ္သံုးမွသာ လံုၿခံဳမႈအားေကာင္းျခင္း password သတ္မွတ္ရာ တြင္ သေကၤတ၊ ဂဏန္းႏွင့္ စာလံုးအႀကီးအေသး စံုလင္စြာထည့္သြင္းမွသာ ဟက္ကာတို႔ ထြင္းေဖာက္ရခက္ျခင္း စသည္တို႔မွာ user မ်ားအား ၀န္ပိေစ ေသာ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

တစ္ေနရာတြင္ Password တစ္မ်ဳိးအား ပံုေသသံုးစြဲျခင္းကိုလည္း မည္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကမွ မေထာက္ခံပါ။ Windows ဆိုလွ်င္ user account password ကိုေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ေျပာင္းလဲရန္ အႀကံျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူတို႔က မလိုက္နာျခင္း သာ ရွိသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈအလိုက္၊ အခ်ိန္ကာလ အလိုက္ Password မ်ားကို အၿမဲတေစ ေျပာင္းေနရမည္ဆိုလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ အြန္လိုင္းသံုးသူတို႔တြင္ Password ေတြ တစ္ပံုတစ္ေခါင္း ျဖစ္ေနေရာ့မည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာသည္ႏွင့္ Password ေတြကို ေမးေတာ့သည္။ ဟို website သည္ website ထဲ ၀င္မရျပဳမရျဖစ္ၾကသည္။ေလာေလာဆယ္ တြင္ Password ကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေရွာင္လႊဲ၍မရေသး။ အလြန္ေမ့တတ္ လွ်င္ Keypass ကဲ့သို႔ ေသာ Portable Password Manager ေဆာင္ထားၿပီး သြားေလရာသို႔ မင္မိုရီစတစ္သယ္႐ံုသာရွိေတာ့သည္။ မင္မိုရီစတစ္ ဆိုသည္ မွာကလည္း ဗိုင္းရပ္စ္အလြန္ႀကိဳက္ေသာပစၥည္း။ ဗိုင္းရပ္စ္၀င္ၿပီဆိုလွ်င္ Password Manager ကို ခ်မ္းသာေပးမည္ မဟုတ္။ အြန္လိုင္းသံုးစြဲသူတို႔၏ အခက္အခဲကို Google ကသိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Dash lane အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ၿပီး password ျပႆနာေျဖရွင္းေရးကိစၥတြင္ ပါ၀င္လာရပါသည္။ Dashlane ဆိုသည္ကလည္း Password Manager ဖန္တီးရာတြင္ အလြန္လူႀကိဳက္မ်ား ေသာကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Google က Android app မ်ားထဲသို႔ sign in ၀င္ရာတြင္ Password အစား ပိုမိုလြယ္ကူေစမည့္ နည္းလမ္းကို ဖန္တီးေစ ခဲ့ပါသည္။

