♪ “နည္းပညာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈက႑” ♫

Image may contain: text

တစ္ေန႔တျခား ေခတ္မီတိုးတက္ေနေသာ နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္လူတို႔ရဲ႕ ေနထိုင္လႈပ္ရွားမႈေန႔စဥ္ဘ၀မ်ား လည္း ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ က႑ အသီးသီးတြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရိွရာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈအပိုင္းတြင္လည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈရိွလာ ခဲ့ပါသည္။ ေငြစကၠဴသုံးသည့္အခါ ေနရာ ေဒသေပၚလိုက္၍ တိက်စြာ သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ျပန္အမ္းျခင္းစေသာ အခက္အခဲ မ်ားရိွပါသည္။ သယ္ယူသြားဖို႔အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္ သလို ေရတြက္ စစ္ေဆးဖို႔အတြက္လည္း အခ်ိန္ၾကာေစပါသည္။ ေဟာင္းႏြမ္း စုတ္ၿပဲေသာ ေငြစကၠဴမ်ား ပါရွိလာသည့္အခါမွာလည္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။ ေငြစကၠဴမ်ားနဲ႔ပတ္သက္၍ မသမာမႈျပဳလုပ္ သူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အရြယ္တူ ေငြစကၠဴမ်ားကို ၾကားညႇပ္သံုးစြဲျခင္း၊ ေငြစကၠဴအတုမ်ားဖန္တီး သံုးစြဲျခင္း မ်ားျပဳၾကပါသည္။ ဒါေၾကာင့္တစ္ဖက္မွာလည္း ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရး စနစ္ပိုေကာင္းေအာင္ဖန္တီးလာၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သြားလာေရး၊ စားေသာက္ေရးစေသာအေျခခံက်သည့္ ေန႔စဥ္သုံးစြဲမႈမ်ားတြင္ ကတ္စနစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပါးပါးလ်လ်၊ ေလးေထာင့္က်က်ကတ္ မ်ားျဖစ္ေသာ credit,debit ကတ္မ်ားဟာ ေငြစကၠဴမ်ားရဲ႕ေနရာယူမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးလာခဲ့ပါသည္။

သုံးစြဲသူမ်ားဘက္မွ၀န္ေပါ့သည္သာမက ေငြေၾကးရယူရေသာဆိုင္၀န္ထမ္း မ်ားဘက္မွလည္း ကတ္စနစ္သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ မ်ားစြာအဆင္ေျပၾကရပါသည္။ အခုအခါကတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထုတ္လုပ္ေပးထားၾကရာ ခရီးထြက္သည့္အခါ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေငြထုတ္သုံးစဲြမႈအတြက္ပင္လြယ္ကူလာခဲ့ပါသည္။ ကတ္မ်ားကို အခက္အခဲမရိွသုံးႏိုင္ရန္အတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အေရာင္း ဆိုင္အားလုံးသည္ ကတ္စနစ္ကို လက္ခံသုံးစြဲရန္လိုအပ္ပါေသးသည္။ ကတ္မွတစ္ဆင့္ေငြထုတ္၊ ေငြသြင္းရန္အတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာစက္မ်ားကို ေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္ထားရိွရန္ လိုအပ္ပါေသးသည္။ ပိုက္ဆံသုံးစြဲႏိုင္ေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည့္နည္းပညာဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားစြာရိွလာပါသည္။ စမတ္ဖုန္းႏွင့္စမတ္နာရီမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေငြေၾကးေပးေခ်လာႏိုင္ၾကပါ သည္။ Apple Pay,Samsung Pay ႏွင့္ Google ၏ Android Pay တို႔မွာ လူသုံး မ်ားလာေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ “ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ေငြသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ ေနာက္ဆုံးပန္းတိုင္က ပိုက္ဆံအိတ္မ်ားေနရာမွာ အစားထုိးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ Apple ရဲ႕ vice president ျဖစ္သူ Jennifer Bailey က မွတ္ခ်က္ျပဳဖူးပါသည္။ eMarketer အဖဲြ႕၏ စာရင္းဇယားအရၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ U.S.မွလူဦးေရ 23.2million ခန္႔သည္ mobile payment စနစ္ကို အသုံးျပဳ၍ေငြေပးေခ် မႈျပဳခဲ့ၿပီး၊ တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ 8.71 billion ခန္႔ရိွခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ 50.2 million မွာ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာ စနစ္မ်ားျဖင့္ ေငြေပးေခ် ႏိုင္ၿပီး၊ သုံးမည့္တန္ဖိုးမွာေဒၚလာ 61.75 billion ခန္႔ရိွပါမည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္ႏႈန္းထားမွာ ေဒၚလာ 114.63billion ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ကိုေတာ့ ေဒၚလာ 210.45 billion ၀န္းက်င္ခန္႔မွန္းထားပါသည္။

eMarketer မွ Brian Yeager က “ေရွ႕ေျပးအဆင့္အေနအထားမ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းအတြက္ ပိုႀကိဳးစားျပင္ဆင္ရမယ္”လို႔ သုံးသပ္ေျပာဆုိပါသည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြေပးပို႔လႊဲေျပာင္းႏိုင္မႈ သည္ သြားလာေရးခက္ခဲ ေသာေဒသမ်ားအတြက္ အက်ဳိးပိုရိွေစပါသည္။ အာဖရိကမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ကင္ညာႏိုင္ငံသည္လည္း စမတ္ဖုန္း မ်ားကို ၾကားခံ၍ ေငြေပးပို႔သုံးစြဲမႈလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔သည္ အဆိုပါစနစ္ကိုသုံးစြဲၾကၿပီး၊ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အတြက္လည္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးခန္႔ အေရးပါလာပါသည္။ ကင္ညာမွာ အသုံးျပဳေသာစနစ္ကေတာ့ Vodafone ရဲ႕ M-Pesa ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္၀က္သတင္းမ်ားအရေတာ့ M-Pesa ဟာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ ရဲ႕ေစ်းကြက္အပိုင္းမွာေတာ့ အေရးမလွခဲ့ပါဘူး။ ေငြေပးေခ် သုံးစြဲႏိုင္ေသာ စမတ္ဖုန္း app မ်ား၊ website မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ စြန္႔ဦး တီထြင္လုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ ႏွစ္မ်ားစြာလည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕ ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရိွပါသည္။ စေတာ့ရွယ္ယာေရာင္း၊ ၀ယ္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စမတ္ဖုန္း app မ်ားနဲ႔ပင္ စိတ္တိုင္းက်ေရာင္း၊၀ယ္မႈျပဳႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ app မ်ား၊ website မ်ားသည္သုံးစြဲသူမ်ား၊ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း အက်ဳိးအျမတ္ပိုမုိ ရရိွေအာင္ သုံးစြဲမႈေပၚမူတည္၍ ေငြေၾကးမ်ားကိုရာခိုင္ႏႈန္း အလိုက္ ျပန္ေပးျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိပါသည္။ ဘိုကင္ျပဳလုပ္၍ ေငြေပးေခ် သည့္အခါတြင္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားကိုရရိွႏိုင္ပါသည္။

သမား႐ိုးက်ေငြေၾကးသုံးစဲြသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္သည့္သေဘာျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမ်ားေပးျခင္းပါ။ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းအျဖစ္ စတင္ခဲ့ေသာ Robinhood (ေငြေပးေခ်သုံးစဲြမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း)သည္လည္း လာမည့္ ၉ႏွစ္၊၁၀ႏွစ္အတြင္းႏိုင္ငံတကာကို ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။ Robinhood ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ႐ုံးခ်ဳပ္ မွာ California ျပည္နယ္၊ Palo Alto တြင္တည္ရိွပါသည္။ လုပ္ငန္းရဲ႕အဓိကဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ Baiju Bhatt, Vladimir Tenev, Nate Rodland တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ စြန္႔ဦးတီထြင္စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ႐ိုးရာ လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပိုေကာင္းေၾကာင္းသုေတသနႏွင့္ စစ္တမ္း ေကာက္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Gartner Inc. က မွတ္ခ်က္ျပဳပါ သည္။

ထင္ရွားသည့္ကမၻာ့ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ online payment စနစ္တစ္ခုကေတာ့ အေမရိကန္မွ PayPal ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ အစျပဳခဲ့တာပါ။ စတင္တည္ေထာင္သူေတြထဲတြင္ Max Levchin, Peter Thiel, Luke Nosek ႏွင့္ Ken Howery တုိ႔ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ PayPal စတင္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး၊ ပိုက္ဆံလႊဲေျပာင္းေပးပို႔ႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့တာကေတာ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ပါ။ BlueRun Ventures မွ John Malloy ရဲ႕ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈလည္းပါ၀င္ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ MasterCard နဲ႔ မိတ္ဖက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွာ Discover Card နဲ႔လည္း မိတ္ဖက္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ထုိအခ်ိန္က PayPal ေငြေပးေခ်မႈအား Discover Card ရဲ႕ network ရိွေသာ 7 millions စတိုးမ်ားတြင္ သုံးစြဲႏိုင္ပါသည္။ PayPal ရဲ႕ Operations Center ႏွင့္႐ုံးခ်ဳပ္ ဟာ Omaha, Nebraska မွာ ရိွပါသည္။ အျခားဌာနခ်ဳပ္ကိုလည္း San Jose, California မွာဖြင့္ထားပါသည္။ PayPal ၏ ဥေရာပဌာနခ်ဳပ္ကေတာ့ Luxembourg မွာ တည္ရိွပါသည္။ PayPal ဟာ နည္းပညာစင္တာကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ Scottsdale, Arizonain မွာဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ Software development center ကို ေတာ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ India, Chennai မွာတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ တြင္ PayPal သည္ data service ႐ုံးကို Austin, Texas တြင္ဖြင့္ခဲ့ပါသည္။

“ေငြေပးေခ်မႈ ကမၻာႀကီးဟာပိုင္းျခားထားလုိ႔မရပါဘူး”ဟု PayPal မွ တာ၀န္ ရိွသူ Schulman ကမွတ္ခ်က္ျပဳဖူးပါသည္။ “သင့္အေနနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရိွသည့္ စတိုးတစ္ခုခုကိုသြားတဲ့အခါမွာ စမတ္ဖုန္းပါသြားခဲ့မယ္ဆုိရင္ အဲဒါဟာ ႐ိုးရွင္းတဲ့ ေငြေပးေခ်မႈတစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္” လုိ႔ဆိုဖူးပါေသးသည္။ မိတ္ဖက္ ကုန္သည္ပြဲစားလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ပတ္သက္၍လည္း “ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ကုန္သည္ပြဲစားမ်ား၏ website မွာ click ႏွိပ္ဖုိ႔ခလုတ္တစ္ခုအေနနဲ႔ပို၍ တည္ရိွခ်င္ပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို တစ္ခါတည္းျပည့္ျပည့္ ၀၀ေပးစြမ္းခ်င္ပါတယ္”လုိ႔ Schulman က ေျပာပါသည္။မီးခြန္၊ ေရခြန္စေသာ အခြန္ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း စမတ္နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါေသးသည္။ ကားငွားစီးျခင္း၊ bus စီးျခင္းအတြက္လည္း ေငြစကၠဴ မ်ားသုံးစရာမလိုေတာ့ဘဲ ကတ္မ်ားကိုသာ ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ နည္း ပညာစနစ္မ်ားကို မေကာင္းမႈဘက္တြင္ သုံးသူမ်ားကေတာ့ အေကာင့္ထဲရိွ ေငြမ်ားကိုခုိးယူဖုိ႔ အစဥ္ႀကိဳးစားေနၾကပါသည္။ ATM စက္မ်ားတြင္ ေငြလိမ္လည္ ထုတ္မႈမ်ားမွာလည္းရိွၿပီး၊ အျခားနည္းပညာဆိုင္ရာ တိုက္ခုိက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္တြင္ႏွစ္စဥ္ ေငြသိန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ hacker တို႔လက္ အတြင္း သက္ဆင္းၾကရပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားကေတာ့ နည္းပညာစနစ္ မွားယြင္းမႈ ေၾကာင့္ သူတို႔၏ အေကာင့္ထဲသုိ႔ေငြမ်ားစြာမွားယြင္း ေရာက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာျဖင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲသည့္အခါ လ်င္ျမန္ေသာ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းမ်ား လုိအပ္သလုိ၊ ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ လုံၿခံဳေရးစနစ္၊ တိက်ေသခ်ာေသာ လႊဲေျပာင္းမႈစနစ္တို႔နဲ႔လည္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါေသးသည္။

ေငြစကၠဴမ်ားကို ကိုင္တြယ္သံုးစြဲသည့္အခါ က်န္းမာေရးပိုင္းအတြက္လည္း ဂ႐ုစိုက္ရပါသည္။ မႈိတက္ေနေသာ ညစ္ပတ္ေနေသာ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ မျမင္ရေသာ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားစြာ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ေငြေရစက္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းေရတြက္သည့္အခါမွာလည္းေကာင္း၊ ေငြစကၠဴ အုပ္အတြင္း အျခားတန္ဖိုးနည္း ေငြစကၠဴမ်ား (သို႔) သာမန္စကၠဴမ်ား ညႇပ္ထား ျခင္း ရွိမရွိစစ္ေဆးသည့္အခါ အမႈန္အမႊားမ်ား ေလထဲလြင့္ပ်ံ႕ႏုိင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ mask မ်ား တပ္ဆင္ၾကရပါသည္။ ေငြစကၠဴမ်ားကို အက်ႌ၊ ေဘာင္းဘီအိတ္ကပ္မ်ားအတြင္းထည့္၍ သုံးစြဲၿပီး၊ သတိမျပဳမိဘဲ အ၀တ္အစား မ်ား ေလွ်ာ္ဖြပ္မိျခင္းေၾကာင့္လည္း ေငြေၾကး ဆုံး႐ံႈးမႈျဖစ္ၾကရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူအမ်ားစုက နည္းပညာစနစ္ျဖင့္ ေငြသုံးရျခင္းကို ပိုႏွစ္သက္ၾက ပါသည္။ Digital နည္းျဖင့္ ပိုက္ဆံသုံးျခင္းသည္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း စုံစမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားကေတာ့ ေငြစကၠဴသုံးျခင္းကို မစြန္႔ပယ္ၾကေသးပါဘူး။ၿငိမ္းခ်မ္းတုိး

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment