ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ဆုအတြက္ အာရွပညာသင္ဆု ၃၄ ဆုေပးအပ္မည္ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံရွိ Korea Foundation for Advanced Studies (KFAS) မွ International Scholar Exchange Fellowship ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ အာရွပညာသင္ဆု ၃၄ ဆုအား ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UMFCCI စာမ်က္ႏွာမွ သိရသည္။

အဆိုပါပညာသင္ဆုကို ေဒါက္တာဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ၁ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၆ လ သုေတသနျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားအတြက္ အသြား/အျပန္ေလယာဥ္စရိတ္၊ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ သုေတသန ျပဳလုပ္ရမည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ စာတမ္းအတြက္လိုအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မႈအာမခံေၾကးစသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို (KFAS) မွ ေထာက္ပံေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္း - ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄~၄၉၊ လုိင္းခြဲ နံပါတ္ ၁၁၈၊ ၁၄၀ သုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၄ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit:Internetjournal
သီဟထိုက္
www.thihahtike.com

0 comments:

Post a Comment