အနာဂတ္တြင္ user သည္ log in တစ္ႀကိမ္သာ၀င္ရန္လိုပါမည္။ Dashlane တြင္ master password တစ္ခုဖန္တီး၀င္ ေရာက္ၿပီးၿပီဆိုလွ်င္ ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ေပၚရွိ မည္သည့္ app ကိုမဆို ဖြင့္လွစ္၀င္ေရာက္ခြင့္ရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ app တစ္ခု သံုးတိုင္း သို႔မဟုတ္ ယင္း app ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသံုးတိုင္း user name ႏွင့္ password ထပ္ထည့္စရာ မလိုဘဲ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Dashlane က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည္ဟုဆိုေသာ္ လည္း Code ေရးသည့္ အခ်ဳိ႕ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို Open source အျဖစ္ ဖြင့္ေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခား Software ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ စနစ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ေစပါသည္။ထိုစနစ္သည္ လံုၿခံဳမႈရွိ သလား ဟုဆိုလွ်င္ အတန္ပင္လံုၿခံဳမႈရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ Website မ်ားစြာအတြက္ တစ္မ်ဳိး တည္းေသာ Password သံုးေနျခင္းထက္စာလွ်င္ မ်ားစြာလံုၿခံဳပါသည္။ Website တစ္ခုစီအတြက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ Password တစ္မ်ဳိးသာ သံုးရမည္ဟု user မ်ားက သိေသာ္လည္း ယခုလုပ္ငန္းစဥ္က ပို၍လြယ္ကူပါသည္။ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ Password မ်ား ကို မွတ္သားရျခင္းက ခက္ခဲပါသည္။ လံုၿခံဳေရးပါရဂူမ်ား အႀကံျပဳသည့္အတိုင္း Password တစ္ခု၏ အဂၤါျပည့္စံုေအာင္ ဖန္တီးရ လွ်င္ မွတ္ရပို၍ပင္ခက္ခဲပါေသးသည္။ Dashlane ၏ Password generator က ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ခက္ခဲေသာ Password ကို ဖန္တီး ေပးႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္း Password မ်ဳိးက လူသားမ်ား အသံုးျပဳဖို႔ထက္ စက္႐ုပ္မ်ား အသံုးျပဳဖို႔သာ ပို၍သင့္ေတာ္ ပါသည္။Dashlane ကမူ ယင္း၏ blog ေပၚတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသက္၀င္မည့္ Password မ်ဳိးကို ဖန္တီးမည္ဟုဆိုသည္။
(ယင္းကို www.snipca.com/21440 တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။) ဤကုမၸဏီ၏ အစီအစဥ္သည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ user ၏ အားထုတ္မႈလံုး၀မပါေသာ Password မ်ဳိးကို သံုးစြဲရန္မဟုတ္ဘဲ ယခင္ကထက္ လုပ္ရကိုင္ရမ်ားစြာ လြယ္ကူေစမည့္ Password မ်ဳိး ဖန္တီးရန္ျဖစ္ပါသည္။ Screen ေပၚတြင္ ေပၚလာမည့္ Virtual Keyboard ေပၚတြင္ ေလာေလာဆယ္ တစ္ႀကိမ္တည္း သာ ႐ိုက္ထည့္ေပးရန္လိုသည့္ Password စနစ္ထက္စာလွ်င္ ပို၍လြယ္ကူ အဆင္ေျပေသာစနစ္ကို ဖန္တီးမည္ဟုဆိုပါသည္။ လြန္စြာ ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကိစၥကို အဆင္ေျပေကာင္းမြန္စြာ ဖန္တီးေပးမည့္ app တစ္ခုေဖာ္ထုတ္ ရန္ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။Yolo ေပၚလာသည့္အတြက္ သမား႐ိုးက် သံုးေနေသာ Password စနစ္ႀကီးကို ေျမျမႇဳပ္သၿဂိဳလ္ပစ္လိုက္ရေတာ့မည္လား ဟု ေမးလာလွ်င္ ဟုတ္ပါသည္ဟုပင္ ေျဖရပါမည္။ Google အေနျဖင့္မူ Bio metric နည္းပညာကိုသံုးၿပီး သမား
႐ိုးက် password နည္းပညာကို ေျမျမႇဳပ္ပစ္လိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း Google သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ Android အတြက္ Smart Lock စနစ္ကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ယင္း app သည္ Android က ယံုၾကည္ လက္ခံေသာ မ်က္ႏွာ သို႔မဟုတ္ အသံကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး ေနာက္ device ကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥတြင္ app က ညႊန္ၾကားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ Google သည္ သူ၏စနစ္ကို ေရွ႕သို႔ေျခတစ္လွမ္းတိုးခဲ့ ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ Password ကို Trusted score ဟု ေခၚေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈရမွတ္ျဖင့္ အစားထိုးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။
Trusted score သည္ လူတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ေရးအေထာက္အထားမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး စုေပါင္းေပးမွတ္ ျဖစ္သည္။ ထိုအမွတ္ေပးစနစ္သည္ လူ၏ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား စစ္ေဆးၿပီး အမွတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးရာ တြင္ မ်က္ႏွာ၏ ပံုပန္းပုဂၢိဳလ္ေရးအမူအက်င့္ စသည္တို႔ကို အေျခခံ စစ္ေဆးပါသည္။ ပမာဆိုရလွ်င္ ဖုန္း၏မ်က္ႏွာျပင္အား မည္မွ်အထိ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ ပြတ္ဆြဲသည္ဆိုေသာ အေလ့အက်င့္ကို စစ္ေဆးျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ စနစ္မ်ဳိးျဖင့္ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးသည့္အခါ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အား (အမွားအယြင္း နည္းပါးစြာျဖင့္) ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသင့္သူဟုတ္မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ အေယာင္ေဆာင္ၿပီး စနစ္ကိုလွည့္စားရန္ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ ပါ။

လံုၿခံဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Google ၏ စနစ္သည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ထား၍ ျဖစ္ႏိုင္ မည္လားဟု စဥ္းစားစရာရွိသည္။ ဆိုက္ဘာ လံုၿခံဳေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္လာ လွ်င္ ရာႏႈန္းျပည့္ အာမခံႏိုင္ေသာစနစ္သည္ မည္သည့္အခါကမွ် မရွိခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဟက္ကာမ်ားသည္ သူတို႔၏ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာမႈ အတြက္ ခက္ခဲလွပါသည္ဆိုေသာ လံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို ေဖာက္ထြင္းရန္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကပါသည္။ ယခုစနစ္ကမူ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈအဆင့္ အလြန္ျမင့္မား ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကး၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး မ်ားသည္ ဤလံုၿခံဳေရးစနစ္ကို စမ္းသပ္လ်က္ရွိသည္ဟုဆို ပါသည္။ မည္မွ်ပင္ေကာင္းေသာ စနစ္ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဤစနစ္ကိုမႀကိဳက္ဘဲ ေရွး႐ိုး Password ကိုသာ ႀကိဳက္ပါသည္ဟုဆိုေသာသူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ ထိုသူမ်ားအတြက္ မည္သို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။မွန္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ GMX အီးေမးကုမၸဏီ၏ ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳခ်က္အရ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳသူ ေျခာက္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းက Password အသံုးျပဳရျခင္းကို ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။ က်န္သည့္ေလးဆယ္ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာလည္း သူတို႔ပိုင္ Biometric information ကို ကုမၸဏီမ်ားက ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို မႀကိဳက္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေျဖဆိုသူ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းကသာ မ်က္ႏွာ၊ အသံႏွင့္ ျမင္လႊာတို႔ကို တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးရန္ သေဘာတူၾကပါသည္။
စနစ္ကပိုေကာင္းလာမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း လူအမ်ားစုကမူ သူတို႔၏ biometric information မ်ား မသမာသူတို႔၏ လက္၀ယ္က်ေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္ၾကပါသည္။ ဟက္ကာတစ္ေယာက္၏ လက္၀ယ္သို႔ လက္ေဗြရာ၊ မ်က္ၾကည္လႊာပံုစံ စသည္ တို႔ေရာက္ရွိျခင္းသည္ Password ပါသြားသည္ ထက္ ပိုဆိုးမည္ဟု ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ လူအမ်ား လက္ခံေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လာရန္ Yolo စနစ္အားမ်ားစြာ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ သြားရပါဦးမည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment